«Ко­штов­ні­ше за зо­ло­то», Хри­сти­на Ко­злов­ська

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­вість і кіль­ка опо­відань пи­сьмен­ни­ці з Іва­но-Фран­ків­щи­ни опу­блі­ку­ва­ло ви­дав­ни­цтво Discursus. Го­лов­не, що ви­рі­зняє про­зу Ко­злов­ської — по­єд­на­н­ня за­гад­ко­вої мі­сти­ки з при­сма­ком аб­сур­ду і на­ста­но­ви на по­шук люд­сько­го ща­стя. По­годь­те­ся, не ду­же стан­дар­тний «ко­ктейль». В одно­му з текстів книж­ки ге­ро­ї­ня по­мі­чає див­ні ре­чі, які від­бу­ва­ю­ться в су­сі­дній ха­ті на краю се­ла. То­ді як ре­шта ме­шкан­ців пе­ре­ко­на­ні, що там дав­но ні­хто не жи­ве, во­на ба­чить стару су­сід­ку та її до­чку, по­чи­нає до­по­ма­га­ти до­гля­да­ти жін­ку й ді­зна­є­ться від неї хи­мер­ну істо­рію про по­до­рож до Афри­ки, хоч та ні­ко­ли ні­ку­ди не ви­їзди­ла з Укра­ї­ни. В ін­ших опо­віда­н­нях бан­кір за­бу­ває своє ім’я, а жін­ку пе­ре­ста­ють упі­зна­ва­ти в мі­сті, в яко­му во­на не­що­дав­но жи­ла зі сво­їм ко­ха­ним... Ці й по­ді­бні хи­мер­ні, по­збав­ле­ні бу­ден­ної ло­гі­ки істо­рії у Хри­сти­ни Ко­злов­ської не­о­дмін­но розв’язу­ю­ться ко­ли не кон­че по­зи­тив­но, з обов’яз­ко­вим хе­пі-ен­дом, то вже то­чно по­вчаль­но і сим­во­лі­чно. Що ж, у та­кий спо­сіб пи­сьмен­ни­ця де­що згла­джує не­о­дно­зна­чне вра­же­н­ня від мі­сти­ки та аб­сур­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.