Єгор СТА­ДНИЙ,

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

екс­перт Ана­лі­ти­чно­го цен­тру CEDOS:

Я май­же пов­ні­стю впев­не­ний, що ні Ігор Лі­кар­чук, ні ін­ші ке­рів­ни­ки УЦОЯО ні­як не мо­гли бу­ти при­че­тні до ці­єї спра­ви. Ма ю чи дос від спіл ку ван ня, зок ре ма, з Іго­рем Ле­о­ні­до­ви­чем, я в це про­сто не ві­рю. Про­те я не від­ки­даю жо­дну з вер­сій, на­віть втру­ча­н­ня у си­сте­му. Але як ме­ні зда­є­ться, це вчи­не­но не з ви­ни ке­рів­ни­цтва. По­трі­бно озна­йо­ми­ти­ся ще й з ло­гі­сти­кою УЦОЯО та йо­го ре­гіо­наль­них цент рів. Мож ли во, хтось із ре гі о наль них пред­став­ни­ків мав до­ступ до ба­зи. Та­кож я не від­ки­даю і ва­рі­ант ти­ску на си­на Іго­ря Ле­о­ні­до­ви­ча. Тим не менш, най­більш ймо вір ним ме ні ви да єть ся си ту а ція про те, що ча ду яко гось « вель мо жі » цьо­го ро ку « об ру ба ли » ба ли, і та ким чи­ном від­бу­ва­є­ться тиск або пом­ста

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.