«Аб­со­лю­тно без­від­по­від­аль­ний жест»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ігор САМОКИШ, «День»

Про те, як «дру­зі Пу­ті­на» з Фран­ції зби­ра­ли­ся по­їха­ти до Кри­му

Ба­жа­н­ня фран­цузь­ких де­пу­та­тів від­ві­да­ти ане­ксо­ва­ний Ро­сі­єю Крим, спри­чи­ни­ло бур­хли­ву ре­а­кцію в укра­їн­ських мас-ме­діа та бло­го­сфе­рі. Укра­їн­ська вла­да та Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ та­кож мит­тє­во від­ре­а­гу­ва­ли на це. На­га­да­є­мо, з 22 по 26 ли­пня у Мо­скві зна­хо­ди­ться з ві­зи­том фран­цузь­ка де­ле­га­ція у скла­ді 10 де­пу­та­тів. Її го­ло­ва — Т’єрі Ма­рі­а­ні в ін­терв’ю ро­сій­ській га­зе­ті «Ком­мер­сан­тъ» за­явив про рі­ше­н­ня від­ві­да­ти укра­їн­ський пів­острів, щоб зу­стрі­ти­ся з там­те­шньою «вла­дою».

«Мар­шрут нас не бен­те­жить, ми по­ле­ти­мо з Мо­скви. Що сто­су­є­ться на­шої гру­пи, то її уча­сни­ки ді­ля­ться на дві гру­пи. Є ті, хто — як Ів Поц­цо ді Бор­го — ле­тить в Крим, щоб на мі­сці ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції, отри­ма­ти ін­фор­ма­цію, по­спіл­ку­ва­ти­ся з лю­дьми. Ає ті, хто — як я чи Ні­ко­ля Д’юїк — ви­знає істо­ри­чні факти; для нас при­єд­на­н­ня Кри­му — до­ко­на­на, оста­точ- на по­дія, під­крі­пле­на ре­фе­рен­ду­мом і яка від­по­від­ає істо­ри­чній ре­аль­но­сті», — ци­тує Ма­рі­а­ні га­зе­та.

Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни на­зва­ло цей жест «без­від­по­від­аль­ним», ви­явом «не­по­ва­ги до дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни, сві­до­мим не­хту­ва­н­ням за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни і по­лі­ти­ки Фран­ції та Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу з не­ви­зна­н­ня не­за­кон­ної оку­па­ції Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим».

Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту по­лі­ти­ки і ко­му­ні­ка­цій МЗС Оле­ксій Ма­ке­єв та­кож не стри­мав обу­ре­н­ня і до­дав, що для де­пу­та­тів з Фран­ції «бу­дуть наслідки».

«Де­яких тре­ба одра­зу ого­ло­шу­ва­ти пер­со­на­ми нон гра­та. Щи­ро ба­жаю сво­є­му фран­цузь­ко­му ко­ле­зі па­ну Ма­рі­а­ні опи­ни­ти­ся в цьо­му спи­ску в ра­зі, якщо він все ж та­ки до­їде до «вла­ди Кри­му», — на­пи­сав на сво­є­му Facebook на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Висоцький.

Го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман по­про­сив очіль­ни­ка На­ціо­наль­них збо­рів Фран­ції Кло­да Бар­то­ло­на роз’ясни­ти ві­зит пар­ла­мен­та­рі­їв до укра­їн­сько­го пів­остро­ву. У те­ле­фон­ній роз­мо­ві Бар­то­лон оха­ра­кте­ри­зу­вав рі­ше­н­ня фран­цузь­ких пар­ла­мен­та­рі­їв як «аб­со­лю­тно без­від­по­від­аль­не» та до­дав, що де­пу­та­ти здій­сню­ють йо­го «за вла­сною іні­ці­а­ти­вою».

Від­ре­а­гу­вав на рі­ше­н­ня сво­їх спів­ві­тчи­зни­ків і мі­ністр за­кор­дон­них справ Фран­ції Ло­ран Фа­бі­ус. За йо­го сло­ва­ми, він був «шо­ко­ва­ний» ці­єю звіс­ткою, оскіль­ки це — по­ру­шує «між­на­ро­дне пра­во».

Однак про яке до­три­ма­н­ня єв­ро­пей­ських прин­ци­пів та цін­но­стей мо­ва, якщо фран­цузь­кі пар­ла­мен­та­рі не один рік вва­жа­ю­ться «дру­зя­ми Пу­ті­на»? Що­прав­да, уто­чни­мо, цей «по­че­сний» ти­тул на­ле­жить у Фран­ції пра­во­ра­ди­каль­ній пар­тії На­ціо­наль­ний фронт, яку очо­лює Ма­рін Ле Пен. Про­те біль­шість з де­пу­та­тів, які зі­бра­ли­ся до Кри­му, на­ле­жать до пар­тії екс­пре­зи­ден­та Ні­ко­ля Сар­ко­зі.

Не менш ці­ка­вим є й те, що пред­став­ля­ють со­бою ці пар­ла­мен­та­рі. Той же Ма­рі­а­ні, на­при­клад, з 2012-го ро­ку є спів­го­ло­вою Асо­ці­а­ції Фран­ко-ро- сій­ський діа­лог ра­зом з пре­зи­ден­том «Ро­сій­ських за­лі­зниць» Во­ло­ди­ми­ром Яку­ні­ним. Се­на­тор від Па­ри­жу Ів Поц­цо ді Бор­го на­зи­ває се­бе по­том­ком зна­ме­ни­то­го по­сла, ге­не­ра­ла і ра­дни­ка Оле­ксан­дра ІІ, пи­ше «Но­вая га­зе­та». Аде­пу­тат Жак Мі­яр вва­жає, що сан­кції ЄС про­ти Ро­сії — рів­но­силь­ні для ЄС та Па­ри­жа са­мо­губ­ству. До сло­ва, вій­ну на Дон­ба­сі Мі­яр вва­жає «су­то ре­гіо­наль­ною про­бле­мою»...

За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та Іри­ни Ге­ра­щен­ко, укра­їн­ці не ли­шать ці­єї істо­рії на при­зво­ля­ще та зро­блять «від­по­від­ні за­яви на се­сії ПАРЄ та ін­ших між­на­ро­дних фо­ру­мах». «Дру­зі Пу­ті­на, не­без­ко­ри­сли­ві, як пра­ви­ло — це по­ня­т­тя мас­шта­бне, во­ни при­су­тні в рі­зних кра­ї­нах і рі­зних стру­кту­рах. І то­му так ва­жли­ва є єд­ність ЄС, і тіль­ки ті, хто ро­зу­міє роз­кла­ди, усві­дом­лю­ють, як во­на важ­ко да­є­ться — в пи­та­н­нях санкцій. В цьо­му кон­текс­ті так са­мо по­трі­бно роз­гля­да­ти всю що­ден­ну ро­бо­ту укра­їн­ських ди­пло­ма­тів і від­по­від­аль­них укра­їн­ських по­лі­ти­ків, які пра­цю­ють , аби сан­кції про­ти РФ по­си­лю­ва­ли», — ре­зю­му­ва­ла во­на у Facebook.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.