Кон­тра­кти на те­пло­но­сії дер­ж­уста­но­вам по­дов­жать до п’яти ро­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мін­ре­гіон про­по­нує по­дов­жи­ти до п’яти ро­ків кон­тра­кти на по­ста­ча­н­ня­те­пло­но­сі­їв бю­дже­тним уста­но­вам. Це, пе­ре­ко­на­ні в мі­ні­стер­стві, до­по­мо­же за­лу­чи­ти ін­ве­сто­рів до про­це­су тер­мо­мо­дер­ні­за­ції бу­ді­вель, за­явив за­сту­пник мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Ро­ман Абра­мов­ський, по­ві­дом­ляє прес- слу­жба КМУ. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, не­об­хі­дно вне­сти зім­ни до за­ко­но­дав­ства, щоб кон­тра­кти при по­ста­чан­ні енер­го­но­сі­їв бю­дже­тним уста­но­вам бу­ли, як мі­ні­мум, п’яти­рі­чні. «Ми по­ра­ху­ва­ли, що із за­лу­че­н­ням кре­ди­тних ре­сур­сів за 5 ро­ків пов­ні­стю стає оку­пна те­пло­ва уста­нов­ка аль­тер­на­тив­но­го дже­ре­ла па­ли­ва, — за­зна­чив Ро­ман Абра­мов­ський. — Але са­ма ло­гі­ка бю­дже­тно­го про­це­су нам про­по­нує, що ми тіль­ки на рік та­кі до­го­во­ри мо­же­мо укла­да­ти». Ри­зи­ки ж, що з ін­ве­сто­ром пе­ре­укла­дуть від­по­від­ний до­го­вір че­рез рік, ду­же ви­со­кі. Від­по­від­но, ін­ве­сто­ри, вкла­да­ю­чи ко­шти в те­пло­мо­дер­ні­за­цію бу­ді­вель, зокре­ма за­ку­пів­лю но­вих ко­тлів, уста­нов­ку ба­та­рей, ві­кон то­що, не мо­жуть бу­ти впев­не­ни­ми в оку­пно­сті вжи­тих за­хо­дів. «Ми на­ма­га­є­мо­ся­зро­би­ти та­кий по­ря­док, в яко­му бу­де п’яти­рі­чний кон­тракт. І це пов­ні­стю вла­што­вує всіх уча­сни­ків рин­ку», — за­зна­чив Ро­ман Абра­мов­ський. Во­дно­час, вклав­ши ко­шти в те­пло­мо­дер­ні­за­цію бу­ді­вель, ін­ве­стор змо­же отри­му­ва­ти до 90 від­со­тків від еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті цих за­хо­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.