«Ві­чний фе­сти­валь кон­тра­бан­ди». Як зу­пи­ни­ти?

Екс­перт: «На кор­до­ні має бу­ти мі­ні­мум лю­дей — при­кор­дон­ник і ми­тник. Якщо ви вво­зи­те то­вар, то пла­ти­те від­по­від­ну су­му — без пре­фе­рен­цій і ви­ня­тків»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро ПЛАХТА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

«Ставлю чі­тке зав­да­н­ня­пе­ред СБУ, ми­тни­цею, мі­лі­ці­єю — при­пи­ни­ти цей ві­чний фе­сти­валь кон­тра­бан­ди на за­хі­дно­му кор­до­ні » , — на­пи­сав Пе­тро По­ро­шен­ко у сво­є­му «Твіт­те­рі » ще 2 ли­пня. Не ми­ну­ло двох ти­жнів, як весь « Твіт­тер » , « Фейсбук» і всі укра­їн­ські мас-ме­діа за­по­ло­ни­ли новини про сум­но­зві­сний ін­ци­дент у Му­ка­че­во­му. Це та­ким чи­ном ви­ко­ну­є­ться­зав­да­н­ня­Пре­зи­ден­та? Оче­ви­дно, ні. Це ли­ше чер­го­вий на­слі­док то­го, що вла­да про­дов­жує за­кри­ва­ти очі на хро­ні­чні за­хво­рю­ва­н­ня­дер­жа­ви.

Ана­лі­зу­ю­чи при­чи­ни му­ка­чів­сько­го кон­флі­кту, екс­пер­ти на­зи­ва­ють йо­го ре­зуль­та­том від­су­тно­сті бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Тоб­то не­пра­виль­но роз­гля­да­ти ін­ци­дент у Му­ка­че­во­му як су­то кон­флікт між ор­га­ні­за­ці­єю «Пра­вий се­ктор» і на­ро­дним де­пу­та­том Ми­хай­лом Ла­ньо, акцен­ту­ю­чи ува­гу тіль­ки на пе­ре­роз­по­ді­лі сфер впли­ву в кон­тра­бан­ді ци­гар­ка­ми на Закарпатті. Так, про­бле­му тре­ба ана­лі­зу­ва­ти зна­чно глиб­ше. Однак ко­жен кон­флікт має гли­бин­ну при­чи­ну та по­вер­хо­вий при­від. У кон­кре­тно­му ви­пад­ку при­від під­штов­хує про­ана­лі­зу­ва­ти по­стій­ну про­бле­му За­хі­дно­го ре­гіо­ну Укра­ї­ни, яку Пре­зи­дент охре­стив «ві­чним фе­сти­ва­лем кон­тра­бан­ди».

Кри­мі­наль­ний ко­декс го­во­рить про кон­тра­бан­ду як про не­за­кон­ну дію, що ка­ра­є­ться­по­збав­ле­н­ня м во­лі на строк від трьох до се­ми ро­ків із кон­фі­ска­ці­єю пре­дме­тів, які пе­ре­мі­щу­ва­ли че­рез кор­дон із при­хо­ву­ва­н­ням від ми­тно­го кон­тро­лю. А от жи­те­лі ра­йон­но­го цен­тру Яво­рів, що у Львів­ській обла­сті, го­во­рять про кон­тра­бан­ду як про спо­сіб ви­жи­ти або при­не­сти в сім’ю зай­ву ко­пій­чи­ну. Для­За­хі­дно­го ре­гіо­ну це яви­ще, на жаль, ста­ло ба­наль­ні­стю. І цю про­бле­му тре­ба ви­рі­шу­ва­ти як у гло­баль­них, так і ло­каль­них мас­шта­бах.

Ро­з­глянь­мо си­ту­а­цію на при­кла­ді укра­їн­сько-поль­сько­го кор­до­ну. Уго­да про ма­лий при­кор­дон­ний рух у ме­жах 50 кі­ло­ме­трів, мо­жли­вість офор­ми­ти ві­зу для­за­ку­пі­вель­ног о ту­ри­зму... Жи­те­лі За­хі­дної Укра­ї­ни не з чу­ток зна­ють про укра­їн­сько-поль­ську спів­пра­цю в цьо­му пи­тан­ні. Біль­ше то­го, во­ни актив­но це ви­ко­ри­сто­ву­ють — до­ста­тньо на вла­сні очі по­ба­чи­ти ма­со­вий по­тік лю­дей, які що­дня пе­ре­ти­на­ють, на­при­клад, пі­шо­хі­дний пе­ре­хід «Ше­ги­ні-Ме­ди­ка». Біль­ше то­го, на про­сто­рах ін­тер­нет-ме­ре­жі є ба­га­то ві­део з фар­сом, який на­зи­ва­є­ться пе­ре­ти­ном кор­до­ну, під час яко­го на­товп лю­дей нав­ви­пе­ред­ки бі­жить, щоб по­тра­пи­ти на поль­ську те­ри­то­рію. Йде­тьсяі про зви­чай­них ту­ри­стів, і про дрі­бних кон­тра­бан­ди­стів. Що­дня­кор­дон по де­кіль­ка ра­зів пе­ре­ти­на­ють так зва­ні чов­ни­ки, які кур­су­ють з одні­єї дер­жа­ви в ін­шу з ци­гар­ка­ми, го­ріл­кою то­що.

«Жи­те­лі обла­стей, які ме­жу­ють з кор­до­ном і час від ча­су їздять, на­при­клад, у Поль­щу на за­куп чи на ро­бо­ту, про осо­бли­во­сті кон­тра­бан­дист­ських при­йо­мів зна­ють якщо не все, то май­же все, — роз­по­від­ає « Дню » з вла­сних спо­сте­ре­жень Юрій із Львів­ської обла­сті. — На­при­клад, хто не знає, як і де хо­ва­ють ци­гар­ки під одяг? Взим­ку в цьо­му пла­ні своє­рі­дні «жни­ва», адже схо­ва­ти то­вар зна­чно лег­ше, ніж влі­тку. Якщо йде­ться­про ав­то­мо­біль, то на­род хо­ває ре­чі під об­шив­ку ав­то, під си­ді­н­ня­ми, за­га­лом у ко­жну щі­ли­ну. На мо­то­ци­клах пе­ре­во­зять кон­тра­бан­ду в бен­зо­ба­ках. Ду­же див­но бу­ває, ко­ли мо­то­ци­кліст влі­тку їде в пов­но­му спо­ря­джен­ні. Не знаю, як во­ни це ви­три­му­ють, але та­ка вже їхня«ро­бо­та». На про­да­жу одно­го бло­ка ци­га­рок мо­жна за­ро­би­ти орі­єн­тов­но 10 до­ла­рів. Якщо во­ни схо­ва­ють по ма­ши­нах де­сять бло­ків, то не про­сто оку­плять бен­зин за до­ро­гу, а й ще не­по­га­но підза­ро­блять. На­зад до Укра­ї­ни ба­га­то лю­дей ве­зуть по­бу­то­ву те­хні­ку. На­да­лі її ча­сто пе­ре­про­да­ють. Однак тут тре­ба взя­ти до ува­ги, що на одну лю­ди­ну має при­па­да­ти 50 кг то­ва­ру. Не­хай є «бус», а в ньо­му — три лю­ди­ни. От­же, мо­жна пе­ре­вез­ти втри­чі біль­ше. Але що та­ке 150 кг? Це пра­кти­чно ні­чо­го. Тут уже ко­жен ви­кру­чу­є­ться, як мо­же: один ха­ба­рі дає, дру­гий про­ска­кує «по бла­ту» то­що. Ці­ка­ва си­ту­а­ці­я­по­де­ко­ли скла­да­є­тьсяз не­ро­зми­тне­ни­ми ав­то­мо­бі­ля­ми, на яких, за за­ко­ном, мо­жна пе­ре­бу­ва­ти на те­ри­то­рії Укра­ї­ни тіль­ки п’ ять днів. Не­по­оди­но­кі ви­пад­ки, ко­ли лю­ди­на при­га­няє з-за кор­до­ну ав­то, а ма­ши­на по­тім по пів­ро­ку до Поль­щі не ви­їжджає. Чо­му? Бо ро­ди­чі, на­при­клад, чи то в про­ку­ра­ту­рі, чи в мі­лі­ції, чи в при­кор­дон­ній слу­жбі. Як зу­пи­няє ДАІ йо­го на поль­ських но­ме­рах, так від­ра­зу й від­пу­скає. Ав­то­мо­біль ні­хто не кон­фі­ско­вує, адже він у пев­но­му спи­ску «при­ві­ле­йо­ва­них».

« Чов­ни­ки » ? А що во­ни? Якась баб­ця­тим жи­ве. Во­на мо­же ту­ди щось за­вез­ти, звід­ти щось при­вез­ти. Так і жи­вуть лю­ди. Тим біль­ше — із сіл, які не­да­ле­ко від кор­до­ну, до яко­го мо­жна мар­шру­ткою до­їха­ти. Чо­му це не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, щоб за­ро­би­ти кіль­ка гри­вень? Зна­чно сер­йо­зні­ші обо­руд­ки про­кру­чу­ють на кор­до­ні», — щи­ро опи­сує си­ту­а­цію наш спів­бе­сі­дник.

Оче­ви­дно, що в та­ких ви­пад­ках ми­тни­ки та при­кор­дон­ни­ки зна­ють про кон­тра­бан­ду, але на по­ру­ше­н­ня про­сто за­кри­ва­ю­ться­о­чі че­рез «про­пла­че­ні » при­чи­ни. Утім, не з най­ниж­чої та най­менш впли­во­вої лан­ки ці­єї про­бле­ми слід по­чи­на­ти її ви­рі­ше­н­ня. Так вва­жає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор « Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції » Да­ри­на Каленюк: « Пи­та­н­ня кон­тра­бан­ди ви­рі­шу­є­ться­не на ло­каль­но­му рів­ні. Йде­ться­про рі­вень мі­ні­стра, у яко­го має бу­ти по­лі­ти­чна во­ля­ре­фор­му­ва­ти всі свої ві­дом­ства: і ми­тни­цю, і по­да­тко­ву, які за­раз пе­ре­бу­ва­ють під одним ке­рів­ни­цтвом. Звіль­ни­ти ста­рих лю­дей — найня­ти но­вих. Тре­ба від­кри­ти кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня­що­до тих, хто «кри­шує» всю цю кон­тра­бан­ду. А для­цьо­го вже по­трі­бна про­ку­ра­ту­ра».

« Кон­флікт у Му­ка­че­во­му тіль­ки ще раз під­твер­джує, що жо­дної ре­фор­ми ми­тниць не бу­ло, — про­дов­жує Да­ри­на Каленюк. — На ми­тни­ці є лю­ди, які « кри­шу­ють » кон­тра­бан­ду. Про­ку­ра­ту­ра по­вин­на та­кож сте­жи­ти за тим, що від­бу­ва­є­ться­на ми­тни­ці. Чо­му ми вхо­пи­ли­ся­за про­ку­ра­то­ру? То­му що во­на має най­біль­ше пов­но­ва­жень се­ред усіх пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Про­ку­ра­ту­ра мо­же сте­жи­ти за тим, що ро­блять і ми­тни­ки, й податківці, й мі­лі­ціо­не­ри. Ма­ю­чи хо­ро­шу про­ку­ра­то­ру, ми очи­ща­є­мо всю ін­шу си­сте­му».

«Крім то­го, кон­тра­бан­да для­нас ці­ка­ва тим, що ми мо­же­мо спів­пра­цю­ва­ти з єв­ро­пей­ськи­ми пра­во­охо­рон­ця­ми. Для при­кла­ду при­ве­ду OLAF — єв­ро­пей­ську ан­ти­фрод-ор­га­ні­за­цію, се­ред пов­но­ва­жень якої є бо­роть­ба з кон­тра­бан­дою в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі. Якщо є ре­аль­не ба­жа­н­ня­про­ку­ра­ту­ри і ми­тни­ці зу­пи­ни­ти « кон­тра­бас » , ро­бля­ться спіль­ні слід­чі гру­пи з ЄС, про­во­дя­ться спе­ці­аль­ні опе­ра­ції, й, вре­шті- решт, усе це зу­пи­ня­є­ться. Ви­рі­шу­є­ться­це на рів­ні най­ви­що­го ке­рів­ни­цтва — не­об­хі­дне бла­го­сло­ве­н­ня­прем’єр-мі­ні­стра та ка­те­го­ри­чне рі­ше­н­ня­Пре­зи­ден­та » , — під­су­мо­вує ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор « Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції».

По­вер­та­ю­чись до ви­ще­зга­да­но­го OLAF ( Єв­ро­пей­сько­го офі­су з бо­роть­би із ша­храй­ством), слід за­ува­жи­ти, що сво­го ча­су бу­ло анон­со­ва­но спів­пра­цю з ці­єю ор­га­ні­за­ці­єю. Ще в черв­ні 2013 ро­ку то­ді­шній мі­ністр до­хо­дів і збо­рів Укра­ї­ни Оле­ксандр Кли­мен­ко під­пи­сав із OLAF до­мов­ле­ність про спів­ро­бі­тни­цтво що­до про­ти­дії не­за­кон­но­му пе­ре­мі­щен­ню тю­тю­но­вої про­ду­кції. Ре­зуль­тат? Йо­го не­має.

У свою чер­гу під час пред­став­ле­н­ня­тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чо­го обов’ яз­ки го­ло­ви СБУ — Ва­си­ля Гри­ца­ка — Пе­тро По­ро­шен­ко ви­ко­ри­сто­ву­вав до­сить жорс­тку ри­то­ри­ку що­до на­бо­лі­лої про­бле­ми: « Пи­та­н­ня­бо­роть­би з кон­тра­бан­дою є пря­мою від­по­від­аль­ні­стю СБУ, і тут не­ма чим по­хва­ли­ти­ся. Ска­за­ти, що яв­край не­за­до­во­ле­ний, — зна­чить, ні­чо­го не ска­за­ти. Ду­же спо­ді­ва­ю­ся, що че­рез кіль­ка мі­ся­ців із но­вим ке­рів­ни­цтвом Слу­жби ми по­ба­чи­мо но­ву оцін­ку лю­дей про від­чу­тні успі­хи СБУ. Зав­да­н­ня— до сьо­мо­го по­ту пра­цю­ва­ти над ви­рі­ше­н­ням ці­єї про­бле­ми».

У цьо­му кон­текс­ті ду­же ці­ка­во по­чу­ти дум­ку екс-го­ло­ви СБУ Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка, яку він ви­сло­вив під час зу­стрі­чі з Лі­тньою шко­лою жур­на­лі­сти­ки в ре­да­кції « Дня » : « По­ча­ти слід з то­го, що са­ме ця­Вер­хов­на Ра­да, ця­ко­а­лі­ція по­зба­ви­ла СБУ ста­ту­су ор­га­ну по бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, зокре­ма й у пи­та­н­нях кон­тра­бан­ди. Зви­ну­ва­чу­ва­ти — одне, а за­ко­но­дав­ство ба­жа­но від­кри­ти й про­чи­та­ти. Най­го­лов­ні­ше що­до кон­тра­бан­ди та бо­роть­би з нею — ро­зу­мі­ти, що це не за­галь­не слово і по­ня­т­тя. Хто за­йма­є­ться­не­за­кон­ним пе­ре­мі­ще­н­ням під­акци­зних то­ва­рів? Кон­кре­тний ми­тник і йо­го ке­рів­ни­цтво, яке зди­рає все, що він зі­брав. Та­кож від­по­від­аль­ні при­кор­дон­ни­ки, мі­сце­ва та цен­траль­на вла­да, ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди, який від­по­від­ає за Ми­тний ко­декс».

« Як при­клад, на­ве­ду Фін­лян­дію — кра­ї­ну най­менш ко­рум­по­ва­ну. Тут ми­тни­ку не тре­ба ні­чо­го ви­рі­шу­ва­ти — в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді всі ми­тні пла­те­жі вже дав­но пе­ред­ба­че­но. Кон­тей­нер із Пор­ту­га­лії тіль­ки від­хо­дить, а пла­те­жі вже зро­бле­но в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. Штрих- код цьо­го кон­тей­не­ра ві­до­мий, і ми­тник вза­га­лі на кор­до­ні не че­кає на цей кон­тей­нер, який іде пря­мо до то­го, хто за ньо­го за­пла­тив, тоб­то до за­мов­ни­ка», — звер­та­є­ться­до іно­зем­но­го до­сві­ду ко­ли­шній го­ло­ва СБУ.

« А в нас у Вер­хов­ній Ра­ді ...над­цять пре­фе­рен­цій, уто­чнень і ви­ня­тків, — ствер­джує Ва­лен­тин Наливайченко. — Не­об­хі­дно за­пла­ти­ти ми­то 100%, а якщо ви зна­є­те «пра­виль­но­го» ми­тни­ка, тоб­то да­сте ха­бар, мо­жна за­пла­ти­ти 30%. Мов­ляв, якщо не хо­че­те 100% пла­ти­ти в бю­джет, пла­тіть 30%, але звер­тай­те­ся, на­при­клад, до Ла­ньо або Ба­ло­ги. А вин­на в усьо­му СБУ? Зві­сно, най­про­сті­ше зви­ну­ва­ти­ти спец­слу­жбу. Це — те ж са­ме, як­би спец­слу­жба «кри­шу­ва­ла» шпи­гун­ство. Ко­го ме­ні то­ді зви­ну­ва­чу­ва­ти? Ми­тник не­хай «не кри­шує» кон­тра­бан­ду, а бо­ре­тьсяз нею. Йо­му за це дер­жа­ва пла­тить гро­ші. То­ді не по­трі­бне ні МВС у ньо­го за спи­ною, ні СБУ, ні ін­ший кон­тро­лер. Це — ра­дян­щи­на, й її тре­ба зла­ма­ти! На кор­до­ні має бу­ти мі­ні­мум лю­дей — при­кор­дон­ник і ми­тник. А го­лов­не — має бу­ти ба­жа­н­ня­ви­що­го ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви. Для­то­го, щоб пла­ти­ли всі пла­те­жі, по­трі­бно зро­би­ти ау­дит, як у ви­ще­зга­да­ної Фін­лян­дії. Якщо ви вво­зи­те то­вар, то пла­ти­те від­по­від­ну су­му. І її ви­пла­чу­ють всі — не бу­ває так, що один пев­ний ім­пор­тер, то­му що він має при­ві­леї, пла­тить вдві­чі мен­ше. Кра­ї­ни ЄС ми­тне за­ко­но­дав­ство дав­но вре­гу­лю­ва­ли, то­му во­ни між со­бою кор­до­ни й за­бра­ли. У них — єди­ні та­ри­фи та єди­ні підходи».

Пи­та­н­няв то­му, чи бо­рю­тьсяз кон­тра­бан­дою та ко­ру­пці­єю в на­шій кра­ї­ні вза­га­лі? Скіль­ки му­ка­чів­ських ін­ци­ден­тів по­трі­бно для­то­го, щоб про­бле­му по­ча­ли ви­рі­шу­ва­ти? Си­сте­му не змі­ни­ти по­ста­ми в «Твіт­те­рі». Тут по­трі­бні рі­шу­чі кро­ки та ка­те­го­ри­чні рі­ше­н­ня.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

НА ЗА­СІ­ДАН­НІ УРЯ­ДУ В СЕРЕДУ ПРЕМ’ЄР-МІ­НІСТР АР­СЕ­НІЙ ЯЦЕ­НЮК ПО­ПРО­СИВ ТЕР­МІ­НО­ВО ПЕ­РЕ­ДА­ТИ ЗА­КАР­ПАТ­СЬКУ, ЛЬВІВ­СЬКУ, ВО­ЛИН­СЬКУ ТА ЧЕР­НІ­ВЕ­ЦЬКУ МИ­ТНИ­ЦІ В УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ БРИ­ТАН­СЬКІЙ КОМ­ПА­НІЇ. ДЛЯ ЦЬО­ГО НАЙ­БЛИЖ­ЧИМ ЧА­СОМ КА­БІ­НЕТ МІ­НІ­СТРІВ МАЄ СТВО­РИ­ТИ РО­БО­ЧУ ГРУ­ПУ. ЗАВ­ДА­Н­НЯ­МИ ДЛЯ КОМ­ПА­НІЇ Є: БО­РОТЬ­БА З КОН­ТРА­БАН­ДОЮ, НА­ВЕ­ДЕ­Н­НЯ ЛА­ДУ У ВІ­ДОМ­СТВІ, А ТА­КОЖ ПІД­ГО­ТОВ­КА СПІВ­РО­БІ­ТНИ­КІВ ДЛЯ РО­БО­ТИ У РЕ­ФОР­МО­ВА­НІЙ СЛУ­ЖБІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.