Іран го­ту­є­ться всту­пи­ти до СОТ

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Іран має на­мір всту­пи­ти до Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі і укла­сти тор­го­вель­ні уго­ди з ЄС і кра­ї­на­ми Цен­траль­ної Азії. Про це за­явив мі­ністр про­ми­сло­во­сті, шахт і тор­гів­лі Іра­ну Му­хам­мад Ре­за Не­мат­за­де на бі­знес-кон­фе­рен­ції у Ві­дні, по­ві­дом­ляє Reuters. «Ми біль­ше не за­ці­кав­ле­ні в одно­сто­рон­ньо­му ім­пор­ті з то­ва­рів і ма­шин з Єв­ро­пи», — за­явив він, до­дав­ши, що пі­сля зня­т­тя санкцій Іран зо­се­ре­ди­ться на ви­до­бу­тку вла­сної на­фти, ме­та­лу і ма­шин щоб екс­пор­ту­ва­ти їх до Єв­ро­пи. За йо­го сло­ва­ми, Іран та­кож за­ці­кав­ле­ний в отри­ман­ні пре­фе­рен­цій в тор­гів­лі з Єв­ро­со­ю­зом і цен­траль­но­а­зі­ат­ськи­ми кра­ї­на­ми. «Ми пра­гне­мо до роз­ви­тку дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі, а та­кож спів­пра­ці в ін­же­нер­ній спра­ві, в про­е­кту­ван­ні», — ска­зав Не­мат­за­де. «Іран го­ту­є­ться до всту­пу в СОТ, і одну по­лі­ти­чну пе­ре­шко­ду на цьо­му шля­ху по­до­ла­но. Те­ге­ран та­кож за­ці­кав­ле­ний у пе­ре­го­во­рах з ЄС і се­ре­дньо­а­зі­ат­ськи­ми кра­ї­на­ми у вста­нов­лен­ні ре­жи­мів пре­фе­рен­цій в тор­гів­лі», — за­зна­чив мі­ністр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.