Iгор СМЕ­ШКО: «Слу­жба без­пе­ки має бу­ти «на­ціо­наль­ною кон­тр­ро­звід­кою»

Ко­ли­шній го­ло­ва СБУ став ле­кто­ром Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Вже пів­то­ра ро­ку як Укра­ї­на фа­кти­чно жи­ве в умо­вах вій­сько­вої агре­сії Крем­ля. Пе­ре­жи­ли ба­га­то стра­ж­дань, го­ря, втрат — лю­дей, те­ри­то­рій. Але нав’яза­на нам тра­ге­дія про­дов­жу­є­ться. Вій­на три­ває ко­жно­го дня. І в цих умо­вах що­ден­но го­стро по­ста­ють пи­та­н­ня дер­жав­ної без­пе­ки, збе­ре­же­н­ня не­за­ле­жно­сті та де­мо­кра­тії в Укра­ї­ні. Са­ме во­ни ста­ли опор­ни­ми пун­кта­ми для бе­сі­ди уча­сни­ків Лі­тньої шко­ли «Дня» з ко­ли­шнім ке­рів­ни­ком Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни, про­фе­сіо­на­лом із ве­ли­ким до­сві­дом ро­бо­ти Іго­рем Смешком.

Пан Ігор роз­по­вів нам про те, яки­ми він ба­чить ефе­ктив­ні спец­слу­жби та про­ана­лі­зу­вав про­ра­хун­ки у їхній ро­бо­ті. «Спец­слу­жба — це структура, яка по­вин­на пе­ред­ба­ча­ти про­блем­ну си­ту­а­цію і за­по­бі­га­ти по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства та зло­чин­ній ді­яль­но­сті. Най­силь­ні­шим її еле­мен­том є кон­тр­ро­звід­ка. По су­ті, Слу­жба без­пе­ки і має бу­ти на­ціо­наль­ною кон­тр­ро­звід­кою», — впев­не­ний гість «Дня».

Пі­сля спіл­ку­ва­н­ня із за­хі­дни­ми по­лі­ти­ка­ми і екс­пер­та­ми під час не- одно­ра­зо­вих не­фор­маль­них зу­стрі­чей, Ігор Сме­шко вко­тре пе­ре­свід­чив­ся, що по­трі­бно змі­цню­ва­ти вій­сько­вий та еко­но­мі­чний по­тен­ці­ал в пер­шу чер­гу кра­ї­ни вла­сно­руч. Але в той же час по­трі­бно «пе­ре­ко­на­ти За­хід, що це не тіль­ки вій­на Укра­ї­ни та Ро­сії, це вій­на двох ци­ві­лі­за­цій. Став­ка Ро­сії — це не тіль­ки Укра­ї­на, став­ка Ро­сії — ма­ти ви­рі­шаль­не слово в єв­ро­пей­ських спра­вах».

«Ви при­йшли вчи­ти­ся у пра­виль­ну га­зе­ту та до пра­виль­но­го ке­рів­ни­ка — Ла­ри­си Ів­ши­ної. Це єди­на га­зе­та, яка сло­вом дає мо­жли­вість укра­їн­сько­му на­ро­ду від­чу­ти на­шу істо­рію, на­ше ко­рі­н­ня, на­ше май­бу­тнє. Без цьо­го від­но­ви­ти кра­ї­ну не­мо­жли­во», — під­су­му­вав гість.

На­при­кін­ці зу­стрі­чі Ігор СМЕ­ШКО отри­мав сим­во­лі­чний «на­бір» ле­кто­ра Лі­тньої шко­ли: зна­чок Але­гро, но­ву «днів­ську» фут­бол­ку та ди­плом (на ко­тро­му — со­ня­шни­ки, біль­шість з яких — з одно­го бо­ку пар­ка­ну, а один — з ін­шо­го). «Я ду­маю, що це пев­ний ба­ланс у при­ро­ді, який є осно­вою роз­ви­тку», — по­ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми ле­ктор.

Про осно­ви де­мо­кра­тії, про­фе­сіо­на­лізм пра­ців­ни­ків спец­служб, роль ко­мі­те­ту з пи­тань роз­від­ки та де­цен­тра­лі­за­цію очи­ма Іго­ря СМЕ­ШКА— чи­тай­те в на­сту­пних но­ме­рах «Дня».

ВРА­ЖЕ­Н­НЯ

Те­тя­на ЛIТВIНЧУК, Київський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка:

— Сьо­го­дні в Лі­тній шко­лі зно­ву ці­ка­вий ле­ктор, який має до­свід ро­бо­ти на ке­рів­них по­са­дах в СБУ, Ко­мі­те­ті з пи­тань роз­від­ки при Пре­зи­ден­ті Укра­ї­ни та ін­ших про­від­них дер­жав­них стру­кту­рах. Ці­ка­во бу­ло по­слу­ха­ти дум­ки Іго­ря Сме­шка про де­мо­кра­тію, кон­троль за вла­дою, йо­го ди­пло­ма­ти­чний до­свід за кор­до­ном, ді­яль­ність пра­во­охо­рон­них стру­ктур в Укра­ї­ні та ви­кли­ки пе­ред Укра­ї­ною в умо­вах ро­сій­ської агре­сії.

Окса­на ГРУ­БА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Iва­на Фран­ка:

— Сьо­го­дні­шній ле­ктор — лю­ди­на, яка дов­го про­пра­цю­ва­ла в дер­жав­них стру­кту­рах, то­му знає усю си­сте­му зсе­ре­ди­ни і мо­же вка­за­ти на ре­аль­ні шля­хи ви­рі­ше­н­ня пи­тань, на які ми дов­го не мо­же­мо зна­йти від­по­віді. Ли­ше за умо­ви зна­н­ня на­шо­го ми­ну­ло­го, ми змо­же­мо ви­бу­ду­ва­ти бла­го­по­лу­чне май­бу­тнє для на­шої кра­ї­ни. Оле­ксандр Дов­жен­ко ка­зав: «На­род, що не знає сво­єї істо­рії — на­род слі­пців » . Ми ма­є­мо чі­тко ви­вчи­ти усі про­це­си, які ко­лись ма­ли мі­сце в на­шій та істо­рії ін­ших дер­жав.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.