«До­ки мо­ре пе­ре­ле­чу...»

Тво­ри «Чор­но­мор­ської ми­сте­цької со­тні» пе­ре­да­дуть укра­їн­ській ді­а­спо­рі в Ка­на­ді на знак вдя­чно­сті за гу­ма­ні­тар­ну під­трим­ку

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Во­ло­ди­мир КУДЛАЧ, Оде­са, фо­то ав­то­ра

Го­спо­да­рі Оде­сько­го обла­сно­го цен­тру укра­їн­ської куль­ту­ри (ООЦУК) за­про­си­ли жур­на­лі­стів і гро­мад­ськість на бри­фінг, при­свя­че­ний бла­го­дій­ній акції пе­ре­да­чі тво­рів ми­тців­чле­нів Оде­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції НСХУ укра­їн­ській ді­а­спо­рі в Ка­на­ді. Це знак вдя­чно­сті за гу­ма­ні­тар­ну під­трим­ку на­шої кра­ї­ни гро­ма­дя­на­ми Ка­на­ди. Ни­ні біль­ше 30 тво­рів жи­во­пи­су, гра­фі­ки і скульп-

ту­ри, що ско­ро пе­ре­тнуть оке­ан, ви­став­ле­но в акто­вій за­лі цен­тру. Ку­ра­то­ри про­е­кту Ана­то­лій і Га­ли­на Крав­чен­ки (за під­трим­ки ди­ре­кто­ра ООЦУК Ва­лен­ти­ни Ві­тас) ви­да­ли ка­та­лог тво­рів, які бу­ли по­зи­тив­но сприйня­ті пред­став­ни­ка­ми По­соль­ства Ка­на­ди в Укра­ї­ні.

На­га­да­є­мо, що ра­ні­ше 37 тво­рів в рам­ках акції «Чор­но­мор­ська ми­сте­цька со­тня ми­тців — Зброй­ним си­лам Укра­ї­ни» бу­ло по­да­ро­ва­но Цен­траль­но­му вій­сько­во­му клі­ні­чно­му шпи­та­лю в Оде­сі (див. «День», 5 гру­дня, 2014 р.). Цьо­му пе­ре­ду­ва­ла ми­ну­ло­рі­чна ве­ре­сне­ва ви­став­ка у цен­трі. Зна­чна ча­сти­на цих ро­біт у те­пе­рі­шній ко­ро­тко­три­ва­лій екс­по­зи­ції.

«Тво­ри екс­по­зи­ції — по­жер­тва оде­ських мис­тців, які прийня­ли ко­ле­гі­аль­не рі­ше­н­ня з цьо­го при­во­ду — по­я­сни­ла Ва­лен­ти­на ВІ­ТАС. — Це, вла­сне, не ви­став­ка, а про­дов­же­н­ня про­е­кту, який стар­ту­вав тут 11 ве­ре­сня 2014 р. Ни­ні во­на го­то­ва для пе­ре­да­чі укра­їн­ській ді­а­спо­рі. Ми шу­ка­є­мо кон­кре­тну осо­бу, спон­со­ра, який до­по­міг би пе­ре­пра­ви­ти да­ру­нок на ін­ший кон­ти­нент. Ця ці­лі­сна ко­ле­кція ро­біт, що за­фі­ксо­ва­на у ка­та­ло­зі, є ді­ю­чою, во­на не пи­ли­ться в під­ва­лах, а екс­по­ну­є­ться, а її ав­то­ри че­ка­ють ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми».

«У нас ди­во­ви­жна си­ту­а­ція, — вва­жає ху­до­жник Ана

то­лій КРАВЧЕНКО, — су­спіль- ство існує ні­би са­ме по со­бі, а дер­жав­ні ор­га­ни вла­ди за­йма­ю­ться сво­ї­ми спра­ва­ми, не сум­ні­ва­ю­ся, ду­же по­трі­бни­ми і ко­ри­сни­ми для дер­жа­ви, але во­ни чо­мусь не в змо­зі по­ста­ви­ти ту кін­це­ву кра­пку, хо­ча й ви­йшли на кон­такт з на­ми (на­га­даю, за цей час змі­ни­ло­ся два го­ло­ви Оде­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. — В. К.). На пев­но­му ета­пі пе­ре­мо­ви­ни з ка­над­ця­ми ве­ли са­ме пред­став­ни­ки обл­держ­адмі­ні­стра­ції — ви­зна­чи­ти кін­це­во­го адре­са­та, чи то пев­ну гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію, чи Укра­їн­ський му­зей Ка­на­ди. Пі­зні­ше ми та­кож звер­ну­ли­ся за до­по­мо­гою до пре­зи­ден­та Між­на­ро­дно­го бла­го­дій­но­го фон­ду «Ма­те­рин­ської сла­ви» Юрія Ку­клі­на, який вже до­по­ма­гав нам пе­ре- да­ти по­да­ро­ва­ні тво­ри одно­му з гро­ма­дян США, який так са­мо ба­га­то ро­бить ко­ри­сно­го для ме­ди­чних за­кла­дів Укра­ї­ни».

«Той факт, що оде­ські ми­тці від­да­ють без­ко­ри­сли­во ці чу­до­ві тво­ри, які до­по­ма­га­ють на­шій Укра­ї­ні, для ме­не про­сто ди­во­ви­жно! Це шля­хе­тний по­рух ду­ші, — вва­жає Юрій КУКЛІН. — Ко­ли ді­знав­ся, що є ко­ле­кція тво­рів, які по­трі­бно пе­ре­пра­ви­ти на­шим дру­зям, я цим про­сто за­хво­рів. Най­ближ­чим ча­сом хо­чу зу­стрі­ти­ся з одним із по­мі­чни­ків го­ло­ви Оде­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції М. Са­а­ка­шві­лі і по­ві­до­ми­ти про суть про­бле­ми, озна­йо­мив­ши та­кож з ка­та­ло­гом ко­ле­кції для ка­над­ців. Спо­ді­ва­ю­ся, що, як і у ви­пад­ку з аме­ри­кан­ця­ми, це за­ці­ка­вить на­ше ке­рів­ни­цтво. Ми та­кож ма­є­мо на­мір про­ін­фор­му­ва­ти гро­мад­ськість про цю акцію на на­шо­му сай­ті, роз­мі­стив­ши по­да­ро­ва­ні ми­тця­ми тво­ри».

АНА­ТО­ЛІЙ ГОР­БЕН­КО. «КАР­ПАТ­СЬКИЙ МО­ТИВ»

СТА­НІ­СЛАВ ГУКОВ. «ЛІ­ТНІ КВІ­ТИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.