Нац­банк від­крив ін­фор­ма­цію про ви­да­ні бан­кам лі­цен­зії

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ві­ду­чо­ра На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни роз­по­чав пу­блі­ка­цію офі­цій­них ві­до­мо­стей про на­да­ні бан­ків­ські лі­цен­зії та ви­ди ді­яль­но­сті бан­ків на сто­рін­ках Офі­цій­но­го ін­тер­нет-пред­став­ни­цтва фін­ре­гу­ля­то­ра. «Від­те­пер на офі­цій­но­му сай­ті ре­гу­ля­то­ра в роз­ді­лі «Бан­ків­ські лі­цен­зії та ви­ди ді­яль­но­сті бан­ків Укра­ї­ни» сто­сов­но ко­жно­го бан­ку роз­мі­щу­ва­ти­ме­ться­ін­фор­ма­ці­я­про на­да­ну йо­му лі­цен­зію, по­го­дже­н­ня­що­до ви­дів ді­яль­но­сті та по­слуг, що на­дає банк, та істо­рію від­по­від­них змін (фай­лом у фор­ма­ті PDF)», — йде­тьсяв по­ві­дом­лен­ні на сай­ті уста­но­ви. Як на­го­ло­сив ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту ре­є­стра­цій­них пи­тань і лі­цен­зу­ва­н­ня­На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ле­о­нід Антоненко, від сьо­го­дні в одно­му роз­ді­лі на сай­ті ре­гу­ля­то­ра мо­жна від­сте­жи­ти всю істо­рію бан­ків, що ді­ють чи ді­я­ли на те­ри­то­рії Укра­ї­ни на під­ста­ві бан­ків­ської лі­цен­зії, на­да­ної На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни. «Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що опри­лю­дне­н­ня ін­фор­ма­ції про на­да­ні бан­ків­ські лі­цен­зії та ви­ди ді­яль­но­сті бан­ків дасть змо­гу ко­жно­му гро­ма­дя­ни­ну швид­ко та опе­ра­тив­но ре­а­лі­зу­ва­ти своє пра­во на до­ступ до ін­фор­ма­ції » , — ци­тує Ле­о­ні­да Ан­то­нен­ка прес-слу­жба Нац­бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.