Від­ступ чи вза­є­мо­ви­гі­дний ком­про­міс?

Екс­пер­ти «Дня» — про ре­зуль­та­ти остан­ніх збо­рів акціо­не­рів «Укрнафти»

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Гра­дус на­пру­ги дов­ко­ла ка­дро­вих при­зна­чень в « Укр­на­фті» тро­хи зни­зив­ся. Збо­ри акціо­не­рів ком­па­нії ві­дбу­ли­ся до­во­лі спо­кій­но, без екс­це­сів і за­сто­су­ва­н­ня си­ли. Мі­но­ри­тар­ний акціо­нер ком­па­нії бі­зне­смен Ігор Ко­ло­мой­ський під­три­мав на по­са­ду ке­рів­ни­ка за­про­по­но­ва­но­го го­ло­вою НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ген­на­ді­єм Ко­бо­лє­вим бри­тан­ця Мар­ка Рол­лін­за. За сло­ва­ми Ко­ло­мой­сько­го, но­вий очіль­ник « Укрнафти » вла­што­вує кон­тро­льо­ва­них ним мі­но­ри­тар­них акціо­не­рів ком­па­нії. Мов­ляв, він чи­тав ре­зю­ме Рол­лін­за, але по­ки з ним не зу­стрі­чав­ся. На­га­да­є­мо, що 50% + 1 акція « Укрнафти » на­ле­жать дер­жа­ві, близь­ко 42% — ком­па­ні­ям Ко­ло­мой­сько­го.

Втім, як по­ка­за­ло опи­ту­ва­н­ня екс­пер­тів енер­го­рин­ку, но­вий ке­рів­ник одно­го з най­біль­ших дер­жав­них акти­вів є «тем­ною ко­ня­чкою». Офі­цій­ної ін­фор­ма­ції про ньо­го теж обмаль: ві­до­мо тіль­ки, що в ми­ну­ло­му він був пре­зи­ден­том ком­па­нії BG Ка­зах­стан. Сам же Рол­лінз за­яв­ляє, що змо­же зро­би­ти «Укр­на­фту» кра­щою: «У ме­не є ве­ли­кий до­свід усу­не­н­ня кон­флі­ктів між акціо­не­ра­ми». Що­прав­да, як са­ме він «роз­ру­лю­ва­ти­ме» кон­флікт між Ко­ло­мой­ським і дер­жа­вою, не по­яснив. Ави­рі­шу­ва­ти є що.

Пер­ше пи­та­н­ня, з яким йо­му до­ве­де­ться зі­ткну­ти­ся, — ви­пла­та ди­ві­ден­дів. Тут йо­му де­що спро­сти­ли ро­бо­ту. Рі­ше­н­ня остан­ньо­го за­сі­да­н­ня збо­рів акціо­не­рів пе­ред­ба­чає на­пра­ви­ти не мен­ше 99,9% чи­сто­го при­бу­тку ком­па­нії за 2014 рік на ви­пла­ту ди­ві­ден­дів. Го­ло­ва НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ан­дрій Ко­бо­лєв під­ра­ху­вав, що су­ма спла­ти дер­жа­ві ста­но­вить при­бли­зно 600 міль­йо­нів гри­вень (по­ло­ви­на від 1,2 мі­льяр­да гри­вень за­галь­них ви­плат).

Дру­ге — за ким за­ли­ши­ться ре­аль­ний кон­троль ком­па­ні­єю. По­при нор­ми но­во­го за­ко­ну про акціо­нер­ні то­ва­ри­ства, які по­си­ли­ли кон­троль КМУ за ком­па­ні­єю (зни­зив­ся кво­рум для про­ве­де­н­ня збо­рів акціо­не­рів з 60% до 50%), мі­но­ри­тар­ні акціо­не­ри з цим не на­ла­што­ва­ні ми­ри­ти­ся. Так, три ком­па­нії (мі­но­ри­тар­ні акціо­не­ри «Укрнафти»), під­кон­троль­ні олі­гар­ху Іго­рю Ко­ло­мой­сько­му, по­да­ли на «На­фто­газ» по­зов у Між­на­ро­дний ар­бі­тра­жний суд Лон­до­на. Во­ни оскар­жу­ють но­вий за­кон про акціо­нер­ні то­ва­ри­ства, який урі­зає їх у пра­вах, а та­кож по­зи­ва­ю­ться до НАКу, який зму­шу­вав «Укр­на­фту» про­да­ва­ти газ для на­се­ле­н­ня за ці­ною, ниж­чою від со­бі­вар­то­сті ви­до­бу­тку. Су­ма пре­тен­зій, за сло­ва­ми Ко­ло­мой­сько­го, — п’ ять мі­льяр­дів до­ла­рів. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше Ко­ло­мой­ський по­дав ще один по­зов про­ти Укра­ї­ни до між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу.

Чим за­кін­чи­ться про­ти­сто­я­н­ня Ко­ло­мой­ський&Укра­ї­на? На дум­ку опи­та­них «Днем» екс­пер­тів, ли­ше ззов­ні си­ту­а­ція на­га­дує мир.

« Ви­гля­дає так, ні­би Ко­ло­мой­ський здав­ся. Але це тіль­ки умов­но. Йо­го з «Укрнафти» не ви­ки­нуть. Бу­де мир­не спів­існу­ва­н­ня: ком­па­нія пла­ти­ти­ме ди­ві­ден­ди, чо­го во­на по­стій­но на­ма­га­ла­ся уни­ка­ти, а всі про­дов­жу­ва­ти­муть свій бі­знес. Ме­не­джмент бу­де но­вий, але це ні­чо­го не озна­чає. По­пе­ре­дній го­ло­ва був бель­гій­цем, втім, на ді­яль­но­сті «Укрнафти», з то­чки зо­ру збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку на­фти і га­зу, це ні­як не по­зна­чи­ло­ся. Нав­па­ки, ком­па­нія за усі­ма по­ка­зни­ка­ми де­гра­ду­ва­ла. То­му, схо­же, до­ся­гну­тий пев­ний ком­про­міс між вла­сни­ка­ми», — роз­по­від­ає «Дню» пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХІ» Ми­хай­ло Гон­чар. Су­до­ві на­ти­ски, на йо­го дум­ку, — це кон­тр­від­по­відь уря­ду від Ко­ло­мой­сько­го.

«Як по­ка­зує пра­кти­ка про­ве­де­н­ня по­ді­бних по­дій та ухва­ле­н­ня рі­шень, цьо­му пе­ре­ду­ють по­лі­ти­чні до­мов­ле­но­сті. Га­даю, без них не обі­йшло­ся і цьо­го ра­зу » , — роз­по­від­ає «Дню» екс­перт енер­го­рин­ку Ва­лен­тин Землянський. Що мо­гло бу­ти пре­дме­том та­ких до­мов­ле­но­стей? Най­пер­ше, ка­же він, — два су­до­вих по­зо­ви Ко­ло­мой­сько­го про­ти Укра­ї­ни із су­ма­ми зби­тків, які пе­ре­ви­щу­ють роз­мі­ри не ви­пла­че­них ди­ві­ден­дів у бю­джет. Від­так у ви­гля­ді «ком­пен­са­ції», при­пу­скає Землянський, олі­гар­хо­ві мо­гли за­про­по­ну­ва­ти збе­ре­же­н­ня кон­тро­лю над «Укр­транс­на­фтою» і та­ким чи­ном — піль­го­ві умо­ви для ро­бо­ти Кре­мен­чу­цько­го НПЗ.

Гон­чар при­пу­скає ще один ва­рі­ант не­гла­сних умов, чо­му акціо­не­ри «Укрнафти» ро­зі­йшли­ся по-мир­но­му. «Від кон­флі­кту в «Укр­на­фті» не ви­грає жо­дна сто­ро­на. То­му тре­ба або гар­мо­ні­зу­ва­ти від­но­си­ни акціо­не­рів, або дер­жа­ва має зро­би­ти ви­бір що­до «Укрнафти» (ви­ку­пи­ти у Ко­ло­мой­сько­го йо­го па­кет або пов­ні­стю від­да­ти на при­ва­ти­за­цію свій па­кет акцій). Але мо­же бу­ти і тре­тій ком­про­мі­сний ва­рі­ант. Йо­го ці­на — Оде­ський пор­то­вий за­вод, за який Ко­ло­мой­ський дав­но зма­гав­ся з Фір­та­шем. То­му не­ви­пад­ко­во вчо­ра по­ряд із ін­фор­ма­цію про те, що гру­па «При­ват» по­да­ла по­зов до Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу, з’яви­лась ін­фор­ма­ція про те, що гру­па «При­ват» роз­гля­дає прі­о­ри­те­тне пра­во за со­бою на при­ва­ти­за­цію пор­ту. Тож по­глянь­мо, як про­хо­ди­ти­ме при­ва­ти­за­ція пор­ту, і то­ді бу­де зро­зумі­ло», — ка­же екс­перт. Ащо та­ке ОПЗ? Ви­ро­бни­цтво амі­а­ку, який іде на екс­порт, до­дає він.

Озву­че­ний Гон­ча­ром сце­на­рій дій­сно мо­жли­вий. Осо­бли­во, якщо зва­жи­ти на остан­ні за­яви, які про­зву­ча­ли на то­му ж зі­бран­ні акціо­не­рів. Ко­ло­мой­ський за­про­по­ну­вав ство­ри­ти вер­ти­каль­но-ін­те­гро­ва­ну на­фто­ву ком­па­нію на ба­зі «Укрнафти» й ви­ве­сти її на між­на­ро­дну бір­жу, ба­жа­но — лон­дон­ську. За йо­го сло­ва­ми, в іде­а­лі в дер­жа­ви та мі­но­ри­та­рі­їв має за­ли­ши­ти­ся по 25% акцій но­вої ком­па­нії. Ко­ло­мой­ський та­кож допу­стив вхо­дже­н­ня в цю ком­па­нію і хі­мі­чних під­при­ємств. На­га­да­є­мо, на по- ча­тку ли­пня з іде­єю ство­ри­ти вер­ти­каль­но-ін­те­гро­ва­ну ком­па­нію на ба­зі кон­тро­льо­ва­них дер­жа­вою «Укрнафти» і «Укр­транс­на­фти», а та­кож «Укр­та­тна­фти» Ко­ло­мой­сько­го ви­сту­пив і Яце­нюк. Що це — збіг?

Тим ча­сом опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти вва­жа­ють, що го­лов­ні по­дії ще по­пе­ре­ду. «Це не фі­нал, а ли­ше про­мі­жний фі­ніш. Пер­шим ін­ди­ка­то­ром пе­ре­бі­гу по­дій у за­зна­че­но­му на­прям­ку бу­де при­ва­ти­за­ція ОПЗ, дру­гим — ви­пла­та ди­ві­ден­дів «Укр­на­фтою». Га­даю, на­справ­ді йде бо­роть­ба за гро­ші. То­му ми ще ма­є­мо по­ба­чи­ти і тре­тій фа­ктор — чи не при­хо­ву­є­ться за га­слом «де­о­лі­гар­хі­га­ції» ба­наль­на «ре­о­лі­гар­хі­за­ція», ко­ли ста­рих олі­гар­хів ви­ки­да­ють на узбіч­чя і по­чи­на­ють про­штов­ху­ва­ти фа­во­ри­тів ни­ні­шньої вла­ди», — по­яснює Гон­чар.

По­го­джу­є­ться з ним Землянський: «Це про­дов­же­н­ня пе­ре­роз­по­ді­лу вла­сно­сті. Жо­дної де­о­лі­гра­хі­за­ції та де­мо­но­по­лі­за­ції не­має. Чер­го­вий рух у та­ко­му на­прям­ку, а кін­це­вий ре­зуль­тат да­ле­ко за го­ри­зон­том. Ми про­хо­ди­ли щось по­ді­бне 2005 ро­ку, і то­ді це на­зи­ва­ло­ся ре­при­ва­ти­за­ція».

На­то­мість менш кри­ти­чний ди­ре­ктор кон­сал­тин­го­вої гру­пи «А-95» Сер­гій Куюн. «Все за­ле­жа­ти­ме не від но­во­го ке­рів­ни­ка, а від то­го, як по­во­ди­ти­ме се­бе дер­жа­ва. Якщо по­стій­но за­сі­да­ти­ме на­гля­до­ва ра­да «Укрнафти», ана­лі­зу­ва­ти­му­ться квар­таль­ні, пів­рі­чні та рі­чні зві­ти, то­ді всі ро­зу­мі­ти­муть, що за ком­па­ні­єю бу­де кон­троль. Ая­кщо ні, то весь тра­гізм, який був в «Укр­на­фті» до цьо­го, по­вер­не­ться», — під­су­му­вав він.

ФО­ТО УНІАН

ОСТАН­НІ ЗБО­РИ АКЦІО­НЕ­РІВ «УКРНАФТИ» ПО­КА­ЗА­ЛО: ПРЕМ’ЄР АР­СЕ­НІЙ ЯЦЕ­НЮК І БІ­ЗНЕ­СМЕН ІГОР КО­ЛО­МОЙ­СЬКИЙ ЗНА­ЙШЛИ СПІЛЬ­НУ МО­ВУ В УПРАВ­ЛІН­НІ КОМ­ПА­НІ­ЄЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.