«Ту Стань!» — із 31 ли­пня до 2 сер­пня, с. Урич Ско­лів­сько­го р-ну Львів­ської обл.

Den (Ukrainian) - - Культура -

На фе­сти­ва­лі укра­їн­ської се­ре­дньо­ві­чної куль­ту­ри «Ту Стань!» ко­жен ма­ти­ме змо­гу спро­бу­ва­ти се­бе в май­стер­но­сті бою та ре­ме­слі на­ших пред­ків, на­вчи­ти­ся гра­ти на ста­ро­вин­них му­зи­чних ін­стру­мен­тах або взя­ти участь у штур­мі фор­те­ці, а ще на­вчи­ти­ся се­ре­дньо­ві­чних тан­ців і при­дба­ти на згад­ку су­ве­нір ру­чної ро­бо­ти, ді­зна­ти­ся істо­рію Фор­те­ці й узя­ти участь у дис­ку­сі­ях Ту­стан­сько­го уні­вер­си­те­ту. Атмо­сфе­ру укра­їн­сько­го се­ре­дньо­віч­чя тво­ри­ти­муть ре­кон­стру­кто­ри ІХ—ХІІІ ст. Ки­їв­ської Ру­сі, Єв­ро­пи і Сте­пу: се­ре­дньо­ві­чний та­бір, тан­ці, тур­нір, зма­га­н­ня на ко­нях та ін­ші куль­тур­ні за­хо­ди й роз­ва­ги. На від­ві­ду­ва­чів яр­мар­ку че­ка­ють ім­про­ві­зо­ва­ні по­двір’я, на яких мо­жна бу­де озна­йо­ми­ти­ся з те­хно­ло­гі­я­ми ви­го­тов­ле­н­ня та оброб­ки основ­них ма­те­рі­а­лів се­ре­дньо­ві­чних ре­ме­сел. Від­бу­ду­ться ле­кції та дис­ку­сії про стан куль­ту­ри в час вій­ни, на те­му істо­рії та про дав­ні ре­ме­сла. На фесті охо­чих при­йма­ти­муть те­а­траль­на і ди­тя­чі га­ля­ви­ни, а вно­чі за­па­лять ва­тру і бу­де те­ма­ти­чний кі­но­по­каз. Ор­га­ні­за­тор фо­ру­му — Дер­жав­ний істо­ри­ко-куль­тур­ний за­по­від­ник «Ту­стань».

ФО­ТО ЄВ­ГЕ­НА КРАВСА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.