Стра­хо­ві ви­пла­ти в ра­зі ДТП зро­сли вдві­чі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­цко­мі­сі­яз ре­гу­лю­ва­н­ня­рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг вдві­чі збіль­ши­ла роз­мір стра­хо­вої су­ми за до­го­во­ра­ми обов’ яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня­ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті (ОСЦПВ). Про це по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Лі­ги стра­хо­вих ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни, пе­ре­дає « УНІАН » . « У зв’ яз­ку з тен­ден­ці­єю різ­ко­го під­ви­ще­н­ня­рів­няін­фля ції На­цком­фін­по­слуг прийня­ла рі­ше­н­ня­про збіль­ше­н­няв­дві­чі роз­мі­ру стра­хо­вих сум з обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня­ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті вла­сни­ків транс­порт­них за­со­бів — до 100 ти­сяч гри­вень за зби­тки, зав­да­ні май­ну по­тер­пі­лих у ДТП, і до 200 ти­сяч гри­вень — за зби­тки, зав­да­ні їхньо­му жи­т­тю і здо­ров’ю», — йде­тьсяв по­ві­дом­лен­ні. За ін­фор­ма­ці­єю Лі­ги, та­кі роз­мі­ри стра­хо­вих сум ді­я­ти­муть за до­го­во­ра­ми стра­ху­ва­н­ня, укла­де­ни­ми з 1 ли­сто­па­да 2015 ро­ку. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Мо­тор­не транс­порт­не стра­хо­ве бю­ро Укра­ї­ни про­по­нує що­рі­чне збіль­ше­н­ня­стра­хо­вих сум за до­го­во­ра­ми обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня­ци­віль­но- пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті (ОСЦПВ) ав­то­вла­сни­ків мі­ні­мум вдві­чі, що дасть змо­гу про­тя­гом на­сту­пних 10 ро­ків на­бли­зи­ти укра­їн­ські стан­дар­ти стра­ху­ва­н­ня­до єв­ро­пей­ських.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.