У Нор­ве­гії вша­ну­ва­ли пам’ять жертв по­двій­но­го те­ра­кту Брей­ві­ка

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра в Нор­ве­гії від­бу­ли­ся­пам’я тні за­хо­ди на честь че­твер­тих ро­ко­вин по­двій­но­го те­ра­кту, вчи­не­но­го Ан­дер­сом Брей­ві­ком в Осло та на остро­ві Утойя. В уря­до­во­му квар­та­лі нор­везь­кої сто­ли­ці від­кри­ла­ся те­ма­ти­чна ви­став­ка, по­ві­дом­ляє аген­ція dpa. Пе­ред її від­кри­т­тям прем’єр-мі­ністр Нор­ве­гії Ер­на Соль­берг взя­ла участь у це­ре­мо­нії по­кла­да­н­ня­він­ків. По обі­ді на Утойя­ві­дбу­ла­ться­цер­ков­на слу­жба. На­га­да­є­мо, що 22 ли­пня2011 ро­ку Ан­дерс Брей­вік вчи­нив по­двій­ний те­ракт. Спо­ча­тку в Осло він пі­ді­рвав бом­бу — жер­тва­ми ви­бу­ху в ді­ло­во­му ра­йо­ні сто­ли­ці ста­ло 8 осіб. Ско­ри­став­шись па­ні­кою та сум’ят­тям пра­во­охо­рон­них ор­га­нів Брей­вік ви­ру­шив на острів Утойя, де зі­бра­ла­ся мо­лодь для­у­ча­сті в лі­тньо­му та­бо­рі мо­ло­ді­жної ор­га­ні­за­ції Пар­тії пра­ці. Жер­тва­ми ма­со­вої стрі­ля­ни­ни, яку роз­по­чав на­па­дник, ста­ли ще 69 осіб, біль­шість — мо­ло­ді лю­ди, а най­мо­лод­шій жер­тві то­ді ледь ви­пов­ни­ло­ся14 ро­ків. 24 сер­пня2012 ро­ку те­ро­ри­ста бу­ло за­су­дже­но до 21 ро­ку по­збав­ле­н­ня­во­лі. На фо­то — крон­прин­це­са Нор­ве­гії Мет­те-Ма­ріт, яка при­бу­ла на цер­ков­ну слу­жбу, щоб по­ми­ли­ти­ся за за­ги­блих.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.