«Це — про­во­ка­ція що­до ЗНО»

Кіль­ка вер­сій то­го, що від­бу­ва­є­ться дов­ко­ла Цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія СЕ­МЕН­ЧЕН­КО, Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

По за вчо ра під час прес- бри - фін гу ген п ро ку рор Укра ї ни Вік тор Шо кін не очі ку ва но по­ві­до­мив при­су­тнім жур­на­лі­стам: «За­раз, в цей час, про­хо­дить спе­цо­пе­ра­ція ГПУ, СБУ, МВС по за­три­ман­ню ви­со­ко­по­са­дов­ців Мі­но­сві­ти. Там є Укра­їн­ський центр оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти і ке­рів­ни­цтво цьо­го цен­тру скої ло тяж­кий зло­чин».

Гро мадсь кість на пряг лась — все ж та ки вступ на кам па нія у роз - па­лі. До то­го ж но­ви­на про спе­цо­пе­ра­цію бу­ла на­стіль­ки ра­пто­вою і не­зро­зумі­лою, що офі­цій­них ко­мен­та­рів з цьо­го при­во­ду ні­хто у той день особ ли во не да вав. Ли ше осо бис ті дум­ки, вер­сії і вра­же­н­ня. Бу­ла хі­ба ла­ко­ні­чна за­ява від МОН про те, що си ту а ція ні як не впли не на пе ре біг вступ ної кам па нії. Ви ди мість си ту - а ції на той мо мент бу ла ну льо вою.

На сво їй сто рін ці у Фей с бу ку пер­ша за­сту­пни­ця мі ні­стра осві­ти і на­у­ки Ін­на Сов­сун на­пи­са ла, що 21 лип ня з са - мо­го ран­ку про­во­ди­лись об шу ки у бу дин ках ди - рек то ра Цен т ру оці ню - ва­н­ня яко­сті осві­ти Іго­ря Лі­кар­чу­ка і йо­го пер­шо го за ступ ни ка Во ло - ди­ми­ра Вин­ни­ка. «У Лі­кар чу ка ви лу чи ли дві ру­чки і ча­шку (не зо­ло­ті чи по­зо­ло­че­ні); у Вин­ни­ка — 5 ти­сяч гри­вень. Плюс ком­пи і те­ле­фо­ни. Це все, — пи­ше Сов­сун. — Пі­сля «спіл­ку­ва­н­ня» з мі­лі­ці­єю Вин­ник за­раз у трав м пун к ті — пі до - зра на струс моз ку, об - би ті лік ті, ґу ля на ло - бі... Мі нос ві ти жод них до ку мен тів чи до ка зів по ру шень ніх то не на - дав, то му під ста ви для будь- яких ад мі ніс т ра - тив­них дій у нас від­су­тні, а оці­ни­ти ре­а­лі­сти­чність зви ну ва чень не мож ли во. Ні ко го не за - три ма ли і не ви су ну ли обви­ну­ва­чень. Це усе з то­го, що мо­жу на­пи­са­ти пу­блі­чно».

У свою чер­гу мі­ністр осві­ти і на­у­ки Сер­гій Квіт у той же день на­пи­сав у Фей с бу ку: « Оскіль ки Мі ніс - тер ст ву осві ти і на уки до сі не бу ло на­да­но ні­яких фа­ктів і до­ку­мен­тів, які б по­ясню­ва­ли за­яву Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни на вра­ні­шній прес- кон фе рен ції, у нас не має під - став для офі цій них ко мен та рів. Однак я хо­чу на­го­ло­си­ти, що ба­га­то ро ків знаю Іго ря Ле о ні до ви ча Лі - кар чу ка як по ряд ну і про фе сій ну лю­ди­ну».

ЧО­ТИ­РИ ПО­ВІС­ТКИ

По­за­як ін­фор­ма­ції бу­ло врай ма­ло, в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі по­ча­ли лу­на­ти рі­зні вер­сії і здо­гад­ки що­до цих по­дій. Одра­зу з’яви­ли­ся три основ ні. Одна з них — мож ли во, хтось справ ді втру тив ся у сис те му ЗНО, як про це по ві дом ля ють пра - во­охо­рон­ці. Але ця ін­фор­ма­ція по­тре­бує ґрун­тов­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня і до­ка­зо­вої ба­зи, а вже по­тім — та­ких гу­чних за­яв. Дру­га вер­сія — об­шук і пі­до­зри у ско­є­ні зло­чи­ну ке­рів­ни­цт вом УЦОЯО — це по мста ко гось з тих чи нов ни ків чи vip- пер сон, хто при­хо­див до Цен­тру з про­по­зи­ці­єю «на­ки­ну­ти ба­лів» по­трі­бним абі­ту - рі­єн­там для успі­шно­го всту­пу у по­трі­бні ву­зи. Як роз­по­від­а­ють ко­ле­ги Іго­ря Лі­кар­чу­ка, у цих пи­та­н­нях він був не по хит ним — від мов ляв усім. До ре чі, десь за тиж день до цих по дій Ігор Лі кар чук роз по вів жур­на­лі­стам, що цьо­го­рі­чна всту­пна кам па нія від зна чи лась знач но біль шою кіль кіс тю та ких « ко ляд - ни­ків», ніж ми­ну­ло­рі­чна.

Ще од на вер сія, яку на днях озву чив « Дню » го ло ва прав лін ня Цен т ру про ти дії ко руп ції Ві та лій Ша­бу­нін — ці за­яви ГПУ і об­шук є фор­мою ти­ску на си­на Іго­ря Лі­кар­чу ка — Кос тян ти на, який обій має по са ду за ступ ни ка го ло ви Дер жав - ної фі­скаль­ної слу­жби і курує у ві­дом ст ві мит ним на прям ком. « Я не ствер д жую, що са ме це по слу жи ло при­чи­ною та­ко­го рі­ше­н­ня ГПУ, але у світ лі скан да лу з кон т ра бан дою, це ціл­ком мо­же бу­ти ти­ском на си­на че­рез ба­тька. Та­ка схе­ма не но­ва для віт чиз ня ної пра во охо рон ної сис те ми » , — за зна чив Ша бу нін в коментарі «Дню». Тим па­че, що не­що дав но Кос тян тин Лі кар чук в ін­терв’ ю ін тер нет- ви дан ню « РБКУкра ї на » не ду же ввіч ли во від гук - нув ся про с во го ш е фа в к он тек с ті ка­дро­вої си­ту­а­ції на За­кар­пат­ській та Чер­ні­ве­цькій ми­тни­цях.

Вчо ра за ступ ник ге не раль но го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни Олег За­лі­ско на прес- бри фін гу по ві до мив, що « в най­ближ­чі дні бу­де ого­ло­ше­но пі­до­зру кон­кре­тним по­са­до­вим осо­бам у вчи нен ні ко руп цій них зло чи нів. По­зи­ція Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри в цьо му ви пад ку є чіт кою: як що це ке­рів­ник ор­га­ну, йо­го за­сту­пни­ки, від по від но в та ко му ви пад ку бу де прий ня­то од но знач не рі шен ня про звер­не­н­ня до су­ду про обра­н­ня за­по­біж но го за хо ду, ареш ту » . За ліс ко роз­по­вів, що по­віс­тки отри­ма­ли всі ке­рів­ни­ки цен­тру — чо­ти­ри осо­би.

« За ре зуль та та ми об шу ків, які бу­ли про­ве­де­ні як в цен­трі, так і за мі­сцем про­жи­ва­н­ня окре­мих слу­жбо вих осіб, ви яв ле но комп’ ютер ну те­хні­ку, з якої, як вва­жає ор­ган до­су до во го слід ст ва, про во ди лось втру­ча­н­ня в си­сте­му; ви­яв­ле­но гро­шо­ві ко­шти в роз­мі­рі 130 ти­сяч до­ла рів США; ви яв ле но пев ну пе ре - пис ку, яка дає під ста ви ор га ну до - су до во го роз слі ду ван ня пі до зрю ва - ти окре­мих осіб у вчи­нен­ні кон­кре­тних ко руп цій них кри мі наль них пра во по ру шень » , — на го ло сив за - сту­пник ген­про­ку­ро­ра.

«Є ДЕ­Я­КІ ПИ­ТА­Н­НЯ, НА ЯКІ ПО­ТРІ­БНІ ВІД­ПО­ВІДІ»

У той же час, Ін на Сов сун мо - мен­таль­но від­ре­а­гу­ва­ла на цю но­ви­ну, на пи сав ши на сво їй сто рін ці у Фейс­бу­ку: «Ін­фор­ма­ція про ре­зуль­та ти об шу ків у Лі кар чу ка і йо го пер­шо­го за­ма Вин­ни­ка за­ли­ша­є­ться ва­лі­дною — ні­яких 130 ти­сяч до­ла­рів у них не зна­хо­ди­ли. Ча­шки і 5 ти сяч гри вень — це весь улов влас не у « ке рів ниц т ва » . ( Про то ко - ли ви­лу­чень на ру­ках у оби­двох є — мож на під твер ди ти, як що тре ба). Бу ло б су пер, як би Ген про ку ра­ту ра пе ре ста ла го во ри ти аб ст рак т ни ми фра за ми про « ке рів ниц т во Цен т - ру», а на­зва­ла кон­кре­тні іме­на. Або як­би за­сту­пни­ки ген­про­ку­ро­ра від­по ві да ли на дзвін ки. Жур на ліс там по­ки ні­чо­го не ко­мен­тую, бо зби­раю ін­фор­ма­цію — її по­ки обмаль».

Крім то го, Сов сун по ві до ми ла, що об шу ки про во ди лись вдо ма у трьох пра­ців­ни­ків УЦОЯО. «Тре­тій пра­ців­ник Цен­тру — дру­гу до­бу не ви хо дить ні як на зв’ язок; спіл ку - єть ся з слід чи ми без ад во ка та. До ньо го ні ко го не до пус ка ють. От те - пер ре аль но про си ти му про мак си - маль­не по­ши­ре­н­ня: пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни по­вин­ні допу­сти­ти до лю­ди­ни адво­ка­та, бо що мо­жна під­пи­са­ти за до­бу спіл­ку­ва­н­ня з пра­во­охо­рон­цям без адво­ка­та — я мо­жу лиш уя­ви ти. Ви му ше на звер ну тись до де пу та тів — їх то скрізь ма ють до - пу­сти­ти...адре­су дам. Дзво­ніть», — пи­ше Сов­сун.

Вчо ра та кож ста ло ві до мо, що Уряд тим­ча­со­во від­сто­ро­нив від ви­ко нан ня обов’ яз ків ди рек то ра Укра їнсь ко го цен т ру оці ню ван ня якос ті осві ти Іго ря Лі кар чу ка. « Я осо­би­сто до­ві­ряю Іго­рю Ле­о­ні­до­ви­чу і вва­жаю йо­го по­ря­дною і че­сною лю­ди­ною, але дій­сно є де­я­кі пи­та­н­ня, на які по тріб ні від по ві ді » , — ска­зав мі­ністр осві­ти і на­у­ки Сер­гій Квіт. За йо го сло ва ми, Лі кар чук від сто ро не ний ли ше на пе рі од роз - слі ду ван ня, яке про во дить ни ні про­ку­ра­ту­ра.

«МЕ­НЕ ДИ­ВУЄ ГОЛОСЛІВНІСТЬ ЗА­ЯВИ»

«Я вва­жаю, що це — спро­ба пі­ді­рва­ти до­ві­ру до зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня. Я ду­же до­бре знаю Іго­ря Ле­о­ні­до­ви­ча Лі­кар­чу­ка, і в пи тан ні спра вед ли вос ті і об’ єк - тив­но­сті оці­ню­ва­н­ня він є мі­цним, як кри ця, — ко мен тує си ту а цію «Дню» го­ло­ва Ко­мі­те­ту ВР Укра­ї­ни з пи­тань осві­ти і на­у­ки Лі­лія Гри­не­вич. — Якщо на віть гі по те тич но хтось втру чав ся в сис те му, як про це ка жуть пра во охо рон ні ор га ни, то це не дає пра­ва ген­про­ку­ро­ру не до­слі­дже­ні ще факти фор­му­лю­ва­ти як « здій с нен ня тяж ких зло чи нів ке­рів­ни­цтвом Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти». То­му я роз ці нюю це як на ступ на сис те му ЗНО. Не сек рет, і я це знаю зі слів Іго­ря Ле­о­ні­до­ви­ча, скіль­ки ра­зів на ньо го чи нив ся тиск від різ них чи - нов ни ків із про по зи ці я ми і по ба - жа­н­ня­ми що­до впли­ву на оцін­ки. І він зав ж ди, аб со лют но стій ко, від - мов ляв всім. Я осо бис то сво го ча су бу­ла ди­ре­кто­ром УЦОЯО, ство­рю­ва­ла цей центр і доб ре знаю про та кі про­бле­ми. І ли­ше ка­те­го­ри­чна по­зи­ція ди рек то ра цен т ру, яка влас не зав ж ди бу ла в Іго ря Ле о ні до ви ча, збе рі гає сис те му і до ві ру до неї. Якщо ж ви­яви­ться, що хтось з пра­ців ни ків, гі по те тич но, міг втру ти - ти­ся в ба­зу да­них і змі­ни­ти ко­мусь оцін­ку, то це обов’яз­ко­во бу­де за­но­то­ва­но в са­мій ба­зі, то­му що ба­за да­них Цен т ру оці ню ван ня суп ро вод - жу­є­ться си­сте­ма­ми за­хи­сту, які но - ту ють кож не втру чан ня в неї. Але то­ді по­трі­бно чі­тко ви­яв­ля­ти, хто це зро­бив, в яких об­ся­гах, а не за­йма­ти ся зви ну ва чен - ня­ми, одра­зу вка­зу ю чи на кон к - ре­тних лю­дей».

За її сло ва ми, ЗНО — це ду же се рйоз ний ме ха - нізм за по бі ган ня ко руп ції при всту пі у ву зи. « І де яким чи нов ни - кам, зокре­ма і но­во­спе­че­ним, мо­жли во, зда ва ло ся, що во ни змо жуть ви рі шу ва ти бу­дья­кі пи тан ня і, зок ре ма, в сис те - мі ЗНО. Але са ме то­му ЗНО і вва­жа­єть ся успіш ною ре­фор­мою в сфе­рі осві ти, що стіль - ки ро ків по спіль во но ви сто я ло. І за раз ми не мо - же мо да ти за ра - ху нок тис ку і ма - ні­пу­ля­цій зни­щи­ти цю си­сте­му, — про­дов­жує Лі­лія Гри­не­вич. — ГПУ має ве­ли­кий про­стір для ді­яль­но­сті і має ку­ди по­ді­ти свою енер­гію, то­му що проб лем сьо год ні в кра ї ні є ду­же ба­га­то. Але ме­не ди­вує голослівність за­яви і зви­ну­ва­че­н­ня конк рет них лю дей. Ген п ро ку ра ту ра ого ло шує не до ве де ні ще фак ти. Як­би Ген­про­ку­ра­ту­ра щось роз­кри­ла, а то­ді б ого­ло­шу­ва­ла, — це одна річ. А во на щой но при пус кає, — і вже ро­бить та­ку за­яву. Це про­во­ка­ція що до ЗНО і під рив до ві ри до ньо­го».

«Я НЕ ВІД­КИ­ДАЮ ЖО­ДНУ З ВЕР­СІЙ»

Єгор Стад ний, ви ко нав чий ди - рек тор Ана лі тич но го цен т ру CEDOS, го­во­рить у роз мо ві з «Днем», що хо­тів би по­ба­чи­ти текст по ста но ви Пе черсь ко го су ду та де - таль­не роз’ясне­н­ня від ГПУ. «Бу­ли на­зва­ні кон­кре­тні стат­ті в по­ві­дом­лен­ні на сай­ті Ген­про­ку­ра­ту­ри, але для то­го, щоб ро­зі­бра­ти­ся у цій си­ту­а­ції, по­трі­бні де­та­лі, — го­во­рить він. — Я май­же пов­ні­стю впев­не­ний, що ні Ігор Лі­кар­чук, ні ін­ші ке­рів­ни­ки УЦОЯО ні­як не мо­гли бу­ти при­че­тні до ці­єї спра­ви. Ма­ю­чи до­свід спіл­ку­ва­н­ня, зокре­ма, з Іго­рем Ле­о­ні­до­ви­чем, я в це про­сто не ві­рю. Про­те я не від­ки­даю жо­дну з вер­сій, на­віть втру­ча­н­ня у си­сте­му. Але як ме­ні зда­є­ться, це вчи­не­но не з ви­ни ке­рів­ни­цтва. По­трі­бно озна­йо­ми­ти­ся ще й з ло­гі­сти­кою УЦОЯО та йо­го ре гі о наль них цен т рів. Мож ли во, хтось із ре­гіо­наль­них пред­став­ни­ків мав до­ступ до ба­зи.

Та кож я не від ки даю і ва рі ант тис ку на си на Іго ря Ле о ні до ви ча. Тим не менш, най­більш ймо­вір­ним ме­ні ви­да­є­ться си­ту­а­ція про те, що ча ду яко гось « вель мо жі » цьо го ро - ку «обру­ба­ли» ба­ли, і та­ким чи­ном від­бу­ва­є­ться тиск або пом­ста. Про­сто ГПУ у сво­є­му кла­си­чно­му жан­рі ого ло си ло ве ли ке роз слі ду ван ня і ви зна чи ло вин них, про те не має жод них де та лей спра ви. Їх не знає на­віть Мі­ні­стер­ство осві­ти. З 2002го ро ку, на скіль ки я при га дую, жо­дно­го ви­пад­ку та­кої ці­ка­во­сті до те­ми осві­ти у ГПУ не бу­ло. Це мо­же бу­ти не випадкова си­ту­а­ція. На­сто­ро­жує осо­би­стість лю­ди­ни, яка все курує. Во­на при­че­тний до си­ту­а­ції з ді аман та ми, то му на рів ні здо га - док, це мо же бу ти об слу го ву ван ня чи­ї­хось ін­те­ре­сів».

«День» слід­ку­ва­ти­ме за роз­ви­тком си­ту­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.