Кла­си­чні му­зи­чні ве­чо­ри у... се­лі Дзен­зе­лів­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

На Чер­ка­щи­ні шо­стий рік по­спіль від­бу­ва­є­ться уні­каль­ний фе­сти­валь. Із 21 по 26 ли­пня три­ва­ти­муть Дзен­зе­лів­ські ве­чо­ри кла­си­чної му­зи­ки за уча­стю про­фе­сій­них му­зи­кан­тів із рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє dzenzelivka.org.ua. На те­ри­то­рії се­ла Дзен­зе­лів­ка та за йо­го ме­жа­ми ви­яв­ле­но пам’ятки істо­рії рі­зних ча­сів, а са­ме: кур­га­ни скіф­ської до­би; «ко­за­цька фор­те­ця»; гай­да­ма­цькі озе­ра, ви­ко­па­ні пов­стан­ця­ми пе­ред на­сту­пом на Умань; за­ли­шки ма­є­тку па­на Дя­ків­сько­го — так зва­ний «Дя­ків­ський ху­тір», обла­што­ва­ний у 1770 р. (зруй­но­ва­ний 1880 р.), мі­сце зве­де­н­ня ко­за­цької сто­ро­жо­вої ве­жі (зруй­но­ва­на в 1929-у в пе­рі­од ко­ле­кти­ві­за­ції). У 1956 р. зна­йде­но скарб — ти­ся­чі поль­ських мо­нет пер­шої по­ло­ви­ни XVII ст. На око­ли­ці се­ла, на Ти­мо­ше­вій го­рі, ви­яв­ле­но слі­ди по­се­лень три­піль­ської куль­ту­ри. У Дзен­зе­лів­ці діє Кра­є­знав­чий му­зей (має біль­ше трьох ти­сяч експонатів). Ор­га­ні­за­то­ри, за­по­ча­тку­вав­ши муз­фо­рум, на­віть не пі­до­зрю­ва­ли, що про­дов­жи­ли тра­ди­цію, за­сно­ва­ну біль­ше со­тні ро­ків то­му ком­по­зи­то­ром, фоль­кло­ри­стом і хо­ро­вим ди­ри­ген­том Пор­фи­рі­єм Да­ни­ло­ви­чем Де­му­цьким (1860— 1927 рр.). «Дзен­зе­лів­ські ве­чо­ри кла­си­чної му­зи­ки» — це ори­гі­наль­ний фе­сти­валь ака­де­мі­чної му­зи­ки, що вже вшо­сте про­хо­ди­ти­ме у ма­льов­ни­чо­му се­лі, се­ред став­ків, по­лів та лі­сів. Ори­гі­наль­ність йо­го по­ля­гає у то­му, кон­цер­ти при­хо­дять слу­ха­ти не знав­ці-про­фе­сіо­на­ли, а про­сті жи­те­лі се­ла та го­сті з най­ближ­чих око­лиць. У про­гра­мі тво­ри укра­їн­ської і за­кор­дон­ної кла­си­ки, лу­на­ти­ме по­е­зія, а ве­чір ста­ро­вин­ної му­зи­ки по­да­рує ан­самбль «КievBaroque», по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФО­ТО ЛЮ­БО­ВІ ІЛЬМІНСЬКОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.