До 1027-річ­чя мі­ста

У Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му всі за­хо­ди при­уро­чи­ли вша­ну­ван­ню пам’яті йо­го за­снов­ни­ка

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

26 ли­пня свій 1027-й день на­ро­дже­н­ня від­зна­чить одне з най­дав­ні­ших міст Укра­ї­ни — Во­ло­ди­мир- Во­лин­ський. Свя­тку­ва­н­ня не бу­де гу­чним та пом­пе­зним, ка­жуть у мі­ській ра­ді, адже ми й да­лі жи­ве­мо у ста­ні вій­ни. То­му не бу­де гу­чних кон­цер­тів та фе­єр­вер­ку. Во­дно­час це не при­від від­мов­ля­ти­ся від свя­тку­ва­н­ня Дня мі­ста. Цьо­го­річ усі за­хо­ди при­уро­че­но вша­ну­ван­ню пам’яті за­снов­ни­ка мі­ста: кня­зя Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го. Го­лов­ні акцен­ти зро­бле­но на за­хо­дах для ді­тей та мо­ло­ді, спор­тив­них дій­ствах, те­а­тра­лі­зо­ва­но­му свя­ті « Во­ло­ди­мир­ський узвіз » , під­трим­ці на­ро­дних ре­ме­сел та мі­сце­вих ко­ле­кти­вів ху­до­жньої са­мо­ді­яль­но­сті. Усі во­ни бу­дуть па­трі­о­ти­чно­го ха­ра­кте­ру.

У че­твер у мі­сті три­ва­ли істо­ри­чні чи­та­н­ня пам’яті кня­зя Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го, які по­ча­ли­ся в середу. На­у­ко­ві спів­ро­бі­тни­ки істо­ри­чно­го му­зею, дер­жав­но- куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка «Ста­ро­дав­ній Во­ло­ди­мир», мі­ської гім­на­зії про­чи­та­ли ці­ка­ві і пі­зна­валь­ні ле­кції про дер­жа­во­твор­чу ді­яль­ність кня­зя та утвер­дже­н­ня хри­сти­ян­ства на зем­лях Во­ло­ди­мир­щи­ни і За­хі­дної Во­ли­ні, роз­ка­зу­ва­ли про жит­тє­вий шлях та ма­ло­ві­до­мі сто­рін­ки йо­го біо­гра­фії, озна­йом­лю­ва­ли з від­обра­же­н­ням обра­зу Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го в укра­їн­сько­му фоль­кло­рі, роз­по­ві­ли і про жі­нок кня­зя Во­ло­ди­ми­ра. Асьо­го­дні ме­шкан­ців та го­стей кня­жо­го мі­ста за­по­від­ник «Ста­ро­дав­ній Во­ло­ди­мир» за­про­шує на пам’ятну ака­де­мію «Во­ло­ди­мир, яким ми йо­го пам’ята­є­мо » . Йо­го пра­ців­ни­ки зі­бра­ли без­цін­ні спо­га­ди про мі­сто йо­го жи­те­лів, з ре­фе­ра­та­ми про жи­т­тя і ді­яль­ність кня­зя Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го ви­сту­плять на­у­ков­ці з Ки­є­ва та Лу­цька, за­ці­ка­вить і ви­ступ про во­ло­ди­мир-во­лин­ських мі­ських го­лів 1915—1923 ро­ків.

ФО­ТО ЯРО­СЛА­ВА МІ­ЗЕР­НО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.