Про що свід­чить по­спіх?

Ві­ктор ШИ­ШКІН: «Звіль­нив­ши ме­не на 15 днів ра­ні­ше, вла­да по­ру­ши­ла ви­мо­ги Кон­сти­ту­ції»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КА­ПСА­МУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Не до­че­ка­ли­ся. Учо­ра зран­ку на пре­зи­дент­сько­му сай­ті з’явив­ся указ Пе­тра По­ро­шен­ка від 21 ли­пня­про звіль­не­н­ня­Ві­кто­ра Ши­шкі­на з по­са­ди суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни. «Звіль­ни­ти Ши­шкі­на Ві­кто­ра Іва­но­ви­ча з по­са­ди суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни у зв’яз­ку з по­да­н­ням за­яви про від­став­ку», — йде­тьсяв до­ку­мен­ті. Не до­че­ка­ли­ся, то­му що Ши­шкі­на бу­ло при­зна­че­но суд­дею КС 14 ли­сто­па­да 2005 ро­ку за кво­тою Пре­зи­ден­та, а при­ся­гу він склав 4 сер­пня2006 ро­ку. Тоб­то, указ Пе­тра По­ро­шен­ка з’явив­ся за 15 днів до кін­ця­тер­мі­ну пе­ре­бу­ва­н­ня­суд­ді КС на по­са­ді. Ми за­те­ле­фо­ну­ва­ли Ві­кто­ру Ши­шкі­ну і роз­пи­та­ли про де­та­лі:

— Що са­ме ви на­пи­са­ли у сво­їй за­яві, яку на­пра­ви­ли Пре­зи­ден­ту?

— В мо­їй за­яві бу­ло на­пи­са­но так: «У зв’яз­ку із закінченням 4 сер­пня2015 ро­ку стро­ку пов­но­ва­жень суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду про­шу на під­ста­ві п.22 ч.1 стат­ті 106 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни ви­да­ти Указ про моє звіль­не­н­няз по­са­ди суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду у від­став­ку, від­по­від­но до п.9 ч.5 стат­ті 126 КУ...». В пре­зи­дент­сько­му ука­зі все на­пи­са­но пра­виль­но. До ре­чі, з ці­єї то­чки зо­ру, ми на­ре­шті до­би­ли­ся­пра­виль­но­го на­пи­са­н­ня­у­ка­зів за змі­стом. Але фор­ма... Цей указ по­трі­бно бу­ло ви­да­ти або 4 сер­пня, або в текс­ті ука­зу на­пи­са­ти, що ме­не звіль­ня­ють з 4 сер­пня, адже є кон­сти­ту­цій­ний тер­мін для­суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду — 9 ро­ків.

До то­го ж, го­ло­ва Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду пи­ше, звер­та­ю­чись до Пре­зи­ден­та: «У зв’яз­ку з по­да­н­ням, по­ві­дом­ляю, що су­д­дя Ши­шкін Ві­ктор Іва­но­вич, від­по­від­но до п.9 ч.5 стат­ті 126 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, 24 черв­ня2015 ро­ку по­дав за­яву про від­став­ку в зв’яз­ку з закінченням 9-рі­чно­го стро­ку при­зна­че­н­ня». А в текс­ті на­пи­са­но, що при­ся­гу я прийняв 4 сер­пня 2006 ро­ку. Під­кре­слюю — 9-рі­чний тер­мін, а не 8 ро­ків, 11 мі­ся­ців і 15 днів.

— Фа­кти­чно, за пів­мі­ся­ці до за­кін­че­н­ня ва­ши­хпов­но­ва­жень бу­ло ви­да­но цей указ, що є не­кон­сти­ту­цій­ною ді­єю?

— Так, на два ти­жні ра­ні­ше. З ці­єї то­чки зо­ру во­ни по­ру­ши­ли ви­мо­ги Кон­сти­ту­ції, а не ли­ше за­ко­ну, в яко­му на­пи­са­но «9 ро­ків».

— Як ви сприйня­ли цей указ, ко­ли ді­зна­лись про ньо­го?

— Із ве­ли­ким зди­ву­ва­н­ням. Якщо нор­маль­но не мо­жуть звіль­ни­ти суд­дю Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, то що вже ка­за­ти про все ін­ше в на­шій дер­жа­ві?

— З чим би ви мо­гли пов’яза­ти та­ке пе­ред­ча­сне рі­ше­н­ня?

— По­ки що япов’я зую це із не­дба­лі­стю Апа­ра­ту, який пра­цює у Пре­зи­ден­та.

— Хі­ба Апа­рат Пре­зи­ден­та не під­став­ляє са­мо­го Гла­ву дер­жа­ви та­ки­ми рі­ше­н­ня­ми?

— Я ду­маю, що так. Адже, у будь-яко­му ра­зі, з тим, ко­го звіль­ня­ють, мо­гли б і по­ра­ди­тись. Це не су­то управ­лін­ське рі­ше­н­ня­зі звіль­не­н­ня­мі­ні­стра, йо­го за­сту­пни­ка чи ще яко­гось ке­рів­ни­ка — це звіль­не­н­ня­лю­ди­ни з кон­сти­ту­цій­ної по­са­ди і за під­став, які за­зна­че­ні в Кон­сти­ту­ції, а це рі­зні ре­чі.

— В ін­терв’ю «Дню» від 26 черв­ня цьо­го ро­ку ви роз­по­ві­ли про своє звер­не­н­ня до Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та із про­по­зи­ці­єю зу­стрі­ти­ся із Пе­тром По­ро­шен­ко. На той мо­мент ре­а­кції не бу­ло. Щось змі­ни­ло­ся з то­го ча­су?

— Ні, до­сі ні­хто не від­по­вів. Тим па­че, якщо лю­ди­на, при­зна­че­на від Пре­зи­ден­та і при­йшов час звіль­ни­ти­ся, то Гла­ва дер­жа­ви міг би хо­ча б за­про­си­ти, щоб по­ти­сну­ти ру­ку і по­дя­ку­ва­ти за 9-рі­чну ро­бо­ту. Це б ви­гля­да­ло ети­чно.

Ми та­кож звер­ну­ли­ся­до Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію. В чо­му при­чи­на та­ко­го рі­ше­н­ня­Пе­тра По­ро­шен­ка?

«За про­це­ду­рою су­д­дя­Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду не пі­зні­ше ніж за мі­сяць до за­кін­че­н­ня стро­ку при­зна­че­н­ня­по­дає за­яву про звіль­не­н­няз по­са­ди. 24 черв­ня­су­д­дя КСУ Ши­шкін по­дав за­яву про від­став­ку. Пі­сля­цьо­го 30 черв­ня­Го­ло­ва Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Юрій Ба­у­лін по­ві­до­мив Адмі­ні­стра­цію Пре­зи­ден­та про над­хо­дже­н­ня­та­кої за­яви (згі­дно п. 9 ча­сти­ни 5 стат­ті 126 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни). Пре­зи­дент ви­дав указ про звіль­не­н­ня­суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Ві­кто­ра Ши­шкі­на у зв’яз­ку з по­да­н­ням за­яви про від­став­ку. Та­кож за про­це­ду­рою (ст. 23 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний суд Укра­ї­ни») Кон­сти­ту­цій­ний суд Укра­ї­ни має прийня­ти рі­ше­н­ня­про при­пи­не­н­ня­пов­но­ва­жень суд­ді», — про­ко­мен­ту­ва­ли «Дню» в прес-слу­жбі АПУ.

Спіл­ку­ю­чись з Ві­кто­ром Ши­шкі­ним, ми та­кож за­пи­та­ли йо­го — які він вба­чає мо­ти­ви в ука­зі Пре­зи­ден­та? «Я б не хо­тів ро­би­ти якісь при­пу­ще­н­ня. Не­хай ко­жен до­ду­мує сам з то­чки зо­ру сво­їх по­гля­дів», — від­по­вів Ві­ктор Іва­но­вич.

«При­чи­ною пе­ред­ча­сно­го звіль­не­н­няв аб­со­лю­тно не­кон­сти­ту­цій­ний спо­сіб Ві­кто­ра Ши­шкі­на є йо­го прин­ци­по­ва по­зи­ція, яку він по­стій­но де­мон­стру­вав про­тя­гом всі­єї сво­єї ка­ден­ції в Кон­сти­ту­цій­но­му су­ді, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат II та III скли­кань Вер­хов­ної Ра­ди Оле­ксандр Єльяшкевич. — Осо­бли­во не­без­пе­чною для­Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка ста­ла офі­цій­на дум­ка Ши­шкі­на з при­во­ду не­мо­жли­во­сті прийня­т­тя кон­сти­ту­цій­них змін у зв’яз­ку з умо­ва­ми вій­сько­во­го ча­су. Йо­го офі­цій­на по­зи­ція, як суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, на мій по­гляд, є ви­ня­тко­во пра­виль­ною і має бу­ти під­три­ма­на всі­ма су­д­дя­ми КСУ та всім су­спіль­ством. Во­на чі­тко від­по­від­ає нор­мам Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни.

Окрім цьо­го, за кіль­ка го­дин до під­пи­са­н­ня­Пре­зи­ден­том не­кон­сти­ту­цій­но­го ука­зу, Апе­ля­цій­ний суд м. Ки­є­ва до­лу­чив до ма­те­рі­а­лів спра­ви по обви­ну­ва­чен­ню Пу­ка­ча у вбив­стві жур­на­лі­ста Ге­ор­гі­я­Гон­га­дзе й ви­кра­ден­ні та по­бит­ті гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го офі­цій­ну по­зи­цію Ши­шкі­на. В цьо­му до­ку­мен­ті пов­ні­стю спро­сто­ву­є­ться­аб­со­лю­тно не­пра­во­су­дна, амо­раль­на та за­ві­до­мо ци­ні­чна по­зи­ці­я­що­до не­при­пу­сти­мо­сті до­ка­зів, які бу­ли зі­бра­ні та сто­су­ва­ли­сяв пер­шу чер­гу роз­мов екс-пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чми з йо­го зло­чин­ни­ми на­ка­за­ми що­до на­силь­ства над по­лі­ти­ка­ми та жур­на­лі­ста­ми. В си­лу то­го, що офі­цій­на по­зи­ці­я­суд­ді КСУ бу­ла до­лу­че­на до ре­зо­нан­сної спра­ви, до якої при­ку­та ува­га всьо­го сві­ту, за­раз стає ду­же важ­ко під­три­му­ва­ти ті нор­ми, які ра­ні­ше бу­ли прийня­ті су­дом що­до не­при­пу­сти­мо­сті до­ка­зів зло­чи­нів Ку­чми, які ні­би­то не мо­жуть фі­гу­ру­ва­ти в кри­мі­наль­ній спра­ві. Ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­на і об­ґрун­то­ва­на по­зи­ція, яка бу­ла чі­тко ви­кла­де­на в офі­цій­но­му до­ку­мен­ті суд­дею Ши­шкі­ним, пов­ні­стю руй­нує аб­со­лю­тно не­пра­во­ві та амо­раль­ні по­зи­ції тих, хто на­ма­гав­ся­ві­две­сти від від­по­від­аль­но­сті Ку­чму за вчи­не­ні тяж­кі зло­чи­ни.

На мій по­гляд, в ре­зуль­та­ті всьо­го цьо­го Пре­зи­дент По­ро­шен­ко, пе­ре­бу­ва­ю­чи в емо­цій­но­му ста­ні, був зму­ше­ний пі­ти на не­кон­сти­ту­цій­ний крок та до­стро­ко­во при­пи­ни­ти пов­но­ва­же­н­ня­єди­но­го прин­ци­по­во­го суд­ді в скла­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни Ві­кто­ра Ши­шкі­на. І це в той час, ко­ли суд­ді КСУ ма­ють роз­гля­да­ти пре­зи­дент­ський про­ект змін до Кон­сти­ту­ції, де ко­жен го­лос суд­ді бу­кваль­но на ва­гу зо­ло­та. То­му та­ка по­зи­ці­я­Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка — про­ду­ма­ний крок, пов’яза­ний із йо­го ба­жа­н­ням будь-яки­ми спосо­ба­ми та за­со­ба­ми про­тя­гну­ти че­рез пар­ла­мент змі­ни до Кон­сти­ту­ції, які за­гро­жу­ють Укра­ї­ні важ­ки­ми на­слід­ка­ми. Окрім цьо­го, це страх, що за остан­ні 15 днів Ві­ктор Ши­шкін, як су­д­дя КСУ, міг би да­ти офі­цій­не по­ясне­н­ня на ін­ші ре­зо­нан­сні пи­та­н­ня, яких так бо­ї­ться­ни­ні­шня­вла­да».

ВІ­КТОР ШИ­ШКІН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.