Про­ти ри­то­ри­ки не­на­ви­сті

Во­лон­те­ри іні­ці­ю­ють від­став­ку пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ва­си­ля Шев­чен­ка

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Чи­нов­ник фа­кти­чно зви­ну­ва­тив пе­ре­се­лен­ців у кри­зі в Укра­ї­ні. Не­що­дав­но в ефі­рі «Ра­діо Сво­бо­да» Ва­силь Шев­чен­ко так про­ко­мен­ту­вав без­ді­яль­ність дер­жа­ви що­до вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб: «Ві­дом­ствам ді­ста­ла­ся­фі­нан­со­ва си­сте­ма пі­сля ре­жи­му, який, до ре­чі, був ви­бра­ний пе­ре­ва­жно схо­дом ці­єї кра­ї­ни». Так уря­до­вець озву­чив міф про ко­ле­ктив­ну про­ви­ну ме­шкан­ців До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей за стан ре­чей у дер­жа­ві.

За­ява обу­ри­ла во­лон­тер­ські ор­га­ні­за­ції, на­сам­пе­ред Ки­є­ва і схі­дних обла­стей. Акти­ві­сти до­во­дять, що дер­жав­ний апа­рат до­сі ні­чо­го не знає про пе­ре­се­лен­ців. За­раз, за да­ни­ми ООН, кіль­кість ВПО в Укра­ї­ні на­бли­жу­є­ться­до 1,5 міль­йо­на. За рік бо­йо­вих дій мі­ні­стер­ство так і не ство­ри­ло єди­ної ба­зи пе­ре­се­лен­ців. Че­рез ін­фор­ма­цій­ний без­лад ро­сте про­стір для­чу­ток і сти­гма­ти- за­ції пе­ре­се­лен­ців з бо­ку су­спіль­ства.

Акти­ві­сти на­ма­га­ли­ся­збу­ду­ва­ти діа­лог із вла­дою, во­лон­те­ри уві­йшли у гро­мад­ську ра­ду при Мі­ні­стер­стві со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, але та­ка спів­пра­ця­не­ефе­ктив­на. Уря­дов­ці про­сять на­да­ва­ти про­по­зи­ції, обі­ця­ють за­те­ле­фо­ну­ва­ти, і на цьо­му все за­кін­чу­є­ться. «Си­сте­ма не мо­же пра­цю­ва­ти в існу­ю­чо­му ви­гля­ді. Уря­дов­ці не зна­ють, що від­бу­ва­є­тьсяв­се­ре­ди­ні мі­ні­стер­ства. Та­кож не­має ін­фор­ма­ції, де лю­дям мо­жуть на­да­ти жи­тло, у яких обла­стях їх при­ймуть. Га­ря­чі лі­нії мі­ні­стер­ства не пра­цю­ють. І до нас, во­лон­те­рів, ще при­хо­дять за­пи­ти, ку­ди ми ді­ва­є­мо гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу. Ми мо­же­мо роз­по­ві­сти, але та­кі за­пи­ти тре­ба за­кон­но об­ґрун­ту­ва­ти», — за­зна­чає ко­ор­ди­на­тор во­лон­тер­сько­го цен­тру «Фро­лів­ська 9/11» Окса­на Су­хо­ру­ко­ва.

Гро­мад­ські акти­ві­сти за­ува­жу­ють, що дис­кри­мі­на­цій­ні те­зи що­до жи­те­лів схо­ду ре­гу­ляр­но лу­на­ють з те­ле­е­кра­нів і у ви­сту­пах по­лі­ти­ків. Спів­ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Актив­на гро­ма­дян­ська по­зи­ція» Ро­ман Омель­чен­ко акцен­тує: «Ви­слів Ва­си­ля­Шев­чен­ка — не ви­пад­ко­вість і не обмов­ка. Це — системна по­лі­ти­ка. Так, ця­по­лі­ти­ка не за­фі­ксо­ва­на у пи­сьмо­вих до­ку­мен­тах, але та­ка ри­то­ри­ка лу­нає по­стій­но».

Во­лон­тер­ські й гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції іні­ці­ю­ють звер­не­н­ня­до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, прем’єр-мі­ні­стра Ар­се­ні­я­Яце­ню­ка, се­кре­та­ря­РНБО Оле­ксан­дра Тур­чи­но­ва та Упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­ної Ра­ди з прав лю­ди­ни Ва­ле­рії Лу­тков­ської. Основ­ні ви­мо­ги — від­став­ка за­сту­пни­ка мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ва­си­ля­Шев­чен­ка і ство­ре­н­ня­єди­но­го ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру за уча­сті гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій для­ре­а­лі­за­ції про­грам під­трим­ки вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб. Та­кож гро­мад­ські акти­ві­сти пра­гнуть об’єд­на­ти­сяз дер­жа­вою для­ро­зроб­ки ком­пле­ксної про­гра­ми під­трим­ки ВПО і сти­му­лю­ва­ти ме­діа до ство­ре­н­ня­кон­стру­ктив­но­го ін­фор­ма­цій­но­го по­ля­нав­ко­ло про­блем пе­ре­се­лен­ців. Дня­ми акти­ві­сти на­прав­лять звер­не­н­ня до пер­ших осіб дер­жа­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.