Жа­хли­ве по­вча­н­ня

В укра­їн­ський про­кат ви­йшов фільм, який ре­кла­му­є­ться як «но­ве слово в жан­рі жа­хів»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

До ство­ре­н­ня хо­ро­ру «Ви­да­ли­ти з дру­зів» (Unknown User / Cybernatural) при­че­тні дві по­сво­є­му ле­ген­дар­ні лю­ди­ни зі сві­ту кі­но. Про­дю­сер Ти­мур Бе­кмам­бе­тов, ав­тор обох «До­зо­рів», на сьо­го­дні — єди­ний пост­ра­дян­ський кі­не­ма­то­гра­фіст, який до­сяг від­чу­тно­го успі­ху в Го­лі­ву­ді. Ре­жи­сер Ле­ван Га­брі­а­дзе — ви­ко­на­вець ро­лі сту­ден­та Ге­де­ва­на, то­го са­мо­го скри­па­ля у ве­ли­кій «Кін-дза-дзі», син все­сві­тньо ві­до­мо­го ке­рів­ни­ка Тбі­лі­сько­го те­а­тру ма­ріо­не­ток Ре­зо Га­брі­а­дзе, вже ба­га­то ро­ків пра­цює в ком­па­нії Бе­кмам­бе­то­ва «Ба­зи­левс», де до­сі зні­мав ко­ме­дії на кшталт «Яли­нок» і «Ви­кру­та­сів».

Із са­мо­го по­ча­тку про­ект мав від­ті­нок сен­са­ції. Так, ре­клам­ний ро­лик « Ви­да­ли­ти з дру­зів» став най­по­пу­ляр­ні­шим трей­ле­ром в істо­рії сер­ві­су Twitter. Ли­ше за один день, 14 сі­чня, йо­го ко­ри­сту­ва­чі опу­блі­ку­ва­ли 261941 пост, при­свя­че­ний ро­ли­ку і са­мій кар­ти­ні. Збо­ри філь­му в США у 30 ра­зів пе­ре­ви­щи­ли йо­го бю­джет, ся­гнув­ши 31000000 до­ла­рів.

Одра­зу ки­да­є­ться в очі те, що Unknown User — це до дрі­бниць про­ду­ма­на впра­ва у фор­мі, по­чи­на­ю­чи із за­став­ки сту­дії «Юні­вер­сал», яка на се­кун­ду за­сти­гає і дрі­бни­ться на пі­ксе­лі. Всі по­дії від­бу­ва­ю­ться ви­клю­чно на мо­ні­то­рі ге­ро­ї­ні на ім’я Блер, всі ру­тин­ні опе­ра­ції — від ли­сту­ва­н­ня по ча­ту до за­си­ла­н­ня ві­ру­су — за­ді­я­ні як ін­стру­мен­ти роз­ви­тку фа­бу­ли. Фор­ма діа­ло­гу — Скайп-кон­фе­рен­ція, до якої під­клю­ча­є­ться не­ві­до­мий і не­вра­зли­вий ко­ри­сту­вач. Пре­дмет кон­флі­кту — су­ї­цид

по­дру­ги Блер, Ло­ри, за­цько­ва­ної одно­лі­тка­ми че­рез ком­про­ме­ту­ю­че ві­део.

Під­лі­тко­ве цьку­ва­н­ня існу­ва­ло зав­жди, про­сто Ме­ре­жа да­ла йо­му но­ві мо­жли­во­сті. Кіль­ка са­мо­губств під­лі­тків у США про­тя­гом остан­ніх ро­ків ви­ве­ли про­бле­му кі­бер­бу­лін­га (тоб­то цьку­ва­н­ня в ін­тер­не­ті) у мейн­стрім­ні ЗМІ. Стра­шна пом­ста за по­ді­бне — до­сить ви­гра­шний сю­жет. Про­те вті­лю­є­ться він на вздовж і впо­пе­рек про­то­пта­ній те­ри­то­рії мо­ло- ді­жно­го хо­ро­ру. Но­ва­тор­ство фор­ми вті­ле­н­ня кон­кре­тно­го сце­на­рію спра­цьо­вує, якщо узго­джу­є­ться з фор­мою більш за­галь­ною і обов’яз­ко­вою — жан­ро­вою. У хо­ро­рі не­об­хі­дні на­пру­га (са­спенс), пра­виль­но ви­бу­до­ва­не чер­гу­ва­н­ня мо­мен­тів по­зір­но­го роз­сла­бле­н­ня з ви­бу­ха­ми на­силь­ства, і, зві­сно, над­зви­чай­но ва­жли­ви­ми є пе­ре­кон­ли­ві актор­ські ре­а­кції.

На жаль, по­ча­ток «Ви­да­ли­ти з дру­зів» то­не в ма­ло­ди­на­мі­чних роз­мов­них сце­нах. По- тім спра­ва тро­хи по­лі­пшу­є­ться. Гра на ви­бу­ва­н­ня, у якій ми­мо­во­лі бе­руть участь ге­рої, і пер­ші два вбив­ства від­чу­тно б’ють по нер­вах зав­дя­ки вча­сно про­яв­ле­но­му вмін­ню Га­брі­а­дзе біль­ше при­хо­ва­ти, ніж по­ка­за­ти, а по­ка­за­не скон­цен­тру­ва­ти до шо­ко­вої ви­ра­зно­сті. Але да­лі не кле­ї­ться. Ритм па­дає, ефект не­спо­ді­ван­ки втра­ча­є­ться, дія зно­ву ско­чу­є­ться до ба­ла­чок. Утім, це мо­жна бу­ло б ви­пра­ви­ти за ра­ху­нок ро­бо­ти акто­рів, але во­на яв­но не­до­ста­тня. У за­вер­шаль­них епі­зо­дах за­мість до­ве­де­н­ня жа­ху до пі­ку фон­та­нує якась ба­га­то­слів­на істе­ри­ка. Це вже не ка­жу­чи про дра­ма­тур­гі­чні не­о­ко­вир­но­сті (всі ше­сте­ро яв­но не си­ро­ти і не від­лю­дни­ки, але опи­ни­ли­ся са­мі в по­ме­шка­н­нях, мо­біль­ни­ми чо­мусь май­же не ко­ри­сту­ю­ться то­що).

Бе­кмам­бе­тов і Га­брі­а­дзе так пра­гну­ли фор­маль­ної до­ско­на­ло­сті (вну­трі­шньо­ка­дро­вий мон­таж три­вав пів­то­ра ро­ки), що зре­штою ста­ли за­ру­чни­ка­ми вла­сно­го пер­фе­кци­о­ні­зму. Що в ре­зуль­та­ті ви­йшло? За фор­мою — екс­пе­ри­мент, який, як ко­лись сти­лі­сти­ку ін­шо­го куль­то­во­го ужа­сти­ку — «Відьма з Блер» (так-так, яв­на від­сил­ка), те­пер ко­пі­ю­ва­ти­муть до пов­но­го ко­мер­цій­но­го ви­сна­же­н­ня, а змі­стов­но — не­скла­дна по­вчаль­на дра­ма про шко­ду кі­бер­бу­лін­га. Утім, якщо во­на утри­має хоч ко­гось від зай­вих до­те­пів у со­цме­ре­жах — то вже до­бре.

ФО­ТО З САЙ­ТА KINOPOISK.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.