Гре­ція прийня­ла дру­гий па­кет до­по­мо­ги

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Гре­цький пар­ла­мент схва­лив дру­гий па­кет ре­форм, що до­зво­лить Афі­нам по­ча­ти пе­ре­го­во­ри з Єв­ро­пей­ським со­ю­зом про но­ву про­гра­му фі­нан­со­вої до­по­мо­ги на 86 млрд. єв­ро. Ре­фор­ми, про які йде мо­ва, вклю­ча­ють оздо­ров­ле­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми Гре­ції та за­ко­но­про­ект про при­ско­ре­н­ня ци­віль­но­го су­до­чин­ства. Їх обго­во­ре­н­ня в пар­ла­мен­ті роз­тя­гну­ло­ся в середу на ба­га­то го­дин, і во­ни бу­ли по­став­ле­ні на го­ло­су­ва­н­ня ли­ше в ніч на че­твер. За за­про­по­но­ва­ний уря­дом па­кет ре­форм про­го­ло­су­ва­ли 230 де­пу­та­тів; 63 ви­сло­ви­ли­ся про­ти і п’ять утри­ма­ли­ся, по­ві­до­ми­ла Бі-Бі-Сі. Під час де­ба­тів бі­ля стін гре­цько­го пар­ла­мен­ту зі­бра­ли­ся ти­ся­чі де­мон­стран­тів. У якийсь мо­мент в по­лі­цей­ських по­ле­ті­ли пля­шки із за­паль­ною су­міш­шю, але пов­но­мас­шта­бно­го на­силь­ства вда­ло­ся уни­кну­ти. Се­ред тих, хто го­ло­су­вав про­ти за­ко­но­про­е­кту — 31 де­пу­тат від пар­тії СІРІЗА, яка скла­дає осно­ву прав­ля­чої ко­а­лі­ції. Це мен­ше, ніж ми­ну­ло­го ти­жня, ко­ли пар­ла­мент Гре­ції прийняв пер­ший па­кет за­хо­дів, по­го­дже­ний прем’єр-мі­ні­стром Але­ксі­сом Ці­пра­сом з лі­де­ра­ми єв­ро­зо­ни. За­хо­ди, схва­ле­ні гре­цьки­ми пар­ла­мен­та­рі­я­ми ти­ждень то­му, вклю­ча­ють еко­но­мі­чні ре­фор­ми і за­хо­ди що­до збіль­ше­н­ня по­да­тків і ско­ро­че­н­ня дер­жав­них ви­трат.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.