«Аре­на смі­ли­вих» — 1 і 2 сер­пня, На­ціо­наль­ний цирк Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

У су­бо­ту (16.00) і не­ді­лю (12.00) мо­жна по­ба­чи­ти лі­тню про­гра­му «Аре­на смі­ли­вих». Цен­траль­не мі­сце в ній на­ле­жить чо­ти­рьом гру­по­вим акро­ба­ти­чним но­ме­рам рі­зних про­фі­лів з уні­каль­ни­ми трю­ка­ми: акро­ба­ти­чний ан­самбль Full Twist під ору­дою Во­ло­ди­ми­ра Ми­ша­сто­го — во­ло­да­рі «Зо­ло­то­го Кар­ла» в Ри­зі, акро­ба­ти на ба­ту­ті й під­ки­дних до­шках під ке­рів­ни­цтвом во­ло­да­ря «Срібного кло­у­на» — най­пре­сти­жні­шо­го цир­ко­во­го фе­сти­ва­лю в Мон­те-Кар­ло, «Зо­ло­то­го Ле­ва» в Ки­таї, «Зо­ло­тої Зір­ки» у Ве­ро­ні Єв­ге­на За­ха­ро­ва. Про­гра­ма бу­де ці­ка­вою для сі­мей­но­го пе­ре­гля­ду. Дух за­хва­тує і в ді­тей, і в до­ро­слих ви­кли­че май­стер­ність по­ві­тря­ної гім­нас­тки в кіль­ці, ко­тра пра­цює без стра­хов­ки (!), жон­глер, ко­трий за­ки­дає з но­ги м’ячи­ка в ка­пе­люх на ви­со­ту ві­сім ме­трів (ана­ло­гів цьо­го трю­ку не­має!), по­ві­тря­на гім­нас­тка на тра­пе­ції, яка ви­ко­нує найскладніші трю­ки — обо­ро­ти на 360 гра­ду­сів, хі­ба це не ди­во­ви­жі? На ма­не­жі ви­сту­пає ба­га­то дре­си­ро­ва­них тва­рин: за­бав­ні кі­шки, кав­казь­кі вів­чар­ки, єно­ти, ли­си­ця, но­су­хи... А ще — мо­жна по­ба­чи­те єди­ний у Єв­ро­пі но­мер «Пта­ши­на фе­є­рія» під ке­рів­ни­цтвом Оле­ни та Оле­ксан­дра Май­чу­ків, який на­лі­чує близь­ко 70 пта­хів, се­ред яких, крім го­лу­бів, ба­кла­нів та ву­ха­тих сов, є гри­фи і ку­ри по­ро­ди шов­ко­ві ки­тай­ські. В «Аре­ні смі­ли­вих» ви­сту­па­ти­муть та­кож ба­лет Fantasy і ку­ме­дне кло­ун­ське тріо «Че­мо­дан­чик сме­ха». Ви­ста­ви по­ка­зу­ва­ти­муть що­су­бо­ти та що­не­ді­лі до 23 сер­пня.

ФО­ТО З АР­ХІ­ВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.