БГ/ «Аква­ри­ум» — 31 ли­пня, Caribbean Club

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ві­до­мий ро­сій­ський рок-му­зи­кант Бо­рис Гре­бен­щи­ков востан­нє ви­сту­пав у на­шій сто­ли­ці у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку ко­ли пред­ста­вив свій аль­бом «Соль», який кри­ти­ки на­зва­ли му­зи­чною по­ді­єю ро­ку в РФ. «Гре­бен­щи­ков ча­сто грав роль та­ко­го со­бі гу­ру «над су­ти­чкою», а тут за­ну­рю­є­ться в на­шу дій­сність. «За­кру­чу­ва­н­ня га­йок», ре­лі­гій­не фа­ри­сей­ство, не­ого­ло­ше­на вій­на... Го­лос йо­го зву­чить без зви­чної під­не­се­но­сті, ча­сом він хри­пить: «Пра­здник уро­жая во двор­це тру­да», «Лю­бо­вь во вре­мя войны» — ці сло­ва по-ін­шо­му не за­спі­ва­ти. До ре­чі, пі­сня «При­шел пить во­ду» мі­стить бі­блій­ний ря­док, який дав на­зву аль­бо­му, а «Ко­гда соль те­ря­ет си­лу — она ста­но­ви­тся яд...» — із ре­цен­зії InRock. Ві­до­мо та­кож, що пі­сля ане­ксії Кри­му лі­дер гур­ту «Аква­ри­ум» звер­нув­ся в Youtube до ро­сій­ських ке­рів­ни­ків зі сло­ва­ми: «Хай би яке бу­ло ва­ше ба­жа­н­ня увійти в істо­рію, не на­ма­гай­те­ся зро­би­ти це за ра­ху­нок смер­ті лю­дей, які вам до­ві­ря­ють. А йо­го ком­по­зи­ція «Лю­бо­вь во вре­мя войны» ви­яви­ла­ся своє­рі­дною про­по­зи­ці­єю до Крем­ля ви­рі­ши­ти укра­їн­ське пи­та­н­ня мир­ним шля­хом. «Чу­до жи­т­тя — во­но є скрізь. І хай би як ви­ру­ва­ли по­лі­ти­чні бу­ре­вії — то там, то тут, — це ди­во жи­т­тя ні­хто не від­мі­нить», — ствер­джує БГ. — Вла­да — то одне, а кра­ї­на — ін­ше! Я до сво­єї кра­ї­ни став­лю­ся з лю­бов’ю — так бу­ло в ди­тин­стві, так бу­ло в 1980-ті, так і те­пер. А вла­ді я, на ща­стя, до­ві­ря­ти не звик, тож і роз­ча­ро­ву­ва­ти­ся ме­ні не­ма в чо­му». Гре­бен­щи­ков зда­тен кіль­ко­ма сло­ва­ми, акор­да­ми тор­кну­ти­ся най­по­та­єм­ні­ших струн ду­ші, до­сту­ка­ти­ся до сер­дець і при­му­си­ти пра­цю­ва­ти ро­зум. Йо­го текс­ти і му­зи­ка ви­кли­ка­ють ці­лу бу­рю емо­цій у слу­ха­чів: від не­прийня­т­тя до за­хо­пле­н­ня, але бай­ду­жим не за­ли­ша­є­ться ні­хто.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.