Що свя­тку­ва­ти­ме Оде­са 2 ве­ре­сня?

Мі­ська ра­да пла­нує від­зна­ча­ти 221-шу рі­чни­цю, на­то­мість гро­мад­ськість об­сто­ює пра­во мі­ста на 600-річ­чя...

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Во­ло­ди­мир КУДЛАЧ, Оде­са

Як по­ві­до­мив офі­цій­ний сайт м. Оде­си, роз­по­ря­дже­н­ням мі­сько­го го­ло­ви Ген­на­дія Тру­ха­но­ва ( № 651 від 15.07.2015) ство­ре­но орг­ко­мі­тет з ко­ор­ди­на­ції про­ве­де­н­ня за­хо­дів свя­тку­ва­н­ня Дня мі­ста Оде­си. Очо­лив орг­ко­мі­тет мер мі­ста. Про яку са­ме да­ту йде­ться? Від­по­відь оче­ви­дна: рі­ше­н­ням ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Оде­ської мі­ської ра­ди № 213 від 25.06.2015 р. у про­е­кті від 11 черв­ня 2015 ро­ку « Про орі­єн­тов­ний по­то­чний план ро­бо­ти ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Оде­ської мі­ської ра­ди на III квар­тал 2015 ро­ку» нею за­пла­но­ва­но « Свя­тку­ва­н­ня 221- ї рі­чни­ці від дня за­сну­ва­н­ня мі­ста Оде­си».

Під час за­сі­да­н­ня орг­ко­мі­те­ту бу­ло та­кож ухва­ле­но рі­ше­н­ня про по­ча­ток збо­ру про­по­зи­цій що­до уві­чне­н­ня 600- річ­чя пер­шої пи­сем­ної згад­ки пор­ту Ко­чу­бі­їв — по­пе­ре­дни­ків Ха­джи­бея- Оде­си. Та­кий по­двій­ний під­хід є ні чим ін­шим, як ба­жа­н­ням ви­гра­ти час, і не є не­спо­ді­ва­ним. Адже гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція « Оде­сі- 600 » вже по­да­ва­ла свої про­по­зи­ції до мі­ськра­ди що­до від­зна­че­н­ня 600річ­чя Оде­си, а ГО «Чор­но­мор­ське ко­за­цьке з’єд­на­н­ня» ви­гра­ла у неї су­до­вий по­зов у При­мор­сько­му ра­йон­но­му су­ді м. Оде­си. По­ста­но­вою від 11 черв­ня 2015 ро­ку суд зо­бов’язав Оде­ську мі­ську ра­ду на най­ближ­чій се­сії роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня про свя­тку­ва­н­ня 600-річ­чя пер­шої пи­сем­ної згад­ки про на­ше мі­сто. Звер­таю ува­гу на да­ту по­ста­но­ви су­ду і про­ект пла­ну міськ- ра­ди на ІІІ квар­тал цьо­го ро­ку — 11 черв­ня.

У від­по­відь на рі­ше­н­ня су­ду по­да­но апе­ля­цій­ну скар­гу, у якій Оде­ська мі­ськра­да про­сить ска­су­ва­ти зо­бов’яза­н­ня що­до вне­се­н­ня цьо­го пи­та­н­ня на роз­гляд най­ближ­чої се­сії мі­ської ра­ди. На­сту­пне су­до­ве за­сі­да­н­ня при­зна­че­но на 29 ве­ре­сня 2015 ро­ку.

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція « Оде­сі- 600 » гли­бо­ко занепокоєна по­ді­бни­ми ді­я­ми Оде­ської мі­ськра­ди, яка ігно­рує ви­снов­ки ав­то­ри­те­тних на­у­ков­ців що­до на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­ної да­ти ви­ни­кне­н­ня мі­ста, а та­кож По­ста­но­ву ВР Укра­ї­ни від 11 лю­то­го 2015 ро­ку № 184- VIII, згі­дно з якою до пам’ ятних дат і юві­ле­їв, що від­зна­ча­ти­муть на дер­жав­но­му рів­ні цьо­го ро­ку, від­не­се­но «600 ро­ків з ча­су пер­шої пи­сем­ної згад­ки про мі­сто Оде­су ( 1415 рік) » . На за­пи­та­н­ня, що ж від­зна­ча­ти­муть оде­си­ти 2 ве­ре­сня 2015 ро­ку, від­по­відь одно­зна­чна — 600- річ­чя за­сну­ва­н­ня та во­дно­час іме­ни­ни мі­ста, адже 1795 ро­ку Ха­джи­бей бу­ло пе­ре­йме­но­ва­но на Оде­су. Однак не усі ке­ру­ю­ться на­у­ко­вим під­хо­дом та здо­ро­вим глу­здом. Стур­бо­ва­на по­ді­бним роз­ви­тком по­дій, ГО «Оде­сі-600» 19 ли­пня 2015 ро­ку звер­ну­ла­ся з від­кри­тим ли­стом на ім’я Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, го­ло­ви ВР Укра­ї­ни, прем’ єр- мі­ні­стра Укра­ї­ни та го­ло­ви Оде­ської мі­ської ра­ди, в яко­му за­су­джує дво­ли­ку по­зи­цію пред­став­ни­ків мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.