Їхня ба­тьків­щи­на від­мо­ви­ла­ся від сво­їх вій­сько­вих

Ро­сій­ське мі­ні­стер­ство обо­ро­ни під­твер­ди­ло це пи­сьмо­во

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Юрій РАЙХЕЛЬ

Як ві­до­мо, у трав­ні двох ро­сій­ських роз­ві­дни­ків узя­ли в по­лон в Лу­ган­ській обла­сті. Оле­ксандр Але­ксан­дров і Єв­ге­ній Єро­фє­єв одра­зу за­яви­ли, що во­ни пе­ре­бу­ва­ють на слу­жбі в ро­сій­ській ар­мії. І тут по­ча­ли­ся­чу­де­са по­лі­ти­чної і бю­ро­кра­ти­чної екві­лі­бри­сти­ки. Спо­ча­тку усно, а те­пер і пи­сьмо­во рі­дна кра­ї­на і її мі­ні­стер­ство обо­ро­ни від сво­їх сол­да­тів і офі­це­рів від­мо­ви­ли­ся. На­чеб­то во­ни бу­ли на слу­жбі, але звіль­ни­ли­ся, що бу­ло украй не­при­єм­ним сюр­при­зом для­них, і по­тім по­їха­ли на Дон­бас во­ю­ва­ти як до­бро­воль­ці. Ось чо­му рі­дне мі­ні­стер­ство і ба­тьки-ко­ман­ди­ри за них не від­по­від­а­ють, звід­ки у них збро­я­ро­сій­сько­го спе­цна­зу, теж не­зро­зумі­ло. На­пев­но, ку­пи­ли в ма­га­зин­чи­ку на узбіч­чі тра­си в Ро­стов­ській обла­сті.

Кремль за­для­під­трим­ки сво­єї ле­ген­ди, що ро­сій­ських військ на Дон­ба­сі не­має, на­гро­ма­джує го­ри бре­хні. І сам не по­мі­чає, як по­па­да­є­ться на цьо­му. При­чо­му з вну­трі­шньо­по­лі­ти­чни­ми на­слід­ка­ми.

По- пер­ше, жо­дних до­бро­воль­ців і від­пу­скни­ків, які ви­їха­ли во­ю­ва­ти в чу­жу кра­ї­ну, ро­сій­ський кри­мі­наль­ний ко­декс не ви­знає. За йо­го ста­т­тя­ми Але­ксан­дро­ву і Єро­фє­є­ву сві­тить со­лі­дний тер­мін ув’ язне­н­ня за участь у незаконних озбро­є­них фор­му­ва­н­нях в ін­шій кра­ї­ні. Те, що це не від­бу­ва­є­ться­за­раз, не озна­чає від­су­тно­сті від­по­від­аль­но­сті в май­бу­тньо­му. Су­дя­чи з усьо­го, май­коп­ські кон­тра­ктни­ки, які від­мо­ви­ли­ся їха­ти до Укра­ї­ни, це до­бре зро­зумі­ли. Та­ка ба­тьків­щи­на зра­дить сво­їх си­нів ні за по­ню­шку тю­тю­ну.

По-дру­ге. Якщо Але­ксан­дров і Єро­фє­єв не слу­жать в ро­сій­ській ар­мії, то во­ни те­ро­ри­сти і жо­дно­му обмі­ну не під­ля­га­ють. Нав­па­ки, за укра­їн­ським за­ко­ном їм сві­тить вель­ми сер­йо­зне по­ка­ра­н­ня. У будь- якій кра­ї­ні те­ро­ри­стів по го­лів­ці не гла­дять. І Ро­сі­я­то­му пер­ший при­клад. Рам­зан Ка­ди­ров за­для­зни­ще­н­ня­бо­йо­ви­ків не зва­жає на­віть на мир­них жи­те­лів. Та й Пу­тін обі­цяв їх мо­чи­ти скрізь, осо­бли­во в пев­них мі­сцях.

Ці­ка­во, як по­чу­ва­ю­ться ті так зва­ні від­пу­скни­ки, які во­ю­ють на Дон­ба­сі, на­віть не­ва­жли­во, за гро­ші чи за ідею. Ви­яв­ля­є­ться, що у них ба­тьків­щи­ни не­має, во­на вже фа­кти­чно від них від­мо­ви­ла­ся, і де вза­га­лі зна­хо­ди­ться­той «рус­ский мир», за­дляя ко­го во­ни бу­ли го­то­ві по­кла­сти своє жи­т­тяі здо­ров’я.

Не­що­дав­но один серб­ський до­бро­во­лець гір­ко скар­жив­ся­на те, що йо­му до­ро­гу на ба­тьків­щи­ну за­кри­то. Вла­сті в Бел­гра­ді сер­йо­зно за­йма­ю­ться­при­пи­не­н­ня м по­то­ку до­бро­воль­ців на Дон­бас. Де­я­кі пі­сля по­вер­не­н­ня вже отри­ма­ли стро­ки. При цьо­му по­ка­ра­н­ня­весь час по­си­лю­є­ться. І ось та­кий со­бі бо­рець за «рус­ский мир» опи­нив­сяв скла­дно­му ста­но­ви­щі. На ба­тьків­щи­ну не по­вер­не­шся, в Ро­сії ви­яви­лось, що він теж не ду­же по­трі­бен. Якщо Мо­сква від сво­їх відмовляється, то на­ві­що їй ще пра­во­слав­ні сер­би. Тіль­ки про­бле­ми від них.

По- тре­тє. Ста­тус двох ро­сій­ських роз­ві­дни­ків ра­зю­че від­рі­зня­є­ться від На­дії Сав­чен­ко. Від неї Укра­ї­на не ли­ше не від­мо­ви­ла­ся, але ро­бить усе мо­жли­ве для­звіль­не­н­ня . І це в Ро­сії всі ба­чать, і до ба­га­тьох га­ря­чих го­лів по­чи­нає до­хо­ди­ти, в яку аван­тю­ру їх за­лу­ча­ють і чим це мо­же за­кін­чи­ти­ся.

Це про­бле­ми ро­сій­ські. Звер­ні­мо­ся­до про­блем укра­їн­ських. По­ра­не­них ро­сій­ських роз­ві­дни­ків лі­ку­ва­ли, на­ші хі­рур­ги ря­ту­ва­ли їм ру­ки і но­ги. Так прийня­то у ци­ві­лі­зо­ва­но­му сві­ті. До ре­чі, і це ви­ко­ри­сто­ву­ють про­ти Укра­ї­ни. Ка­ту­ва­ли їх, ось і ска­за­ли, що на слу­жбі. Ці­ка­ва си­сте­ма тор­тур, ко­ли но­ги і ру­ки ря­ту­ють. За ло­гі­кою по­ді­бних про­па­ган­ди­стів, по­вин­ні бу­ли вчи­ни­ти зов­сім нав­па­ки. Або при­мі­ря­ють на со­бі, як ді­я­ти­муть в ана­ло­гі­чній си­ту­а­ції.

Про­те не ду­же зро­зумі­ло, що бу­де на­да­лі. Суд про­дов­жив їхній арешт, але да­лі ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться. На за­пи­ти укра­їн­ської сто­ро­ни слі­дує гор­де мов­ча­н­ня. То, мо­же, тре­ба пе­ре­ста­ти Мо­скву про що-не­будь за­пи­ту­ва­ти і по­ча­ти ді­я­ти за укра­їн­ськи­ми за­ко­на­ми. Скіль­ки іще їх го­ду­ва­ти й обе­рі­га­ти, під­лі­ку­ва­ли і час су­ди­ти. Аби ро­зу­мів гор­до­ви­тий су­сід, що жар­ти дав­но кін­чи­ли­сяі по­ча­ли­ся­три­во­жні бу­дні.

Є ще один вель­ми ва­жли­вий чин­ник. У Ро­сії ба­га­то хто як па­пу­га по­вто­рює ман­тру, що не­має до­ка­зів на­яв­но­сті ро­сій­ських військ на Дон­ба­сі. Не­хай на від­кри­то­му про­це­сі з між­на­ро­дни­ми спо­сте­рі­га­ча­ми роз­ві­дни­ки роз­ка­жуть, як рі­дна кра­ї­на по­сла­ла їх во­ю­ва­ти в чу­жу дер­жа­ву, а по­тім від них же від­мо­ви­ла­ся.

При пра­виль­но­му під­хо­ді і ви­ко­нан­ні всіх юри­ди­чних про­це­дур чим не но­вий Лей­пціг­ський про­цес. Мо­скві вар­то на­га­да­ти, чим він за­кін­чив­ся.

«ПУ­ТІН — НІ­ЯКИЙ НЕ ОФІ­ЦЕР, БО СВО­ЇХ НІ­ХТО НІ­КО­ЛИ НЕ КИ­ДАЄ»

Пав­ло КИ­ШКАР, на­ро­дний де­пу­тат, фра­кція «Са­мо­по­міч»:

— Оче вид но, що ці вій сь ко - во служ бов ці бу ли звіль не ні Мі - ніс тер ст вом обо ро ни Ро сії « зад - нім чи­слом». Але, за їх свід­чен - ням, до то­го ча­су на Дон­ба­сі во­ни здій­сню­ва­ли на­ка­зи ГРУ Ро­сійсь кої Фе де ра ції. За раз про мі­сце їх зна­хо­дже­н­ня знає СБУ, але пі­сля за­три­ма­н­ня та про­хо­джен ня лі ку ван ня їм на да єть ся ком­пле­ксна ре­а­бі­лі­та­ція. Пі­сля цьо­го во­ни бу­дуть при­тя­гну­ті до слід­ства та су­до­во­го про­це­су.

Те, що Ро­сія за­раз від­мо­ви­ла­ся від цих вій­сько­вих, го­во­рить, що Пу­тін — ні­який не офі­цер, бо сво­їх ні­хто ні­ко­ли не ки­дає. Це про­ти будь-яких люд­ських і тим па че офі церсь ких пра вил. По­дру­ге, Ро­сія бо­ї­ться подаль­шо­го ін фор ма цій но го роз го ло су в зв’ яз ку з су до ви ми по ді я ми та ви го ло шен ням ви ро ку цим лю - дям. Ба­га­то в чо­му це врів­но­ва­жує ме­дій­ні по­си­ли Ро­сії до сво­го су­спіль­ства, що ні­би­то Укра­ї­на здій­снює якусь агре­сію та під­твер­джує ін­фор­ма­цію, яку на­дає Укра­ї­на що­до вій­ни з РФ.

Вза га лі, ін ци ден ти із за три - ман ням ро сійсь ких вій сь ко во - служ бов ців не по оди но­кі і трап - ля­ли­ся ра­ні­ше. Це від­бу­ва­ло­ся і під час мо­єї служ би, ко ли бу ли за­три­ма­ні 8 чо­ло­вік із Кан­те­ми­рівсь кої ди ві зії. Всі ці лю ди за - до­ку­мен­то­ва­ні СБУ, але подаль­ша їх до­ля не мо­же бу­ти роз­го­ло­ше­на. Їх ро­сій­ські до­ку­мен­ти із за зна че ною війсь ко вою при на - леж ніс тю та про цес при тяг нен - ня до від по ві даль нос ті зна хо - дить ся під кон т ро лем Служ би без пе ки. За га лом же, Єро фє єв, Алек сан д ров та всі ін ші за три - ма­ні на Дон­ба­сі ро­сій­ські вій­сько во служ бов ці — це ли ше ма - лень­кі еле­мен­ти ве­ли­кої спра­ви, пов’ яза ної із при тяг нен ням РФ до від­по­від­аль­но­сті за агре­сію.

Про­те, чо­му Укра­ї­на ши­ро­ко не ви світ лює всі ці ви пад ки за - три ман ня ро сійсь ких сол дат — не знаю. Ма­буть, це якийсь гли­бин ний за дум на ших ке рів ни - ків, яко­му я не ві­рю. Зви­чай­но, на­віть Пре­зи­дент ви­хо­див із до­ку­мен­та­ми вій­сько­вих з РФ, але це ли­ше фра­гмен­тар­не та не­пра­виль не ме дій не ви світ лен ня си - ту а ції. На мою дум ку, по тріб не сис тем на ро бо та, щоб кож но го дня по де­кіль­ка ра­зів по­ка­зу­ва­ти цих ро­сій­ських по­ло­не­них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.