У Че­хії ста­ла­ся ава­рія на за­лі­зни­ці, є за­ги­блі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Уна­слі­док зі­ткне­н­ня­швид­кі­сно­го по­їзда Pendolino з ве­ли­ким ван­та­жним ав­то­фур­го­ном дві лю­ди­ни за­ги­ну­ли, жи­т­тя­ще чо­ти­рьох па­са­жи­рів під за­гро­зою і близь­ко 25 лю­дей отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Про це по­ві­дом­ляє Ра­діо Пра­га. Тра­ге­дія ста­ла­ся не­по­да­лік че­сько­го се­ли­ща Сту­ден­ка. Ава­рі­я­тра­пи­ла­ся­на пе­ре­їзді, обла­дна­но­му як сві­тло­вою си­гна­лі­за­ці­єю, так і шла­гба­у­мом. Удар при зі­ткнен­ні був на­стіль­ки силь­ним, що мо­тор ав­то­фур­го­на від­ки­ну­ло на 200 м вбік, а по­їзд вда­ло­ся­зу­пи­ни­ти ли­ше че­рез 2 км від мі­сця­ава­рії. За по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, на­да­ною прес-се­кре­та­рем Управ­лі­н­ня­за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту Яку­бом Пта­чин­ським, ван­та­жів­ка в’ їха­ла на за­лі­зни­чне по­ло­тно в мо­мент, ко­ли шла­гба­ум вже опу­скав­сяі сві­тло­ва си­гна­лі­за­ці­я­спра­цю­ва­ла. Во­дій, як по­ка­зав пер­ший ана­ліз ка­мер спо­сте­ре­же­н­ня, за­ли­шив ма­ши­ну сто­я­ти на по­ло­тні, а сам утік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.