До­ро­жній екс­пе­ри­мент

Уряд хо­че ре­мон­ту­ва­ти ав­то­шля­хи за ра­ху­нок ми­тних збо­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ла­та­ти ями на укра­їн­ських до­ро­гах про­по­ну­ють за ра­ху­нок ми­тних збо­рів. Та­ка іні­ці­а­ти­ва пе­ред­ба­че­на в ухва­ле­но­му пар­ла­мен­том за осно­ву за­ко­но­про­е­кті що­до про­ве­де­н­ня­екс­пе­ри­мен­ту з фі­нан­су­ва­н­ня­ре­мон­ту ря­ду до­ріг. Від­по­від­ні змі­ни про­по­ну­ють вне­сти й до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу. За за­ду­мом ав­то­рів, 50% від су­ми пе­ре­ви­ко­на­н­ня­що­мі­ся чних пла­но­вих ми­тних пла­те­жів, які зби­ра­ю­ться­при ми­тно­му оформ­лен­ні то­ва­рів на те­ри­то­рі­ях Оде­ської, Во­лин­ської та Львів­ської обла­стей, на­прав­ля­ти­муть у спе­ці­аль­ні фон­ди від­по­від­них обла­сних бю­дже­тів у по­ряд­ку, який ще має ви­зна­чи­ти Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. Ав­то­ри до­ку­мен­та про­по­ну­ють ви­про­бу­ва­ти цю схе­му на кіль­кох ав­то­шля­хах: Оде­са — Ре­ні, Львів — Ра­де­хів — Луцьк, Ско­ле — Слав­ське, ді­лян­ках Львів — Ско­ле та Ки­їв — Чоп. Змі­ни про­по­ну­ють за­сто­со­ву­ва­ти до 1 сі­чня 2017 ро­ку.

«Ми весь час го­во­ри­мо про те, що йде­мо до де­цен­тра­лі­за­ції, пе­ре­да­чі вла­ди на мі­сця. Яскра­вий при­клад цьо­го від­бу­ва­є­тьсяв кон­тро­лі за ро­бо­тою ми­тни­ці. Це б да­ло мо­жли­вість ор­га­ні­зу­ва­ти гро­мад­ський кон­троль за збо­ра­ми на ми­тни­ці й від­ре­мон­ту­ва­ти ав­то­шля­хи», — го­во­рить го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань транс­пор­ту Яро­слав Ду­бне­вич. За йо­го сло­ва­ми, на­ра­зі із за­пла­но­ва­них у бю­дже­ті на 2015 рік 24 мі­льяр­дів гри­вень 20 мі­лья- рдів ви­ді­ле­но на по­га­ше­н­ня­кре­ди­тів та від­со­тків за ни­ми. Із ре­шти чо­ти­рьох мі­льяр­дів гри­вень 728 міль­йо­нів від­да­ли на фі­нан­су­ва­н­ня­но­вих кре­ди­тів від Сві­то­во­го бан­ку та ін­ших між­на­ро­дних ін­сти­ту­цій, по­яснює Ду­бне­вич. «Не­зна­чні ко­шти на­ді­йшли на фі­нан­су­ва­н­ня­пі­дго­тов­ки прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції з єв­ро­пей­ськи­ми ін­сти­ту­ці­я­ми. Та­кож Мі­нін­фра­стру­кту­ри спіль­но з Мін­фі­ном пе­ре­гля­дає пе­ре­лік до­ріг, які фі­нан­су­ва­ти­му­ться для за­вер­ше­н­ня­цьо­го ро­ку», — роз­по­від­ає він. Тож, по су­ті, кар­ди­наль­но­го ре­мон­ту дер­жав­них до­ріг не­має, гро­ші йдуть ли­ше на ям­ко­ві ре­мон­ти, під­су­мо­вує Яро­слав Ду­бне­вич.

Утім, це не ви­рі­шує за­га­лом про­бле­ми, адже, за да­ни­ми «Украв­то­до­ру», по­над 80% до­ріг в Укра­ї­ні зно­ше­ні й по­тре­бу­ють ре­мон­ту.

Ви­бір­ко­вість по­да­них у за­ко­но­про­е­кті до­ріг для­ре­мон­ту в Ра­ді по­ясню­ють так: це — одні з най­гір­ших ав­то­шля­хів в Укра­ї­ні, й їхній стан не спри­яє еко­но­мі­чно­му роз­ви­тко­ві кра­ї­ни. «Об­ся­ги пе­ре­вал­ки про­ду­кції, на­при­клад, в Ре­ній­сько­му пор­ту впа­ли більш ніж на 20% тіль­ки за мі­сяць. Сьо­го­дні цей порт пов­ні­стю ізо­льо­ва­ний, укра­їн­ська Бес­са­ра­бі­я­сьо­го­дні пра­кти­чно від­рі­за­на від ма­те­ри­ко­вої ча­сти­ни», — роз­по­від­ає на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Кі­се, під­кре­слю­ю­чи, що до­ро­га Оде­са — Ре­ні йде в на­прям­ку Бу­ха­ре­ста і має ва­жли­ве зна­че­н­ня­для­на­ро­щу­ва­н­ня тор­гів­лі.

«Ухва­ле­н­ня­за­зна­че­но­го за­ко­ну до­зво­лить по­лі­пши­ти транс­порт­ну ін­фра­стру­кту­ру та по­зи­тив­но впли­не на со­ці­аль­но-еко­но­мі­чний роз­ви­ток Оде­ської та Во­лин­ської обла­стей», — вва­жає йо­го ко­ле­га на­ро­дний де­пу­тат Сте­пан Ку­бів.

А от ко­ли­шній мі­ністр фі­нан­сів, а ни­ні де­пу­тат Ві­ктор Пин­зе­ник про­ти та­ко­го під­хо­ду. Він на­га­дав, що ви­клю­чно за­ко­ном про дер­жбю­джет ви­зна­ча­є­ться­ро­змір і ці­льо­ве при­зна­че­н­ня­бу­дья­ких ви­трат. «Це — нор­ма Кон­сти­ту­ції. Кон­сти­ту­ція— це за­кон пря­мої дії. То­му жо­дни­ми бю­дже­тни­ми чи ін­ши­ми ко­де­кса­ми не мо­жуть роз­по­ді­ля­ти­ся­бю­дже­тні ви­тра­ти», — по­яснив він.

Ін­ші ар­гу­мен­ти «про­ти» прийня­то­го за осно­ву за­ко­но­про­е­кту ви­слов­лює го­ло­ва «Укра­їн­ської та­ксо­мо­тор­ної асо­ці­а­ції» Ан­дрій Ан­то­нюк. «Не ро­зу­мію, який сто­су­нок має ми­тни­ця до фі­нан­су­ва­н­ня­ре­мон­ту до­ріг? Я ду­же хо­чу, щоб на За­хі­дній Укра­ї­ні зро­би­ли до­ро­ги, але чо­му та­ким чи­ном?» — ре­зю­мує він у роз­мо­ві з «Днем». На дум­ку го­ло­ви «Укра­їн­ської та­ксо­мо­тор­ної асо­ці­а­ції», на­ра­зі стя­гу­є­ться акциз на на­фто­про­ду­кти, і ко­шти від ньо­го йдуть на ре­монт ав­то­шля­хів. За йо­го сло­ва­ми, два ро­ки то­му з одно­го лі­тра паль­но­го на до­ро­ги стя­гу­ва­ло­ся до держ­бю­дже­ту 1,6 грив­ні. «Ку­ди по­ді­ли­ся­ці гро­ші? Бу­ло б ці­ка­во по­чу­ти звіт уря­ду про те, скіль­ки до­ріг від­ре­мон­то­ва­но за зі­бра­ні ко­шти?» — запитує він.

Про су­ми зі­бра­но­го акци­зу в КМУ не го­во­рять. Але на по­ча­тку лі­та в Мі­ні­стер­стві ін­фра­стру­кту­ри по­ві­до­ми­ли, що ві­дом­ство ви­сту­пає з іні­ці­а­ти­вою під­ви­щи­ти акци­зний збір на про­даж на­фто­про­ду­ктів. Про це роз­по­вів від­по­від­аль­ний за ре­фор­му «Украв­то­до­ру» го­ло­ва до­ро­жньо­го де­пар­та­мен­ту Мі­нін­фра­стру­кту­ри Ро­ман Хміль. За йо­го сло­ва­ми, мо­дер­ні­за­ці­я­укра­їн­ських до­ріг — спра­ва ви­тра­тна, тіль­ки на їхній ре­монт не­об­хі­дно близь­ко одно­го триль­йо­на гри­вень. Та­ких ко­штів у бю­дже­ті не­має. Тож ви­хо­дом із ці­єї си­ту­а­ції, на дум­ку Хмі­ля, мо­же бу­ти під­ви­ще­н­ня­па­лив­но­го акци­зу до єв­ро­пей­сько­го рів­ня— з 20% до 35 — 50%.

За сло­ва­ми мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Ан­дрі­я­Пи­во­вар­сько­го, 2016 ро­ку Мі­нін­фра­стру­кту­ри ство­рить спе­ці­аль­ний фонд для­ві­дра­ху­ва­н­ня­акци­зно­го збо­ру з про­да­жу па­ли­ва, який на 100% ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться­для фі­нан­су­ва­н­ня­ре­мон­ту та бу­дів­ни­цтва ав­то­до­ріг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.