Му­зей Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея Ше­пти­цько­го

Від­кри­ють у Прил­би­чах на Львів­щи­ні, де він на­ро­див­ся

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Іри­на СТЕЛЬ­МАХ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

29 ли­пня до 150-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня Ан­дрея Ше­пти­цько­го у йо­го ро­дин­но­му се­лі Прил­би­чі Яво­рів­сько­го ра­йо­ну від­бу­де­ться від­кри­т­тя му­зею Ми­тро­по­ли­та. Са­ме тут вла­ди­ка на­ро­див­ся та від­слу­жив свою пер­шу лі­тур­гію.

Спо­ру­дже­н­ня хра­му- му­зею Ми­тро­по­ли­та роз­по­ча­ло­ся в бе­ре­зні 1998 ро­ку за про­е­ктом львів­сько­го ар­хі­те­кто­ра Оле­га Боднара. Бу­ло за­кла­де­но фун­да­мент та ви­му­ро­ва­но сті­ни. У на­сту­пні ро­ки тем­пи бу­дів­ни­цтва спо­віль­ни­ли­ся че­рез скла­дність про­е­кту та брак ко­штів для фі­нан­су­ва­н­ня.

За сло­ва­ми о. Ан­дрія Ста­дни­цько­го, па­ро­ха гре­ко- ка­то­ли­цької гро­ма­ди Прил­бич, «ко­ли спо­ру­джу­вав­ся но­вий храм, то пла­ну­ва­ли, що це має бу­ти храм-му­зей. Три­ва­лий час він пе­ре­бу­вав у не­за­вер­ше­но­му ста­ні, і 150-та рі­чни­ця з дня на­ро­дже­н­ня Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея Ше­пти­цько­го сти­му­лю­ва­ла до об’єд­на­н­ня, щоб зро­би­ти спіль­ну спра­ву, і му­зей все-та­ки по­став».

У при­мі­щен­ні пла­ну­є­ться вла­шту­ва­ти по­стій­ну екс­по­зи­цію, при­свя­че­ну ро­ди­ні Ше­пти­цьких. «У му­зеї роз­мі­стять екс­по­на­ти, що ма­ють без­по­се­ре­днє від­но­ше­н­ня до Ми­тро­по­ли­та та ре­чі, з яки­ми пов’яза­ні ди­тин­ство, юність та жи­т­тя Ан­дрея Ше­пти­цько­го. Я звер­нув­ся до ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го му­зею ім. А.Ше­пти­цько­го для то­го, щоб він до­по­міг пі­ді­бра­ти екс­по­на­ти. Ме­шкан­ці с. Прил­би­чі та­кож зго­ло­си­ли­ся на­да­ти му­зею цер­ков­ні ре­чі, пов’яза­ні з жи­т­тям та ді­яль­ні­стю Ми­тро­по­ли­та», — по­ві­до­мив «Дню» го­ло­ва Яво­рів­ської ра­йон­ної ра­ди Іван Кар­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.