Ізра­ї­лю про­по­ну­ють зро­би­ти вій­сько­вий бю­джет про­зо­рі­шим

Den (Ukrainian) - - День Планети -

В Ізра­ї­лі опу­блі­ко­ва­но ви­снов­ки спе­ці­аль­ної ко­мі­сії з ре­фор­ми ар­мії. До­ку­мент на більш ніж 70 сто­рі­нок бу­ло офі­цій­но пред­став­ле­но прем’єр-мі­ні­стро­ві кра­ї­ни Бі­нья­мі­ну Не­та­нья­ху. Се­ред основ­них ре­ко­мен­да­цій: звіль­не­н­ня­більш ніж 10% ка­дро­во­го скла­ду, ско­ро­че­н­ня тер­мі­ну стро­ко­вої слу­жби до двох ро­ків, під­ви­ще­н­ня­ві­ку ви­хо­ду в за­пас вій­сько­во­слу­жбов­ців ти­ло­вих ча­стин, а та­кож істо­тні змі­ни у пен­сій­них про­гра­мах вій­сько­ви­ків. «Ми по­ва­жа­є­мо всіх без ви­ня­тку вій­сько­во­слу­жбов­ців, як бо­йо­вих, так і ти­ло­вих ча­стин, — за­явив го­ло­ва ко­мі­сії ге­не­рал- ма­йор за­па­су Йо­ха­нан Ло­кер, ко­ли­шній льо­тчик і вій­сько­вий се­кре­тар уря­ду. — Во­дно­час ми ціл­ком пе­ре­ко­на­ні, що в си­ту­а­ції ар­мії, яка скла­ла­ся, не­об­хі­дно про­ве­сти мас­шта­бну ре­фор­му». У ке­рів­ни­цтві ар­мії звіт Ло­ке­ра вже на­зва­ли сер­йо­зним уда­ром по без­пе­ці єв­рей­ської дер­жа­ви. Там ствер­джу­ють, що про­по­но­ва­ні за­хо­ди при­зве­дуть не ли­ше до зни­же­н­ня­мо­ти­ва­ції ба­га­тьох ізра­їль­тян за­ли­ша­ти­сяв ар­мії на кон­тра­ктній осно­ві, а й істо­тно обме­жать опе­ра­тив­ні мо­жли­во­сті у май­бу­тніх ре­гіо­наль­них кон­флі­ктах.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.