«Си­га­ре­ти по­вин­ні бу­ти до­ро­ги­ми»

Акти­ві­сти про­по­ну­ють збіль­ши­ти акци­зи на тю­тюн — вже цьо­го­річ це мо­же при­не­сти у дер­жбю­джет май­же пів­мі­льяр­да гри­вень

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Учо­ра у Ки­є­ві пред­ста­ви­ли звіт Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я 2015 ро­ку про тю­тю­но­ву епі­де­мію. У до­ку­мен­ті зі­бра­ли акту­аль­ні да­ні що­до по­ши­ре­но­сті ку­рі­н­ня у кра­ї­нах-чле­нах ВООЗ — це по­над 150 дер­жав. У зві­ті ви­окре­ми­ли за­хо­ди, які мо­жуть змен­ши­ти по­пит на тю­тюн. Най­більш ефе­ктив­ним спосо­бом зро­би­ти це у до­ку­мен­ті на­зва­ли під­ви­ще­н­ня акци­зів.

Ан­дрій СКIПАЛЬСЬКИЙ, ке­рів­ник Цен­тру кон­тро­лю над тю­тю­ном, ГО «Жи­т­тя»:

— То­рік акциз на си­га­ре­ти в Укра­ї­ні під­ви­щив­ся у се­ре­дньо­му на 30%, і се­ре­дня ці­на на си­га­ре­ти та­кож зро­сла десь на 30%. Але ре­аль­на ці­на на си­га­ре­ти змен­шу­є­ться. За да­ни­ми Держ­ком­ста­ту, ін­декс спо­жив­чих цін скла­дає 157% по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком, а ін­декс цін на си­га­ре­ти — десь 140%. Тоб­то, си­га­ре­ти до­рож­ча­ють мен­ше, ніж про­ду­кти ши­ро­ко­го вжи­тку, той же хліб.

Тю­тю­но­ві ви­ро­бни­ки втра­ти­ли ча­сти­ну рин­ку в Укра­ї­ні: де­я­кі те­ри­то­рії оку­по­ва­ні, спо­жи­ва­н­ня си­га­рет змен­шу­є­ться, хо­ча й по­віль­но. То­му за­галь­ний про­даж си­га­рет по кра­ї­ні, і, від­по­від­но, до­хо­ди по акци­зах, зни­жу­ва­ти­му­ться. Якщо не збіль- ши­ти за­раз акци­зи на тю­тюн, у дер­жа­ві бу­де не­до­бір до­хо­дів від них.

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів про­по­нує збіль­ши­ти акци­зи на 26% із 1 сі­чня 2016 ро­ку. Ка­жуть, що 26% — це рі­вень ін­фля­ції в Укра­ї­ні. Але, якщо так ко­ре­гу­ва­ти ці­ну на тю­тю­но­ві ви­ро­би, ре­аль­на вар­тість си­га­рет не ви­ро­сте. Ці­ну тре­ба збіль­шу­ва­ти від­по­від­но до рів­ня ін­фля­ції плюс ще щось. Ми про­по­ну­є­мо збіль­ши­ти акци­зи з 1 ве­ре­сня цьо­го ро­ку. Якщо зро­би­ти так, і під­ви­щи­ти акци­зи на 26%, це до­да­тко­во на­дасть бю­дже­ту май­же пів­мі­льяр­да гри­вень цьо­го­річ. Якщо під­ви­щу­ва­ти акци­зи з 1 сі­чня на­сту­пно­го ро­ку на 26%, за рік це дасть май­же 30 мі­льяр­дів гри­вень.

Щоб зни­зи­ти кіль­кість кур­ців в Укра­ї­ні ще, по­трі­бні скла­дні ком­пле­ксні за­хо­ди. Гро­мад­ські акти­ві­сти ра­зом із на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми за­про­по­ну­ва­ли за­ко­но­про­ект №2820 що­до змі­ни мар­ку­ва­н­ня си­га­рет, за­бо­ро­ни ви­ко­ри­ста­н­ня сма­ко­вих до­ба­вок то­що. Тре­ба по­стій­но щось впро­ва­джу­ва­ти, щоб збе­рег­ти по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку. Ті ж фі­нан­со­ві ме­ха­ні­зми тре­ба ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти біль­ше. У зві­ті ВООЗ нас ви­ді­ли­ли як кра­ї­ну, яка за тем­па­ми під­ви­ще­н­ня акци­зів є одним із лі­де­рів у пе­рі­од із 2008 по 2013 рік. Але, пов­то­рюсь, ре­аль­на ці­на на си­га­ре­ти па­дає. І гро­мад­ські екс­пер­ти на­по­ля­га­ють, що си­га­ре­ти ма­ють бу­ти до­ро­ги­ми, а не де­ше­ви­ми і до­сту­пни­ми, як за­раз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.