Укра­їн­ський шко­ляр знає, як зу­пи­ни­ти гло­баль­не по­те­плі­н­ня

14-рі­чний дні­про­пе­тро­вець Да­ни­ло Ку­знє­цов уві­йшов до чи­сла фі­на­лі­стів Між­на­ро­дно­го кон­кур­су Google Science Fair

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Він став єди­ним пред­став­ни­ком Укра­ї­ни, чия ро­бо­та бу­ла від­зна­че­на жу­рі. Юний роз­ро­бник за­про­по­ну­вав ідею, яка мо­же ви­рі­ши­ти про­бле­му гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня. Як по­ві­до­ми­ли в де­пар­та­мен­ті осві­ти і на­у­ки Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, до спи­ску фа­во­ри­тів ін­те­ле­кту­аль­но­го зма­га­н­ня від Google Да­ни­ло Ку­знє­цов по­тра­пив ра­зом із юни­ми ге­ні­я­ми з 21 кра­ї­ни сві­ту. Всім роз­ро­бни­кам ори­гі­наль­них ідей від 13 до 18 ро­ків. За умо­ва­ми кон­кур­су йо­го уча­сни­кам не­об­хі­дно бу­ло пред­ста­ви­ти ро­бо­ти в рі­зних га­лу­зях на­у­ки — від біо­ло­гії до комп’ ютер­них до­слі­джень і ан­тро­по­ло­гії.

Ви­пу­скник Дні­про­пе­тров­ської ве­чір­ньої шко­ли №8 Да­ни­ло Ку­знє­цов пред­ста­вив на кон­кур­сі ав­тор­ський про­ект під на­звою « Ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сти­во­стей то­чки Ла­гран­жа для дії на клі­мат Зем­лі». В осно­ві ідеї — ви­ко­ри­ста­н­ня так зва­ної то­чки Ла­гран­жа L1 — мі­сця в ко­смо­сі, де зрів­ню­ю­ться си­ли тя­жі­н­ня Зем­лі та Сон­ця. Спо­ча­тку Да­ни­ло про­по­ну­вав вста­но­ви­ти в цій то­чці спе­ці­аль­ний екран ді­а­ме­тром у 150 кі­ло­ме­трів, але по­тім за­про­по­ну­вав ін­ше рі­ше­н­ня, що ґрун­ту­є­ться на ре­зуль­та­тах екс­пе­ри­мен­ту. «По­дрі­бнив­ши асте­ро­їд ді­а­ме­тром 300 ме­трів на час­тки роз­мі­ром в один мі­лі­метр, мо­жна отри­ма­ти той же екра­ну­ю­чий ефект, що і від екра­ну ді­а­ме­тром 150 кі­ло­ме­трів. Хма­ра пи­лу втри­му­ва­ти­ме­ться ма­гні­тним по­лем. Та­ке по­єд­на­н­ня еле­ктри­чно­го та ма­гні­тно­го по­лів до­зво­лить уста­но­ви­ти в ра­йо­ні то­чки Ла­гран­жа стій­ку ди­на­мі­чну хма­ру пи­лу, яка за­хи­ща­ти­ме Зем­лю від гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня » , — ствер­джує Да­ни­ло Ку­знє­цов.

Чи увій­де мо­ло­дий уче­ний із Дні­про­пе­тров­ська в чи­сло двад­ця­ти гло­баль­них фі­на­лі­стів кон­кур­су, з’ясу­є­ться на по­ча­тку сер­пня. У ве­ре­сні кон­кур­сне жу­рі Google Science Fair оста­то­чно ви­зна­чить пе­ре­мож­ців. Се­ред го­лов­них при­зів кон­кур­су Google Science Fair — гро­шо­ва ви­на­го­ро­да у роз­мі­рі 50 ти­сяч до­ла­рів, гран­ти на мо­дер­ні­за­цію кла­сних кім­нат від Scientific American і Google, по­їзд­ка на Га­ла­па­го­ські остро­ви у скла­ді екс­пе­ди­ції National Geographic, екс­кур­сія в штаб-квар­ти­ру ди­зай­не­рів LEGO та на аме­ри­кан­ський ко­смо­дром Virgin Galactic.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.