«По­сі­па­ки» / «Minions», кі­но­те­атр «Ки­їв»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Аме­ри­кан­ська ані­ма­цій­на ко­ме­дія «По­сі­па - ки» (ре­жи­се­ри: Кайл Бал­да і П’єр Со­фін) є про дов жен ням муль т се рі а лу « Гид кий я » і ни­ні лі­де­ром укра­їн­сько­го про­ка­ту. Стрі­чка роз­по­від­ає про по­хо­дже­н­ня ку­ме­дних жов - тих ство­рінь, які ви­ни­кли шля­хом ево­лю­ції з най­дрі­бні­ших одно­клі­тин­них ор­га­ні­змів і те­пер ні на крок не від­сту­па­ють від сво­єї мі­сії. А по­ля­гає во­на в то­му, щоб при­слу­го­ву­ва­ти всі­ля­ким стра­шним та під­сту­пним ли­хо­ді­ям! Якось че рез свою не вга мов ність, а мо же, про­сто з не­о­ба­чно­сті по­сі­па­ки зни­щи­ли сво­їх по­ве­ли­те­лів — Ти­ра­но­зав­ра Ре­кса, Чин­гі­сха­на, а по­тім і Дра­ку­лу. Впав­ши в де­пре­сію, ма­лю­ки уса­мі­тни­ли­ся в Ан­тар­кти­ді, де жи­ли дов­гі ро­ки. Та одно­го ра­зу Ке­він, Стю­арт і Боб ви­ру­ша­ють на по­шу­ки но­во­го ли­хо­дія, який гі­дний був би то­го, аби йо­му при­слу­го­ву­ва­ти. І та­ка лю­ди­на зна­хо­ди­ться — це ам­бі­тна Скар­летт Овер­кілл, яка ба - жає за­хо­пи­ти світ і ста­ти пер­шою су­пер­зло­дій­кою (цю роль озву­чи­ла ві­до­ма аме­ри­кан­ська кі­но­ар­тис­тка Сан­дра Бал­лок, а в укра­їн­ській вер­сії ми по­чу­є­мо го­лос Оле­ни Кра­вець, актри­си сту­дії «Квар­тал’95»). Однак по­дії роз­гор­та­ю­ться так, що по­сі­па­кам до­во­ди­ться усу­ва­ти за­гро­зу, яка мо­же зни­щи­ти їх са­мих...

ФОТОІЛЮСТРАЦІЯ З САЙ­ТА PLANETAKINO.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.