Укра­ї­на на­ді­сла­ла МВФ лист про на­мі­ри

Den (Ukrainian) - - Економіка -

« Пре зи дент, прем’ єр- мі ністр, мі ністр фі нан сів і го ло ва На ці о - наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни під­пи­са­ли лист про на­мі­ри що­до Ме­мо­ран­ду­му про еко но міч ну та фі нан со ву по­лі­ти­ку за ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го пе ре гля ду роз ши ре ної про гра ми фі нан су ван ня Між на род но го ва - лю­тно­го фон­ду і на­пра­ви­ли йо­го ди­ре­кто­ро­ві-роз­по­ря­дни­ко­ві МВФ», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Ар­тем Ше­ва­льов, пе­ре­дає Укрінформ.

За йо­го сло­ва­ми, уряд очі­кує, що ра­да ди­ре­кто­рів фон­ду вже най­ближ­чим ча­сом змо­же прийня­ти рі­ше­н­ня про на­да­н­ня Укра­ї­ні чер­го­во­го тран­шу за про­гра­мою — близь­ко 1,7 мі­льяр­да до­ла­рів. Він за­зна­чив, що ці гро­ші пов­ні­стю пі­дуть на змі­цне­н­ня зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів НБУ.

Вод но час, як за явив Ар­се ній Яце­нюк, за­сі­да­н­ня Ра­ди ди­ре­кто­рів Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду з пи­та­н­ня на­да­н­ня Укра­ї­ні ко­штів мо­же від­бу­ти­ся вже 31 ли­пня.

На га­да ємо, 16 ли­пня Вер хов на Ра­да на пле­нар­но­му за­сі­дан­ні ухва­ли­ла чо­ти­ри за­ко­но­про­е­кти, які до­зво­лять на­шій дер­жа­ві отри­ма­ти 3,2 мі­льяр­да до­ла­рів від МВФ, Сві­то­во­го бан­ку, Япо­нії та Ні­меч­чи­ни. Зокре­ма, пар­ла­мен­та­рі під­три­ма­ли за­ко­но­про­ект про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів що­до удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів, а та­кож ска­су­ва­ли мо­ра­то­рій на при­му­со­ве стя­гне­н­ня май­на під­при­єм­ств­бор­жни­ків НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» та уточнення підзві­тно­сті На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.