Пам’яті Ве­ли­ко­го кня­зя Во­ло­ди­ми­ра

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 25 ли­пня до 16 сер­пня в Укра­їн­сько­му до­мі пра­цю­ва­ти­муть дві мас­шта­бні виставки — «Ве­ли­кі укра­їн­ці» та «Му­зи­чна Укра­ї­на» (куль­тур­но-про­сві­тни­цький про­ект «До­ро­гою ві­ри»), при­уро­че­ні до вша­ну­ва­н­ня 1000-ї рі­чни­ці пам’яті Ве­ли­ко­го кня­зя Ки­їв­сько­го Свя­то­го Во­ло­ди­ми­ра. Як на­го­ло­шу­ють ор­га­ні­за­то­ри, цей твор­чий про­ект має на ме­ті ши­ро­ко пред­ста­ви­ти кра­щі взір­ці укра­їн­сько­го ми­сте­цтва, пов’яза­ні з са­мо­о­сми­сле­н­ням і са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ці­єю укра­їн­ців. У цен­траль­ній за­лі Укра­їн­сько­го до­му На­ціо­наль­на порт­ре­тна галерея «Укра­їн­ці у сві­ті» пред­став­ляє вернісаж «Па­ну­ва­н­ня ро­ду Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го» і порт­ре­ти ви­да­тних укра­їн­ців, які здій­сни­ли ви­зна­чний вне­сок у роз­ви­ток сві­то­вої ци­ві­лі­за­ції, чиї здо­бу­тки у сфе­рі цер­ков­ної істо­рії, дер­жа­во­тво­ре­н­ня, на­у­ки та куль­ту­ри ви­хо­дять за ме­жі су­то на­ціо­наль­но­го. Це ді­я­чі, які ста­ли ві­до­ми­ми на весь світ, жи­ву­чи в Укра­ї­ні; емі­гран­ти з Укра­ї­ни, ко­трі здобули ви­зна­н­ня в чу­жих дер­жа­вах; осо­би­сто­сті, які, не акцен­ту­ю­чи на­дмір­ної ува­ги на сво­є­му по­хо­джен­ні, все ж за­ли­ша­ли­ся ге­не­ти­чно спо­рі­дне­ни­ми з Укра­ї­ною. Зав­да­н­ня про­е­кту — зі­бра­ти і збе­рег­ти цін­ні по­ста­ті на­шої на­ціо­наль­ної істо­рії на тлі сві­то­вої ци­ві­лі­за­ції, озна­йо­ми­ти зі здо­бу­тка­ми на­ших спів­ві­тчи­зни­ків, що­би зро­би­ти їх усві­дом­ле­ним і ша­но­ва­ним на­дба­н­ням на­шо­го на­ро­ду. На ви­став­ці «Му­зи­чна Укра­ї­на» бу­дуть пред­став­ле­ні му­зи­чні ін­стру­мен­ти XVIII — XX стст. із фон­дів На­ціо­наль­но­го му­зею на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту Укра­ї­ни, ба­га­то з яких екс­по­ну­ва­ти­му­ться впер­ше. Ви­го­тов­ле­ні укра­їн­ськи­ми май­стра­ми бан­ду­ри, ко­бзи, лі­ри, цим­ба­ли, во­лин­ки (ко­зи), скри­пки, ду­хо­ві та удар­ні ін­стру­мен­ти ілю­стру­ють роз­ви­ток і роз­ма­ї­т­тя істо­рії укра­їн­ських на­ро­дних му­зи­чних ін­стру­мен­тів май­же всіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Уні­каль­ні екс­по­на­ти роз­кри­ва­ють яскра­ві сто­рін­ки істо­рії му­зи­чної куль­ту­ри укра­їн­сько­го на­ро­ду. У ве­ли­кій ви­став­ко­вій за­лі екс­по­ну­ва­ти­му­ться іко­ни з фон­дів На­ціо­наль­но­го Ки­є­во-Пе­чер­сько­го істо­ри­ко­куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка та фон­дів Укра­їн­сько­го до­му. Це уні­каль­ні тво­ри укра­їн­сько­го іко­но­пи­су, які за­зви­чай збе­рі­га­ю­ться в за­кри­тих фон­до­вих ко­ле­кці ях, роз по ві дає Алі са АНТОНЕНКО.

ФОТОІЛЮСТРАЦІЯ З САЙ­ТА EPOCHTIMES.COM.UA

КНЯЗЬ ВО­ЛО­ДИ­МИР ВЕ­ЛИ­КИЙ. ГРА­ВЮ­РА І. МАТЮШИНА З МА­ЛЮН­КА Ф. СОЛНЦЕВА. 1889 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.