Ка­пкан для Пен­сій­но­го фон­ду

Олег КУ­РІН­НИЙ: «Ком­па­нії-«фан­то­ми» вкра­ли у пен­сіо­не­рів НБУ 600 міль­йо­нів гри­вень»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Пі­сля то­го як ми ро­зі­бра­ли­ся з усі­ма зло­вжи­ва­н­ня­ми і за­пу­сти­ли про­це­си, спря­мо­ва­ні на те, аби по­вер­ну­ти свої ін­ве­сти­ції, для нас най­го­лов­ні­ше зав­да­н­ня — по­вер­ну­ти ще й до­ві­ру до фон­ду. Вже за­раз, аби за­хи­сти­ти ін­те­ре­си уча­сни­ків від ша­храй­ських опе­ра­цій, змінено ін­ве­сти­цій­ну де­кла­ра­цію. Во­на те­пер до­зво­ляє вкла­да­ти­ся ли­ше в ОВДП і де­по­зи­ти дер­жбан­ків і бан­ків з і но­зем­ним ка­пі­та­лом з чи­сла пер­ших 15 най­біль­ших

Ско­ро ми­нає пів­ро­ку, як СБУ по­ру­ши­ла кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­няз фа­ктів роз­тра­ти і ле­га­лі­за­ції гро­шо­вих ко­штів ко­ли­шні­ми по­са­до­ви­ми осо­ба­ми кор­по­ра­тив­но­го не­дер­жав­но­го пен­сій­но­го фон­ду Нац­бан­ку Укра­ї­ни. Се­ред по­стра­жда­лих — по­над 12 ти­сяч пра­ців­ни­ків Нац­бан­ку, вка­зу­ва­ло­сяв по­ві­дом­лен­ні СБУ. До­да­мо, по­стра­ждав і сам Пен­сій­ний фонд: до­ве­де­ться від­нов­лю­ва­ти до­ві­ру йо­го уча­сни­ків. З гру­дня­ми­ну­ло­го ро­ку дирекцією з управ­лі­н­ня­дія льні­стю пен­сій­но­го фон­ду Нац­бан­ку ке­рує екс- ди­ре­ктор ТОВ «Дра­гон Де­ве­ло­пмент» Олег Ку­рін­ний. Це ін­терв’ ю не тіль­ки про те, чи вда­ло­ся­йо­му по­вер­ну­ти до­ві­ру до по­стра­жда­ло­го від злов­ми­сни­ків фон­ду, але і про те, що тре­ба зро­би­ти, аби в хо­ді но­во­го ра­ун­ду пен­сій­ної ре­фор­ми гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни по­чу­ва­ли­ся­за­хи­ще­ни­ми від обо­ру­док афе­ри­стів.

160 ТИ­СЯЧ ЗА­МІСТЬ 2,5 МІЛЬ­ЙО­НА…»

— Укра­ї­на че­кає ре­фор­ми, в хо ді якої в кра ї ні ма со во по - чнуть ді­я­ти не­дер­жав­ні пен­сій­ні фон ди, кор по ра тив ні й від - кри­ті. Що го­во­рить істо­рія фон­ду, яким ви за раз ке ру є те: очі­ку ван ня, що пок ла да ють ся на них, ви­прав­да­ю­ться чи мо­жуть бу­ти про­бле­ми?

— До пла ти, які мо же от ри - му ва ти лю ди на з не дер жав них пен сій них фон дів, до сить від - чут ні. У США ви пла ти з со лі - дар­ної си­сте­ми скла­да­ють 43%, ви пла ти з дер жав но го на ко пи - чу­валь­но­го фон­ду (в Укра­ї­ні йо­го на мі ча ють за пус ти ти з 2017 ро­ку) зов­сім не­ве­ли­ку част ку, то ді як ще 43% при па да - ють на не дер жав ні пен сій ні фон ди. От­же, по тен ці ал цьо го на­пря­му ве­ли­че­зний. У Поль­щі са ме при ват ні пен сій ні фон ди, як ка жуть, роз кру ти ли фон до - вий ри нок, до по мог ли під ня ти ВВП.

Осо­бли­вість Пен­сій­но­го фон­ду Нац­бан­ку в то­му, що він корпоративний. Це озна­чає, що йо­го уча­сни­ка­ми, тоб­то вла­сни­ка­ми на ко пи чень на ра хун ках, мо­жуть бу­ти тіль­ки пра­ців­ни­ки НБУ. Внес ки до фон ду ро бить пра це да вець — Нац банк. Але, за ба жан ням, до дат ко во їх мо - же ро би ти та кож будь- який учас ник. Він укла дає окре мий кон т ракт, аби роз мір на ко пи - чень до ча­су ви­хо­ду на пен­сію у ньо го був біль ший. Ке ру єть ся Пен сій ний фонд де пар та мен - том, що вхо­дить до скла­ду цен­траль­но­го апа­ра­ту НБУ. На­гляд за де пар та мен том ве де ра да фон ду, до якої вхо дять пра ців - ни­ки бан­ку. За­раз цю ра­ду очо­лює го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва. До ре­чі, до її при­хо­ду наш фонд що­мі­ся­чно отри­му­вав вне­сок від Нац бан ку, ек ві ва лен т - ний 2,5 млн до­ла­рів... Те­пер ця су­ма змен­ши­ла­ся до 160 ти­сяч.

— Які ак ти ви ви ма є те в своє му роз по ряд жен ні за раз, що ма є те пра во ро би ти, аби їх збе­рег­ти і при­мно­жи­ти?

— За­кон ви­зна­чає чі­ткий пе­ре лік ак ти вів, ку ди і скіль ки мо­жна ін­ве­сту­ва­ти. Окрім дер­жав­них і кор­по­ра­тив­них облі­га­цій і ак цій, це іно зем ні цін ні па пе ри, не ру хо мість, ва лю та, до­ро­го­цін­ні ме­та­ли, бан­ків­ські де­по­зи­ти. Основ­на су­ма на­ших гро­шей мі­сти­ться на де­по­зи­тах дер­жбан­ків і в облі­га­ці­ях вну­трі­шньої держ­по­зи­ки. За­раз, ко­ли йдуть роз­мо­ви про де­фолт, а еко­но­мі­ка кра­ї­ни ско­ро­чу­є­ться, я не ба­чу, ку­ди ще, окрім дер­жбан ків і ОВДП, мож на вкла да - ти­ся. Що­прав­да, на ра­ді фон­ду нам до зво ли ли роз ши ри ти на пев ний час пе ре лік бан ків ( за ра­ху­нок си­стем­них бан­ків з іно­зем ним ка пі та лом), ку ди мож - на кла­сти гро­ші.

— Ра­ні­ше я був сто­від­со­тко­во упев не ний, що пен сій ний фонд НБУ — це не по руш на кон­то­ра, де гро­ші за­хи­ще­ні на­дій­ні­ше, ніж у Швей­цар­сько­му бан­ку. Як ви ви­зна­чи­те при­чи­ну збою у ва шій со лід ній уста­но ві? По мил ки ро би ли ся умис не чи, мож ли во, че рез не - зна­н­ня?

— Зви­чай­но, сві­до­мо. Не мо­жу ска­за­ти, що це бу­ли не­ком­пе­тен­тні лю­ди. Во­ни до­ско­на­ло зна­ли за­ко­но­дав­ство, але вір­ту­оз но йо го по ру шу ва ли й умі ло ви ко рис то ву ва ли про га ли ни, що іс ну ва ли в ньо му. На прик - лад, ін вес ти цій на де кла ра ція фон­ду, в ра­зі ін­ве­сти­цій в якісь ак ти ви, які не є ви со ко лік від - ни ми, ви ма гає ду же уваж но їх ви­вча­ти, про­во­ди­ти ін­ве­сти­цій­ний, фі нан со вий, еко но міч ний і юри дич ний ана лі зи та ких вкла день. А в пор т фе лі фон ду, якщо го­во­ри­ти про кор­по­ра­тив­ні облі­га­ції, ле­во­ву час­тку скла­да­ли акції, емі­тен­та­ми яких ви­сту­па­ли не­пу­блі­чні ТОВ з мі­зер­ни­ми ста­ту­тни­ми фон­да­ми.

На­ши­ми за­со­ба­ми ско­ри­ста­ло­ся, на­при­клад, ТОВ «Трі­умф», яке зав­дя­ки їм по­ча­ло бу­ду­ва­ти під Ки­є­вом ово­че­схо­ви­ще. На­віть зви чай ний ана ліз по ка зав би, скіль­ки ко­штів по­трі­бно для ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту, і Пен­сій­ний фонд одра­зу б зро­зу­мів, що йо­му не під си­лу про­фі­нан­су­ва­ти та­ке бу­дів­ни­цтво, бо у ньо­го є обме­же­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня одно­го емі­тен­та — не біль­ше 10% чи­стої вар­то­сті акти­вів. Не­що­дав­но ми під­ра­ху­ва­ли: по­трі­бно бу­ло 8—10 млн до­ла­рів. На той мо­мент фонд юри­ди­чно не мав пра­ва вкла­да­ти та­ку су­му в облі­га­ції цьо­го емі­тен­та. Тим біль­ше що про­ект по­чи­нав­ся з ну­ля, і йо­го при­бу­тко­вість, як і зда­тність по­зи­чаль­ни­ка по­вер­та­ти кре­дит, бу­ло не­мо­жли­во спро­гно­зу­ва­ти... Та­кий кре­дит ви­гля­дає яв­ною авантюрою як з бо­ку по­зи­чаль­ни­ка, так і з бо­ку кре­ди­то­ра.

— А не мо­гло бу­ти так, що фонд зму­си­ло вкла­сти­ся в цей об’єкт ко­ли­шнє ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни?

— У ме не та кої ін фор ма ції не­має. Сьо­го­дні на­віть не­мо­жли­во зро зу мі ти, хто влас ник цих акти­вів. Се­ред них гру­па з п’яти ком па ній. Три на чеб то ре аль ні влас ни ки, во ни на віть міс тять - ся на од ній те ри то рії, в Бро ва - рах. І там же два об’ єк ти, які фонд так не обач но про фі нан су - вав, — ово чес хо ви ще і м’ ясо - ком бі нат. А є ще дві ком па нії«фан­то­ми», на які пе­ре­кла­да­ли­ся гро­ші, аби обі­йти обме­же­н­ня в 10%, про які я го во рив. Не зна ти су ті ці­єї схе ми ко лиш нє ке рів ниц т во Пен сій но го фон ду не мог ло. Ще в про це сі бу дів - ниц т ва всі ці ком па нії бу ли зо - бов’ яза ні пла ти ти за ку по на ми до сво­їх зо­бов’язань, але гро­шей для цьо го у них не бу ло. — І що зро­бив фонд? — Він, як не див­но, під­три­му­вав їхню лі­кві­дність, при­чо­му шту­чно. Ку­пу­вав їхні облі­га­ції но­вих ви­пу­сків, і во­ни одра­зу ж пла­ти­ли отри­ма­ни­ми гро­ши­ма від­со­тки за ку­по­на­ми. Ось та­ка бу­ду­ва­ла­ся бор­го­ва ка­ру­сель.

«ПЕР­ШИЙ ПО­ЗИ­ТИВ­НИЙ ПРИ­КЛАД»

— Чо­го ви ви­ма­га­є­те в су­дах від тих, хто обі крав учас ни ків ва­шо­го фон­ду?

— По­пе­ре­дній ке­рів­ник фон­ду Олег Ма­ка­рен­ко під­пи­сав по­пе ред ні уго ди про те, що пі сля пе­ре­тво­ре­н­ня «пу­сти­шок», які отри­ма­ли кре­дит від фон­ду, на акціо­нер­ні то­ва­ри­ства ( зви­чай­но, з фік тив ним роз мі ром ста - тут но го фон ду) наш фонд зо - бов’язав­ся по­мі­ня­ти їхні облі­га­ції на їх ні ж ак ції за кур сом грив ня до грив ні. Ми ви ма га є - мо від­мі­ни цих до­го­во­рів. Бо во­ни від по­ча­тку бу­ли укла­де­ні не на ко ристь учас ни ків фон ду і за вда дуть їм ве ли чез них збит - ків. Ви­йшло, що ми мі­ня­є­мо ре­аль­ні акти­ви на «по­ві­тря». Нам до ве деть ся од ра зу спи са ти 600 млн гри­вень і отри­ма­ти за­мість жи­вих гро­шей, за які бу­ду­ва­ли­ся ре­аль­ні акти­ви, по су­ті, сміт тє ві ак ції. Фонд, як основ ний кре ди тор ді яль нос ті цих під при ємств, втра чає при цьо­му і за­ста­ву, і кон­троль.

Ма­ло то­го, БГ банк, що брав участь у цій опе ра ції ( як про - клад ка для про го ну гро шей фон ду), на ко ристь яко го ко - лиш нє ке рів ниц т во фон ду від - мо ви ло ся від за ста ви пер шої чер­ги, при­слав нам ще й ви­мо­гу за пла ти ти 134 млн гри вень за бор­ги ком­па­нії «Трі­умф», що є вла­сни­ком ово­че­схо­ви­ща, по - бу до ва но го за гро ші фон ду. Це су­то ша­храй­ська схе­ма, що ви - ко рис та ла, по ру шу ю чи за кон, укла­де­ний ко­ли­шнім ке­рів­ни­цтвом до­го­вір по­ру­чи­тель­ства.

«ЗАВ­ДА­Н­НЯ №1 – ПО­ВЕР­НУ­ТИ ДО­ВІ­РУ»

— Яку пла­ну­є­те вну­трі­шню пе­ре­бу­до­ву, щоб зро­би­ти не­мо­жли­ви­ми будь-які афе­ри у ва­ших сті­нах? Чи спо­ді­ва­є­те­ся по­вер - ну­ти до­ві­ру до фон­ду йо­го уча­сни­ків?

— Пі­сля то­го як ми ро­зі­бра­ли­ся з усі ма злов­жи ван ня­ми і за - пу­сти­ли про­це­си, спря­мо­ва­ні на те, аби по­вер­ну­ти свої ін­ве­сти­ції, для нас най­го­лов­ні­ше зав­да­н­ня — по­вер­ну­ти ще й до­ві­ру до фон­ду. Вже за­раз, аби за­хи­сти­ти ін­те­ре­си уча­сни­ків від ша­храй­ських опе­ра­цій, змінено ін­ве­сти­цій­ну де­кла­ра­цію. Во­на те­пер до зво ляє вкла да ти ся ли ше в ОВДП і де­по­зи­ти дер­жбан­ків і бан­ків з іно­зем­ним ка­пі­та­лом з чи­сла пер­ших 15 най­біль­ших. Крім то­го, за­раз роз­ро­бля­є­ться і най­ближ­чим ча­сом бу­де упро­ва­дже­на но­ва си­сте­ма оцін­ки чи­стої вар­то­сті акти­вів, що по­зба­вить нас не­об­хі­днос ті, до­по­від­а­ю­чи про ре аль ну вар тість ак ти вів фон­ду, ві­ша­ти уча­сни­кам ло­кши­ну на ву­ха.

— Ав­то­ри афер у пен­сій­но­му фон­ді Нац­бан­ку та їхні спіль­ни­ки ма­ють прі­зви­ща. А чи є на­дія, що ми їх по­чу­є­мо і по­ба­чи­мо під час су до вих слу хань? Чи про­ти на­гра­бо­ва­них ни­ми міль­йо­нів і СБУ, і про­ку­ра­ту­ра, і су - ди без­си­лі?

— Фа­хів­ці Нац­бан­ку впев­не­ні в то­му, що в цих спра­вах дій­сно є склад зло­чи­ну — Пен­сій­но­му фон­ду зав­да­но зна­чних ма те рі аль них збит ків. Але у ша­хра­їв на­стіль­ки спе­ци­фі­чний вид ді­яль­но­сті, що слід­чі ор­га­ни, де не­має фа­хів­ців, які гли­бо­ко ро­зу­мі­ють цю си­ту­а­цію і зда­тні її ін­тер­пре­ту­ва­ти з то­чки зо­ру кри­мі­наль­но­го пра­ва, ча­сто про­сто в роз­гу­бле­но­сті.

А ті, чиї прі­зви­ща ми хо­ті­ли б по чу ти у ви ро ках су дів, — більш ніж гра­мо­тні і пе­ред тим, як про­во­ди­ти ці опе­ра­ції, за­зви­чай роз­гля­да­ють усі ва­рі­ан­ти, уваж но ви вча ють Кри мі наль - ний ко­декс. Про­те вже за­раз ви­яв­ле­но факти, які слід­чим не­скла­дно ін­тер­пре­ту­ва­ти і ква­лі­фі­ку­ва­ти, аж до но­ме­рів ста­тей. Але, як ме­ні зда­є­ться, во­ни все­та­ки ози­ра­ю­ться на по­лі­ти­чну си­ту­а­цію і ке­рів­ни­цтво...

ОЛЕГ КУ­РІН­НИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.