Вбо­лі­вай за... ро­бо­тів!

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У ки­тай­сько­му мі­сті Хе­феї від­був­ся 19-й Чем­піо­нат сві­ту з фут­бо­лу се­ред ро­бо­тів RoboCup. На фо­то — член ко­ман­ди з Ні­меч­чи­ни ре­гу­лює лю­ди­но­по­ді­бно­го ро­бо­та на фі­на­лі зма­гань.

За­раз у RoboCup взя­ли участь біль­ше 2 ти­сяч уча­сни­ків з 47 кра­їн сві­ту, по­ві­дом­ляє аген­ція Сінь­хуа. Чем­піо­нат три­ває з 19 по 23 ли­пня. Між со­бою зма­га­ю­ться ро­бо­ти-фут­бо­лі­сти, ро­бо­ти-слу­ги, ро­бо­ти-ря­ту­валь­ни­ки, ро­бо­ти-тан­ців­ни­ки — за­га­лом є 11 ка­те­го­рій. Тож, ро­бо­ти не тіль­ки гра­ють — на­при­клад, во­ни шу­ка­ють «по­стра­жда­лих» у ла­бі­рин­тах, що від­тво­рю­ють ра­йо­ни сти­хій­но­го ли­ха. Одно­ча­сно про­хо­дить ви­став­ка ро­бо­то­те­хні­ки та кон­фе­рен­ції роз­ро­бни­ків.

Чем­піо­нат за­по­ча­тку­ва­ли 1996 ро­ку в Япо­нії. То­ді зма­га­ли­ся ли­ше мі­сце­ві ко­ман­ди, але на­сту­пно­го ро ку по дія зі бра ла учас ни ків з 11 кра­їн. Ме­та чем­піо­на­ту — роз- ви­ток до­слі­джень в обла­сті шту­чно­го ін­те­ле­кту і спри­я­н­ня про­гре­су у ро бо то тех ні ці. Та кож іні ці а - то­ри зма­гань став­лять пе­ред со­бою ам біт не за вдан ня — ство ри ти до 2050 ро ку ко ман ду лю ди но по діб - них ро­бо­тів, яка змо­гла б пе­ре­мог - ти ко ман ду кра щих фут бо ліс тів сві­ту.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.