Укра­їн­ці май­же втри­чі рід­ше ку­пу­ють ав­то­мо­бі­лі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Об­сяг екс­пор­ту ав­то­транс­пор­ту за сі­чень—тра­вень був в 3,2 ра­зу мен­ше ана­ло­гі­чно­го по­ка­зни­ка ми­ну­ло­го ро­ку. Про це по­ві­дом­ляє Лі­га­бі­зне­сфні­орм, по­си­ла­ю­чись на асо­ці­а­цію Украв­то­пром. Від­так, за пе­рі­од з сі­чня­по тра­вень цьо­го ро­ку в кра­ї­ну бу­ло вве­зе­но 28 499 оди­ниць ав­то­транс­порт­них за­со­бів, що на 42 мень­ше в по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку. А із за­галь­но­го об­ся­гу ім­пор­ту 74% скла­да­ють лег­ко­ві ав­то­мо­бі­лі, які бу­ли за­ве­зе­ні у кіль­ко­сті 21180 оди­ниць на су­му 291,3 міль­йо­на до­ла­рів. Та­ким чи­ном, ім­порт лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів, за під­сум­ка­ми пер­ших п’яти мі­ся­ців, зни­зив­ся на 28%. Ко­мер­цій­них і спе­ці­аль­них ав­то­мо­бі­лів за той же пе­рі­од бу­ло вве­зе­но 7088 штук на 79 міль­йо­нів гри­вень. В по­рів­нян­ні з по­ка­зни­ком рі­чної дав­но­сті, па­ді­н­няв цьо­му се­гмен­ті ав­то­ім­пор­ту скла­дає 62%. Па­ді­н­ня ім­пор­ту за зві­тний пе­рі­од ста­ло­сяі в ча­сти­ні ав­то­бу­сів — на 55%. Із сі­чня­по тра­вень в Укра­ї­ну їх бу­ло вве­зе­но 231 оди­ни­ці ми­тною вар­ті­стю 2, 3 міль­йо­на до­ла­рів. Во­дно­час об­сяг екс­пор­ту ав­то­транс­пор­ту за­фі­ксо­ва­но на рів­ні 613 штук. Це в 3,2 ра­зу мен­ше ана­ло­гі­чно­го по­ка­зни­ка ми­ну­ло­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.