«Він би не ви­жив без до­по­мо­ги тво­єї»

Фа­хів­ці Дні­про­пе­тров­ської обла­сної клі­ні­чної лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва вря­ту­ва­ли бій­ця, яко­му оско­лок про­шив сер­це на­ви­літ

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Фа­хів­ці Дні­про­пе­тров­ської обла­сної клі­ні­чної лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва про­дов­жу­ють здій­сню­ва­ти не­мо­жли­ве. 36рі­чний сол­дат отри­мав важ­кі по­ра­не­н­ня­ніг, жи­во­та та гру­дей під час мі­но­ме­тно­го об­стрі­лу під Мар’їн­кою. Не­при­том­но­го йо­го до­ста­ви­ли ге­лі­ко­пте­ром на ба­тьків­щи­ну — до Дні­про­пе­тров­ська. Жи­т­тя­сол­да­та ви­сі­ло бу­кваль­но на во­ло­син­ці, але лі­ка­рям, усу­пе­реч всьо­му, вда­ло­ся йо­го вря­ту­ва­ти. «Свин­це­вий слід у сер­ці. Дві зу­пин­ки, ре­а­ні­ма­цій­ний зал, над­зви­чай­но важ­ка опе­ра­ція. Ва­ди­му оско­лок про­шив сер­це. При­йшов до тя­ми — свої, не в полоні, дру­жи­на. Сві­до­мість ясна. Ака­де­мік Ана­то­лій Ру­ден­ко, який вно­чі прим­чав на до­по­мо­гу з Ки­є­ва, ска­зав — у Ме­чни­ко­ва все зро­би­ли за ме­жа­ми мо­жли­во­го. Ре­шта за мною. По­пе­ре­ду ще опе­ра­ції. За­брав Ва­ди­ма на лі­та­ку до Ки­є­ва», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі Facebook го­лов­ний лі­кар лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва Сер­гій Ри­жен­ко. За йо­го сло­ва­ми, хі­рур­гі­чна опе­ра­ці­я­три­ва­ла три го­ди­ни. Бри­га­ду очо­лю­вав до­свід­че­ний то­ра­каль­ний хі­рург Гліб Шка­ру­па.

«Вза­га­лі кар­діо­хі­рур­гі­я­не наш про­філь, — роз­по­від­ає

С. Ри­жен­ко. — То­му яві­дра­зу за­те­ле­фо­ну­вав до Ки­є­ва ака­де­мі­ко­ві Ва­си­лю Ла­зо­ри­шин­цю, з яким пра­цю­вав у Мін­здо­ров’ї. Во­ни по­ра­ди­ли­сяй при­сла­ли нам на до­по­мо­гу Ана­то­лі­я­Ру­ден­ка, який кон­суль­ту­вав на­ших хі­рур­гів. Стан бій­ця­за­ли­ша­є­ться­ще важ­ким, але жит­тє­во ва­жли­ві фун­кції вда­ло­ся­ста­бі­лі­зу­ва­ти. Те­пер лі­ку­ва­ти­ся­він бу­де у Ки­є­ві у фа­хів­ців-кар­діо­ло­гів. Йо­му бу­де по­трі­бна ще низ­ка опе­ра­цій — зокре­ма, кар­діо­пла­сти­ка, щоб він міг не про­сто жи­ти, а пов­но­цін­но пра­цю­ва­ти».

Го­лов­ний лі­кар лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва вдя­чний за до­по­мо­гу всім, хто за­йма­є­ться­тер­мі­но­вою ева­ку­а­ці­єю по­ра­не­них бій­ців, на­сам­пе­ред Окса­ні Кор­чин­ській і ра­дни­ко­ві гу­бер­на­то­ра Те­тя­ні Гу­бі. Зав­дя­ки цьо­му вда­є­тьсяв­ря ту­ва­ти ба­га­то жит­тів. «Він би не ви­жив без до­по­мо­ги тво­єї» — та­кий за­го­ло­вок дав сво­є­му по­сту у Facebook Сер­гій Ри­жен­ко.

Ли­ше за ми­ну­лі ви­хі­дні дні до «Ме­чни­ко­ва» п’ятьма бор­та­ми із зо­ни АТО бу­ло до­став­ле­но 12 по­ра­не­них, 8 із них — важ­ких. Се­ред них був і бо­єць, що отри­мав на­скрі­зне по­ра­не­н­няв сер­це. «Ко­ли він при­йшов до тя­ми і по­ба­чив за­мість око­пу бі­лі сті­ни, то спо­ча­тку по­ду­мав, що опи­нив­сяв полоні. Ду­же зра­дів, що по­ми­лив­ся, ко­ли по­ба­чив на­ших лі­ка­рів і свою дру­жи­ну», — го­во­рить С. Ри­жен­ко. Лі­ка­рі теж зі­тхну­ли з по­лег­ше­н­ням, то­му що в їхній пра­кти­ці бу­ло вся­ке. Оскол­ки й ку­лі про­хо­ди­ли або зу­пи­ня­ли­ся в одно­му сан­ти­ме­трі від сер­ця, але щоб на­ви­літ і вда­ло­сяв­ря ту­ва­ти — та­ко­го ще не бу­ло. Лі­ка­рі ка­жуть, що в лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва бо­єць на­ро­див­сяв­дру­ге і зно­ву по­чав жи­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.