ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

971 — Ки­їв в осо­бі кня­зя Свя­то­сла­ва та Ві­зан­тія в осо­бі ім­пе­ра­то­ра Іо­ан­на Ци­мі­схія укла­ли мир­ний до­го­вір. Під­пи­са­ний за не­спри­я­тли­вих для Ру­сі умов, цей до­ку­мент зо­бов’ язу­вав на­ших пред­ків утри­му­ва­тись від на­па­дів на Ві­зан­тію. 1401 — на­ро­див­ся Фран­че­ско Сфор­ца, за­снов­ник зна­ме­ни­тої ди­на­стії пра­ви­те­лів Мі­ла­на. По­мер 1466 р. 1632 — по­мер Пам­ва Бе­рин­да, ста­ро­укра­їн­ський пи­сьмен­ник і дру­кар, ав­тор пер­шо­го укра­їн­сько­го дру­ко­ва­но­го слов­ни­ка «Ле­кси­кон сла­ве­но­ру­ський» та си­ла­бі­чних вір­шів. На­ро­див­ся близь­ко 1550 р. 1711 — пі­сля га­не­бно­го ото­че­н­ня військ Пе­тра І ар­мі­єю ту­ре­цько­го сул­та­на під­пи­са­но Прут­ський до­го­вір, згі­дно з яким Мо­сков­ська дер­жа­ва по­вер­та­ла Ту­реч­чи­ні Азов і зо­бов’яза­ла­ся зруй­ну­ва­ти фор­те­цю Та­ган­рог. 1888 — у Ки­є­ві від­кри­то пам’ятник Бо­г­да­но­ві Хмель­ни­цько­му. 1900 — ві дкри­то пер­ші стан­ції па­ризь­ко­го ме­тро. 1908 — у Ту­реч­чи­ні пе­ре­мо­гла мла­до­ту­ре­цька ре­во­лю­ція. Впер­ше офі­цій­но про­го­ло­ше­но кон­сти­ту­цію ці­єї дер­жа­ви. 1974 — по­ва­ле­но пра­ву ди­кта­ту­ру «чор­них пол­ков­ни­ків» у Гре­ції. 1982 — ухва­ле­но рі ше­н­ня про оста­то­чну за­бо­ро­ну ви­ло­ву ки­тів у ко­мер­цій­них цілях. 1992 — Вер­хов­на Ра­да Аб­ха­зії, ви­слов­лю­ю­чи по­зи­цію про­ро­сій­ських сил, про­го­ло­си­ла не­за­ле­жність від Гру­зії. По­ча­ток кри­ва­во­го, три­ва­ло­го зброй­но­го кон­флі­кту між аб­хазь­ки­ми се­па­ра­ти­ста­ми й уря­дом Тбі­лі­сі.

1888 р.

1900 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.