Львів­ський те­атр здо­був Гран-прі фе­сти­ва­лю в Угор­щи­ні

Den (Ukrainian) - - Культура -

Те­атр «Спі­ро­граф» Цен­тру куль­тур­но-ми­сте­цьких іні­ці­а­тив у Льво­ві здо­був Гран-прі в кон­кур­сній про­гра­мі Renaissance International Festival XV. Balaton-Youth-Art, що від­був­ся мі­сті Ба­ла­тон­фю­ред (Угор­щи­на). Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба те­а­тру. На роз­гляд жу­рі те­атр пред­ста­вив ори­гі­наль­ну ви­ста­ву «Жар­тів­ни­ця» за одно­ймен­ною п’єсою укра­їн­сько­го кла­си­ка Ми­ко­ли Аль­би­ков­сько­го у по­ста­нов­ці Ан­дрія Сен­де­цько­го. На­га­да­є­мо, сту­дію куль­ту­ри та ми­стецтв «Спі­ро­граф» бу­ло за­сно­ва­но 2003 ро­ку Львів­ським обла­сним бла­го­дій­ним фон­дом «Торба» в ме­жах між­на­ро­дно­го про­е­кту «Ви­со­кий рі­вень куль­ту­ри — єв­ро­пей­сько­му мі­сту», як Сту­дія есте­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня. За ухва­лою ко­ор­ди­на­то­ра ді­яль­но­сті сту­дії, на­гля­до­вої ра­ди бла­го­дій­но­го фон­ду, 2007 ро­ку офі­цій­ну на­зву змі­ни­ли на та­ку — Сту­дія куль­ту­ри та ми­стецтв «Спі­ро­граф», у зв’яз­ку зі змі­ною кон­це­пції про­гра­ми і стра­те­гії роз­ви­тку із за­сто­су­ва­н­ням шир­шо­го ко­ла за­ці­кав­лень, ме­то­до­ло­гії ви­кла­да­н­ня ди­сци­плін та ін­ших які­сних но­во­вве­день. У кві­тні 2007 ро­ку сту­дія уві­йшла до International Association of Culture and Art.

ФО­ТО З САЙ­ТА ATHEATRE.COM.UA

АР­ТИ­СТОМ У СТУ­ДІЇ КУЛЬ­ТУ­РИ ТА МИ­СТЕЦТВ «СПІ­РО­ГРАФ» МО­ЖЕ СТА­ТИ КО­ЖЕН (БУДЬ-ЯКО­ГО ВІ­КУ), ХТО МРІЄ ГРА­ТИ НА СЦЕ­НІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.