Біль­ше за­па­сів, чі­ткі­ше пла­ну­ва­н­ня

Як змі­ни­ла­ся ку­пі­вель­на по­ве­дін­ка ки­ян за остан­ній рік

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Де­да­лі ча­сті­ше жи­те­лі сто­ли­ці здій­сню­ють по­ку­пки он-лайн та у ве­ли­ких су­пер­мар­ке­тах. Про це го­во­рять ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня ди­на­мі­ки ку­пі­вель­ної по­ве­дін­ки Shopper Trends 2015. От­же, ко­жен де­ся­тий опи­та­ний за­явив, що від­ві­ду­вав сайт тор­го­вель­них ме­реж за остан­ній мі­сяць (із них 55% — для то­го щоб пе­ре­ві­ри­ти на­яв­ність спе­ці­аль­них про­по­зи­цій від рі­тей­ле­ра).

Во­дно­час ки­я­ни ста­ли мен­ше від­ві­ду­ва­ти ма­га­зи­ни для то­го, щоб зро­би­ти ве­ли­ку за­ку­пів­лю про­ду­ктів про за­пас (раз на мі­сяць або рід­ше). При цьо­му, по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком, по­мі­тно зріс від­со­ток по­ку­пців, які здій­сню­ють тер­мі но­ві по­ку­пки — від 9% 2014 ро­ку до 15% 2015-го.

Як за­зна­ча­ють до­слі­дни­ки, одно­ча­сно змі­нив­ся і стиль здій­сне­н­ня по­ку­пки: зна­чно біль­ше лю­дей у Ки­є­ві, ніж ми­ну­ло­го ро­ку, за­яв­ля­ють, що «бю­джет на про­ду­кти чі­тко роз­пла­но­ва­ний» і що «є сенс ви­вча­ти дис­кон­тні ку­по­ни та ли­стів­ки з про­мо». Від­так, вва­жа­ють Nielsen, мо­жна го­во­ри­ти про те, що по­ку­пець став більш пра­гма­ти­чним і ра­ціо­наль­ним.

Май­же всі опи­та­ні в Ки­є­ві від­зна­ча­ють зро­ста­н­ня цін на про­ду­кти, при цьо­му 57% по­ку­пців ствер­джу­ють, що зна­ють ці­ни на всі або біль­шість то­ва­рів; 37% не зна­ють цін на всі то­ва­ри, але по­мі­ча­ють змі­ну цін. За­зви­чай жи­те­лі Ки­є­ва ре­а­гу­ють на під­ви­ще­н­ня цін та­ким чи­ном — ку­пу­ва­ти тіль­ки най­не­об­хі­дні­ші про­ду­кти (31%), ку­пу­ва­ти мен­ше (30%) і бра­ти то­ва­ри зі зниж­кою (18%). За- га­лом, із про­мо-акцій у ма­га­зи­нах ки­їв­ські по­ку­пці від­да­ють пе­ре­ва­гу «не­гай­ній зниж­ці» — 44%, «до­да­тко­во­му про­ду­кту без­ко­штов­но» — 36%, і тіль­ки по­тім го­то­ві зби­ра­ти ба­ли й на­ко­пи­чу­ва­ти бо­ну­си.

Во­дно­час, не­зва­жа­ю­чи на те, що ба­га­то по­ку­пців ствер­джу­ють, що ста­ли ку­пу­ва­ти мен­ше, се­ре­дні ви­тра­ти на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня і то­ва­ри пов­сяк­ден­но­го по­пи­ту зро­сли на 3%, при цьо­му ви­тра­ти на сві­жі про­ду­кти (м’ясо, ри­бу, ово­чі й фру­кти) змен­ши­ли­ся на 26%. Се­ре­дній чек та­кож збіль­шив­ся у ба­га­тьох ви­дах по­ку­пки.

Та­кож цьо­го ро­ку де­що змі­ни­ла­ся структура спо­жи­ва­н­ня, за­ува­жу­ють до­слі­дни­ки. Так, по­то­чні ви­тра­ти на сві­жі про­ду­кти (ово­чі, фру­кти, м’ясо та ри­бу) скла­ли 35% від усіх ви­трат на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня і то­ва­ри пов­сяк­ден­но­го по­пи­ту, то­ді як ще 2014 ро­ку цей по­ка­зник ста­но­вив 45%. Пі­сля зро­ста­н­ня цін ки­я­ни від­мо­ви­ли­ся на­сам­пе­ред від ри­би, м’яса, ово­чів та фру­ктів.

За­га­лом же до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ло, що 2015 ро­ку ки­я­ни ста­ли мен­ше ви­тра­ча­ти гро­шей у су­пер­мар­ке­тах і гі­пер­мар­ке­тах, і ча­сти­на по­ку­пців пе­ре­клю­чи­ла­ся на ін­ші ка­на­ли, та­кі як ди­ска­ун­те­ри й мі­ні-мар­ке­ти. Так, жи­те­лі Ки­є­ва де­да­лі ча­сті­ше від­ві­ду­ють ма­га­зи­ни-ди­ска­ун­те­ри (2014 ро­ку — чо­ти­ри ра­зи, 2015 рік — сім ра­зів на мі­сяць), та­кож ста­ли ча­сті­ше хо­ди­ти і в су­пер­мар­ке­ти (2014 ро­ку — 14 ра­зів, 2015-го — 16 ра­зів на мі­сяць), при цьо­му не­зна­чно ско­ро­тив­ши ча­сто­ту по­хо­дів у гі­пер­мар­ке­ти (2014 ро­ку — чо­ти­ри ра­зи, 2015-го — три-чо­ти­ри ра­зи).

ДО­ВІД­КА. До слід жен ня Shopper Trends про­во­дить ком­па­нія Nielsen раз на рік у по­над 50 кра ї нах сві ту, включ но з Укра ї ною. В Укра ї ні до слід - жен ня про во дить ся що річ но в лю то му- бе рез ні, по чи на ю чи з 2006 ро­ку, й охо­плює три клю­чо вих міс та — Ки їв, Дніп ро - пет ровськ, Оде су. Ці льо ва ау­ди то рія до слід жен ня — су - ча­сні по­ку­пці (здій­сню­ва­ли по­ку­пки в су­ча­сних ка­на­лах тор­гів­лі хо­ча б один раз за остан­ні чо ти ри тиж ні): чо ло ві ки та жін­ки ві­ком від 15 до 65 ро­ків, які від по ві да ють за по куп ку про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня і то­ва­рів по всяк ден но го по пи ту в сім’ ї або ж са мо стій но ви рі шу ють зро­би­ти ту чи ін­шу по­ку­пку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.