Грі­ба­у­скай­те по­дя­ку­ва­ла США за не­ви­зна­н­ня ане­ксії СРСР кра­їн Бал­тії

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Пре­зи­дент Ли­тви Да­ля Грі­ба­у­скай­те по­дя­ку­ва­ла СШАза під­трим­ку бал­тій­ських ре­спу­блік і від­мо­ву ви­зна­ва­ти їх ане­ксію Ра­дян­ським Со­ю­зом. Про це во­на на­пи­са­ла у стат­ті для аме­ри­кан­ської га­зе­ти The Wall Street Journal. «75 ро­ків то­му СШАза­яви­ли, що не ви­зна­ють ане­ксію Есто­нії, Ла­твії та Ли­тви Ра­дян­ським Со­ю­зом», — пи­ше Грі­ба­у­скай­те. «Оку­па­ція мо­єї ба­тьків­щи­ни про­три­ва­ла 50 ро­ків, але на­дія на сво­бо­ду пе­ре­жи­ла ра­дян­ський жах. Сьо­го­дні Ли­тва силь­на і віль­на, во­на є від­по­від­аль­ним чле­ном між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства і пов­но­прав­ним чле­ном ЄС і НАТО», — йде­ться в стат­ті. За сло­ва­ми пре­зи­ден­та Ли­тви, за­ява СШАда­ла ли­тов­сько­му на­ро­ду си­ли і на­дії у впер­тій бо­роть­бі за сво­бо­ду. «За остан­ні 10 ро­ків ми ба­чи­ли, як РФ опи­ра­є­ться на своє ра­дян­ське ми­ну­ле і ви­тя­гує уро­ки з ме­то­дів жор­сто­ко­го ста­лін­сько­го ре­жи­му. Втор­гне­н­ня до Гру­зії та Укра­ї­ни то­му свід­че­н­ня. Сьо­го­дні, як і 75 ро­ків то­му, ми по­вин­ні сто­я­ти за­о­дно: ми від­ки­да­є­мо оку­па­цію гру­зин­ської те­ри­то­рії, за­су­джу­є­мо ане­ксію Кри­му і ка­те­го­ри­чно за­су­джу­є­мо ро­сій­ську вій­сько­ву агре­сію про­ти Укра­ї­ни», — за­зна­чає в стат­ті Грі­ба­у­скай­те. За її сло­ва­ми, істо­рія не­дав­ньо­го пре­о­бра­же­н­ня Ли­тви мо­же слу­жи­ти при­кла­дом для «на­ших схі­дних су­сі­дів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.