Ком­про­міс – мо­жли­вий

Дми­тро ШИМ­КІВ: «Пе­ре­го­во­ри із зов­ні­шні­ми кре­ди­то­ра­ми три­ва­ють. До п`ятни­ці у нас ще є час»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Одне з най­дис­ку­сій­ні­ших пи­тань у на­шо­му су­спіль­стві сьо­го­дні — це ре­фор­ми. Їхній хід та ефект оці­ню­ва­ли дня­ми са­мі ре­а­лі­за­то­ри на бри­фін­гу пе­ред жур­на­лі­ста­ми в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та. Вар­то одра­зу за­зна­чи­ти, що без­по­се­ре­днє спіл­ку­ва­н­няз чи­нов­ни­ка­ми дер­жав­них уста­нов усе ж по­ка­зує: лю­ди на­ла­што­ва­ні на ре­фор­ми, і їх не­аби­як тур­бує, що не всі змі­ни спри­йма­ю­тьсяу су­спіль­стві, а ще біль­ше — не всі і не одра­зу да­ють ре­зуль­тат.

«Сьо­го­дні ми мо­же­мо го­во­ри­ти про про­мі­жні під­сум­ки ро­бо­ти он­лайн пла­тфор­ми Дер­жав­но­го фон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, ство­ре­ної Мін­ре­гіо­ном. Вже за­ре­є­стро­ва­но 645 про­е­ктів ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, які бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ні 2015 ро­ку, а всьо­го, вклю­чно з про­е­кта­ми, що за­пла­но­ва­ні на 2016—2018 ро­ки, — 726 про­е­ктів», — роз­по­від­ає ві­це­прем’єр-мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ген­на­дій Зуб­ко.

«Фа­кти­чно з впро­ва­дже­н­ням он­лайн-про­це­дур ре­є­стра­ції про­е­ктів роз­ви­тку ре­гіо­нів ми зня­ли чи­нов­ни­ків з «кра­ни­ка» роз­по­ді­ле­н­ня­ко­штів. Це ста­ло за­по­бі­жни­ком від най­мен­шо­го про­я­ву ко­ру­пцій­них дій», — вва­жає ві­це-прем’єр. Він на­го­ло­шує, що цей про­ект «ру­ха­ти­ме Укра­ї­ну впе­ред, адже, від­би­ра­ю­чи про­е­кти роз­ви­тку, ми ди­ви­мо­ся­на пер­спе­кти­ву у 10—20 ро­ків» і ро­би­мо ще один «крок від па­пе­ро­вої до ци­фро­вої Укра­ї­ни», го­во­рить він.

Пред­став­ник Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни в Ка­бмі­ні Оле­ксандр Да­ни­люк до­по­вів жур­на­лі­стам, що гла­ва дер­жа­ви на­пе­ре­до­дні вніс до пар­ла­мен­ту па­кет за­ко­но­про­е­ктів, який пе­ред­ба­чає лі­кві­да­цію На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що ре­гу­лює сфе­ру рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг (На­цком­фін­по­слуг), роз­по­діл її фун­кцій між Нац­бан­ком і На­цко­мі­сі­єю з цін­них па­пе­рів і фон­до­во­го рин­ку (НКЦПФР).

За го­ди­ну по то­му жур­на­лі­стів при­ймав за­сту­пник го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Дми­тро Шим­ків — сві­док і, го­лов­не, уча­сник І Укра­їн­сько-аме­ри­кан­сько­го бі­знес-фо­ру­му, що від­бу­вав­сяу Ва­шинг­то­ні. «Зав­дя­ки реформам ми отри­ма­ли по­зи­тив­не сприйня­т­тя Укра­ї­ни,— ска­зав він, ха­ра­кте­ри­зу­ю­чи атмо­сфе­ру фо­ру­му, і до­дав: — Та­кі по­дії ва­жли­ві тим, що в їхніх рам­ках ми ма­є­мо бу­ду­ва­ти до­ві­ру». Го­лов­ним під­сум­ком зу­стрі­чей у Ва­шинг­то­ні Шим­ків на­звав те, що пі­сля­неї, і це по­ка­за­ло опи­ту­ва­н­ня, зна­чно збіль­ши­ла­ся кіль­кість пред­став­ни­ків аме­ри­кан­сько­го бі­зне­су — уча­сни­ків фо­ру­му, які по­зи­тив­но роз­гля­да­ли мо­жли­вість ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну. «Рук за це ста­ло біль­ше», — не без за­до­во­ле­н­ня­про­мо­вив чи­нов­ник.

Він за­ува­жив, що за­раз в Укра­ї­ні пра­цює ду­же ба­га­то ко­манд, які оці­ню­ють пер­спе­кти­ви для­бі­зне­су в на­шій кра­ї­ні, пер­спе­кти­ви ін­ве­сти­цій. «Во­ни вже пра­цю­ють, — по­яснює за­сту­пник го­ло­ви АП. — І жо­дна з них не ого­ло­сить, що пра­цює над цим в Укра­ї­ні. Але про­во­дять ре­гу­ляр­ні зу­стрі­чі і з уря­дов­ця­ми, і з під­при­єм­ця­ми, пра­цю­ють з рин­ком, ро­блять ана­лі­ти­ку, оцін­ки. Во­ни, як пра­ви­ло, щось ого­ло­шу­ють ли­ше пі­сля­то­го, як під­пи­са­ли уго­ду». Та й сам Шим­ків ду­же не­охо­че від­кри­вав на­зви ком­па­ній, які ма­ють ре­аль­ні пер­спе­кти­ви ста­ти ін­ве­сто­ра­ми для­Укра­ї­ни. Але це йо­го пра­ви­ло не сто­су­ва­ло­ся­ком­па­нії Westinghouse. Ро­бо­та з нею, за сло­ва­ми Шим­кі­ва, про яку йшло­ся­на бі­знес-фо­ру­мі, це на­ша ре­аль­на не­за­ле­жність від Ро­сії в атом­ній енер­ге­ти­ці.

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня « Дня » , Шим­ків пра­гнув ма­кси­маль­но від­вер­то і якнай­пов­ні­ше ( зви­чай­но, в ме­жах мі­жна­ро­дної ети­ки) роз­по­ві­сти і про обго­во­ре­н­ня в рам­ках бі­знес-фо­ру­му та­кої вкрай ва­жли­вої для­Укра­ї­ни про­бле­ми, як ре­стру­кту­ри­за­ці­я­бор­го­вих зо­бов’ язань при­ва­тним кре­ди­то­рам. «У про­це­сі пе­ре­го­во­рів з на­ми пе­ре­бу­ва­ють чо­ти­ри при­ва­тні фон­ди, — за­зна­чає ко­ли­шній топ- ме­не­джер одні­єї з про­від­них аме­ри­кан­ських ком­па­ній. — Однак із за­по­зи­че­н­ня­ми у між­на­ро­дних пар­тне­рів у нас все нор­маль­но. Є ре­стру­кту­ри­за­ція. Є по­ро­зу­мі­н­ня. Про­бле­ми ли­ше з при­ва­тни­ми ін­ве­сто­ра­ми. Во­ни чо­мусь хо­чуть, щоб ми ви­пла­ти­ли зо­бов’ яза­н­ня їм за ра­ху­нок гро­шей, на­да­них між­на­ро­дни­ми ін­сти­ту­ці­я­ми. Нам зда­є­ться, що це не­ко­рект- но. МВФ, на­при­клад, вва­жає дії Укра­ї­ни аб­со­лю­тно вір­ни­ми».

Це пи­та­н­ня, за сло­ва­ми Шим­кі­ва, обго­во­рю­ва­ли у Ва­шинг­то­ні як на від­кри­тих, так і на за­кри­тих зу­стрі­чах. Він на­го­ло­шує, що ін­ве­сто­ри зро­зумі­ли, що за ни­ні­шніх по­лі­ти­чних, гео­по­лі­ти­чних та еко­но­мі­чних умов Укра­ї­на має збе­рег­ти в пер­шу чер­гу еко­но­мі­чну си­лу та спро­мо­жність, іна­кше це вда­рить по ва­лю­тних ре­зер­вах і ба­га­тьох ін­ших еко­но­мі­чних па­ра­ме­трах, по­ста­вить під ри­зик всю еко­но­мі­ку кра­ї­ни. «Укра­ї­на по­вин­на за­хи­ща­ти свої фі­нан­со­ві ін­те­ре­си і еко­но­мі­ку, — пе­ре­ко­на­ний Шим­ків. — По­лі­ти­ка Укра­ї­ни аб­со­лю­тно ви­ва­же­на, і в цьо­му ми ма­є­мо під­трим­ку і по­ро­зу­мі­н­ня­мі­жна­ро­дних пар­тне­рів. І ли­ше не­ве­ли­ка гру­па при­ва­тних фон­дів на­по­ля­гає... Укра­ї­на не відмовляється пла­ти­ти. Во­на по­яснює, що ви­пла­та $8 мі­льяр­дів за­раз — це не­ре­аль­но. Ми не мо­же­мо со­бі цьо­го до­зво­ли­ти, бо це бу­де силь­ний удар по еко­но­мі­ці. Пе­ре­го­во­ри три­ва­ють. І до п’я тни­ці у нас ще є час».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.