«Спо­ча­тку – наука, а від неї – освіта...»

Сьо­го­дні ре­кто­ро­ві «Львів­ської по­лі­те­хні­ки» Юрій Бо­ба­лу — 70!

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Юрій Бобало від­дав рі­дно­му за­кла­ду — На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» — по­над 40 ро­ків, 8 остан­ніх — на по­са­ді ре­кто­ра. За­раз юве­ляр зайня­тий всту­пною кам­па­ні­єю, тож по­го­во­ри­ти і при­ві­та­ти йо­го вда­ло­ся­ли­ше у пе­ре­р­вах між при­йо­мом іспи­тів.

— Юрію Яро­сла­во­ви­чу, чим вам за­пам’ятав­ся остан­ній рік ро­бо­ти? Яки­ми до­ся­гне­н­ня­ми за цей рік пи­ша­є­ться «Львів­ська по­лі­те­хні­ка»?

— Го­лов­на по­дія— це те, що цьо­го на­вчаль­но­го ро­ку ми свя­тку­ва­ли 170-річ­чя«Львів­ської по­лі­те­хні­ки». На­ші на­у­ков­ці отри­ма­ли уря­до­ві та ві­дом­чі на­го­ро­ди, це по­ка­зує ви­со­ку оцін­ку на­шо­го уні­вер­си­те­ту дер­жав­ни­ми стру­кту­ра­ми. Кіль­ка ти­жнів то­му був опу­блі­ко­ва­ний рей­тинг ана­лі­ти­чно­го цен­тру CEDOS, де се­ред 110 уні­вер­си­те­тів «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» здо­бу­ла пер­ше мі­сце що­до про­зо­ро­сті. Та­кож ва­жли­вою по­ді­єю є те, що на­ша вче­на ра­да ви­рі­ши­ла змен­ши­ти на­ван­та­же­н­ня­на ви­кла­да­чів до 600 на­вчаль­них го­дин. Та­кож ми ви­рі­ши­ли ре­ор­га­ні­зу­ва­ти стру­кту­ру на­вчаль­но­го про­це­су, оскіль­ки на пер­шо­му мі­сці усе ж має сто­я­ти наука. Ре­зуль­та­ти до­слі­джень уні­вер­си­те­ту по­вин­ні впро­ва­джу­ва­ти­сяу на­вчаль­ний про­цес. Оцін­ка ро­бо­ти на­вчаль­но­го за­кла­ду та ви­кла­да­ча ко­жної ка­фе­дри про­во­ди­ться­за на­у­ко­ви­ми кри­те­рі­я­ми, то­му спо­ча­тку -наука, а від неї — освіта.

— За­раз в Укра­ї­ні три­ває всту­пна кам­па­нія, як во­на про­хо­дить у ва­шо­му уні­вер­си­те­ті?

— Но­ва­ції у пра­ви­лах при­йо­му, зокре­ма прі­о­ри­те­тність, пі­шли нам на ко­ристь. У ба­га­тьох на­прям­ках дер­жав­не за­мов­ле­н­ня­ми вже ви­ко­на­ли та пе­ре­ви­ко­на­ли. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що до кін­ця­при­йо­му до­ку­мен­тів — ви­ко­на­є­мо за усі­ма на­прям­ка­ми. При­єм­но, що цьо­го ро­ку, як ні­ко­ли, ду­же ве­ли­кий кон­курс на ін­же­нер­ні спе­ці­аль­но­сті. На­при­клад, на спе­ці­аль­ність «про­грам­на ін­же­не­рія» дер­жав­не за­мов­ле­н­ня— 70 осіб. Сьо­го­дні ж у нас є вже 1481 за­ява, при то­му, що за­яв всту­пни­ків, які обра­ли цю спе­ці­аль­ність пер­шим прі­о­ри­те­том — 437. Та­кож по­пу­ляр­ні на­прям­ки: ар­хі­те­кту­ра, при­кла­дна ма­те­ма­ти­ка, транс­порт, без­пе­ка ін­фор­ма­цій­них та ко­му­ні­ка­цій­них си­стем.

— Як ви оці­ню­є­те нор­ми но­во­го за­ко­ну «Про ви­щу осві­ту»? Як він впли­не на жи­т­тя уні­вер­си­те­ту?

— У за­ко­ні є ба­га­то ре­чей, які до­зво­лять роз­ви­ва­ти­ся ви­щим на­вчаль­ним за­кла­дам та по­зи­тив­но впли­нуть на їх ро­бо­ту. Зві­сно, бу­ли і спір­ні мо­мен­ти, але, на ща­стя, мі­ні­стер­ство йде нам на­зу­стріч і при­ймає про­по­зи­ції від уні­вер­си­те­тів що­до то­го, що вар­то змі­ни­ти у за­ко­ні. Без сум­ні­ву, за­кон про­гре­сив­ний, ав­то­но­мі­я­та са­мов­ря­ду­ва­н­ня за­раз акту­аль­ні. Ду­же ба­га­то пи­тань ми на­ра­зі мо­же­мо ви­рі­шу­ва­ти са­мо­стій­но. До нас на­віть ін­ко­ли звер­та­ю­ться­за кон­суль­та­ці­єю у спра­вах ав­то­но­мії пред­став­ни­ки ін­ших уні­вер­си­те­тів. Та­кож по­зи­тив­но ми оці­ню­є­мо змен­ше­н­ня на­вчаль­но­го на­ван­та­же­н­ня­за ра­ху­нок опти­мі­за­ції ди­сци­плін. Це роз­ши­рить від­по­від­аль­ність уні­вер­си­те­тів що­до під­го­тов­ки спе­ці­а­лі­стів.

— Як вій­на в Укра­ї­ні впли­ну­ли на си­сте­му осві­ти?

— Ті обла­сті, які да­ле­ко від вій­сько­вих дій, мо­жуть від­чу­ти вій­ну ли­ше че­рез сту­ден­тів, які до них перевелися. До на­шо­го уні­вер­си­те­ту при­їха­ло близь­ко 200 сту­ден­тів з Кри­му та схі­дних ре­гіо­нів. Ми ду­же до­бро­зи­чли­во до них ста­ви­мо­ся­та на­ма­га­є­мо­ся­ро­би­ти усе, щоб во­ни ада­пту­ва­ли­ся­до на­вча­н­няу «Львів­ській по­лі­те­хні­ці». Не впев­не­ний, що вій­сько­ві дії впли­ну­ли на кіль­кість всту­пни­ків. У нас ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло 50 ти­сяч за­яв, цьо­го ро­ку ж вже 35 ти­сяч. Ма­буть, до кін­ця кам­па­нії бу­де стіль­ки ж. Але гео­гра­фі­яв­сту­пни­ків роз­ши­ри­ла­ся. Як ми­ну­ло­го ро­ку, так і цьо­го у нас є абі­ту­рі­єн­ти з усіх обла­стей, хо­ча ра­ні­ше бу­ли зде­біль­шо­го з за­хі­дної ча­сти­ни Укра­ї­ни.

ВІД РЕ­ДА­КЦІЇ. «День» ві­тає Юрія Яро­сла­во­ви­ча. Успі­ху! Роз­ви­тку! Но­ви­хви­сот!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.