ЄС на­дасть Укра­ї­ні ще 1,2 мі­льяр­да єв­ро

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­пей­ський Со­юз ви­ді­лить Укра­ї­ні ще 1,2 мі­льяр­да єв­ро у на­сту­пні мі­ся­ці за умо­ви вда­лої ре­а­лі­за­ції ре­форм. Про це за­явив єв­ро­ко­мі­сар з еко­но­мі­чних і мо­не­тар­них справ, опо­да­тку­ва­н­няі ми­тниць П’ єр Мо­ско­ві­чі. Про це пе­ре­дає УНН, по­си­ла­ю­чись на прес- слу­жбу пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні. « У на­сту­пні мі­ся­ці пе­ре­дба­ча­є­ться ви­ді­ле­н­ня Єв­ро­пей­ською ко­мі­сі­єю ще 1,2 мі­льяр­да єв­ро — за умо­ви вда­лої ре­а­лі­за­ції еко­но­мі­чних і стру­ктур­них ре­форм, по­го­дже­них між ЄС і Укра­ї­ною. Це біль­ше, аніж до­по­мо­га, збіль­ше­на бу­дья­ким ін­шим дво­сто­рон­нім пар­тне­ром Укра­ї­ни. Че­рез об­сяг і ве­ли­чи­ну на­шої до­по­мо­ги Укра­ї­ні ми хо­че­мо за­пев­ни­ти усіх укра­їн­ських гро­ма­дян, що во­ни мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на пов­ну під­трим­ку з бо­ку їхніх єв­ро­пей­ських су­сі­дів » , — за­зна­чив Мо­ско­ві­чі. На­га­да­є­мо, 22 ли­пня­ЄС у рам­ках но­вої про­гра­ми з ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги ви­ді­лил Укра­ї­ні кре­дит об­ся­гом 600 міль­йо­нів єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.