Про два сце­на­рії для еко­но­мі­ки пі­сля 24 ли­пня

Екс­перт: На­віть за умов де­фол­ту в Укра­ї­ни є на­дій­на стра­хов­ка — дво­рі­чна про­гра­ма фі­нан­со­вої спів­пра­ці з МВФ

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, На­та­лія БІЛОУСОВА, «День

Вже май­же два мі­ся­ці три­ва­ють дис­ку­сії на те­му на­ста­не чи ні в Укра­ї­ні де­фолт. Кра­пку в цьо­му пи­тан­ні уряд по­ста­вить сьо­го­дні. Адже са­ме 24 ли­пня збі­гає час ви­пла­ти чер­го­во­го бор­го­во­го ку­по­на за єв­ро­облі­га­ці­я­ми Укра­ї­ни, вар­тість яко­го ста­но­вить 120 міль­йо­нів до­ла­рів.

Як роз­гор­та­ти­ме­ться си­ту­а­ція — по­ки що не­ві­до­мо. Адже до­ни­ні ні від мі­ні­стра фі­нан­сів На­та­лії Яре­сько, ні від прем’єра Ар­се­нія Яце­ню­ка кон­кре­тних за­яв що­до ви­пла­ти бор­гу зов­ні­шнім кре­ди­то­рам так і не про­зву­ча­ло. Хо­ча фі­наль­на зу­стріч з кре­ди­то­ра­ми бу­ла ще ми­ну­ло­го че­твер­га. Під­пи­са­ний про­то­кол кон­фі­ден­цій­но­сті на­ра­зі стри­мує сто­ро­ни від роз­го­ло­ше­н­ня будь-яких де­та­лей що­до то­го, чи від­бу­де­ться ре­стру­кту­ри­за­ція зов­ні­шніх бор­гів. Єди­не, що за­яви­ла мі­ністр фі­нан­сів на­пе­ре­до­дні, ві­дбу­ли­ся пе­ре­го­во­ри зі Спе­ці­аль­ним ко­мі­те­том кре­ди­то­рів у те­ле­фон­но­му ре­жи­мі.

Тим ча­сом за­кор­дон­ні ЗМІ про­ро­ку­ють Укра­ї­ні до­лю Гре­ції та де­фолт. Так, ви­да­н­ня Bloomberg Business, по­си­ла­ю­чись на ін­фор­ма­цію аме­ри­кан­ської і нве­сти­цій­ної ком­па­нії Goldman Sachs, про­гно­зує, що офі­цій­ний Ки­їв не ма­ти­ме до­ста­тньо гро­шей і ого­ло­сить де­фолт. Як під­твер­дже­н­ня цьо­му, у ви­дан­ні на­зи­ва­ють не­о­дно­ра­зо­ві за­яви На­та­лії Яре­сько про те, що те­хні­чний де­фолт не впли­не на жи­т­тя укра­їн­ців. По­ді­бний прогноз, по­си­ла­ю­чись на цю ж ін­ве­сти­цій­ну ком­па­нію, ро­бить і Financial Times. Во­дно­час пі­сля зу­стрі­чі із кре­ди­то­ра­ми 15 ли­пня Яре­сько по­ві­до­ми­ла про те, що Мін­фі­ну вда­ло­ся до­ся­гну­ти про­гре­су, що є по­зи­тив­ним си­гна­лом для Укра­ї­ни.

Тим ча­сом ре­аль­ні дії КМУ вка­зу­ють на ін­ший сце­на­рій: у середу Мі- ні­стер­ству фі­нан­сів вда­ло­ся за­лу­чи­ти на вну­трі­шньо­му рин­ку 205 міль­йо­нів до­ла­рів. Са­ме на цю су­му бан­ки ви­ку­пи­ли у ньо­го рі­чні ва­лю­тні облі­га­ції вну­трі­шньої дер­жав­ної по­зи­ки. Всьо­го на ау­кціон бу­ло по­да­но шість за­явок за став­ка­ми від 8,5% до 8,85% рі­чних, се­ре­дньо­зва­же­на до­хі­дність скла­ла 8,79%. До сло­ва, отри­ма­на бюджетом су­ма — най­біль­ша з по­ча­тку ро­ку, во­на по­би­ла ре­корд 23 черв­ня. То­ді Мін­фі­ну вда­ло­ся за­лу­чи­ти 140 міль­йо­нів до­ла­рів.

В прин­ци­пі цих гро­шей ціл­ком має ви­ста­чи­ти, аби роз­ра­ху­ва­ти­ся із зов­ні­шні­ми кре­ди­то­ра­ми. Втім, вва­жа­ють екс­пер­ти, за­лу­че­ні ко­шти пі­дуть до держ­бю­дже­ту, і їх на­прав­лять на по­га­ше­н­ня ОВДП на су­му 200 міль­йо­нів, які бу­ли за­лу­че­ні ра­ні­ше. «Ре­фі­нан­су­ва­н­ня вну­трі­шніх ви­плат у ва­лю­ті — одна з умов спів­пра­ці з МВФ», — ци­ту­ють ЗМІ стар­шо­го фі­нан­со­во­го ана­лі­ти­ка гру­пи ICU Та­ра­са Ко­то­ви­ча. Всьо­го, за йо­го сло­ва­ми, з 13 по 24 ли­пня Мін­фін на­пра­вить 316,68 міль­йо­на до­ла­рів на ви­пла­ти по ва­лю­тних ОВДП. «За­лу­че­ної в середу су­ми ви­ста­чить, щоб ком­пен­су­ва­ти дві тре­ти­ни ви­да­тків бю­дже­ту», — під­ра­ху­вав екс­перт.

Хоч як би бу­ло, а са­ме сьо­го­дні за­ле­жить, які трен­ди бу­дуть ви­зна­чаль­ни­ми для еко­но­мі­ки на на­сту­пні мі­ся­ці або й рік. Про два сце­на­рії роз­ви­тку еко­но­мі­ки пі­сля 24 ли­пня «День» за­пи­тав екс­пер­тів.

КОМЕНТАРI

Бо­рис СО­БО­ЛЄВ, го­ло­ва ра­ди «Укра­їн­сько­го кре­ди­тно-бан­ків­сько­го со­ю­зу»:

— Змо­же­мо ви­пла­ти­ти борг. Впев­не­но­сті до­дає, по-пер­ше, хо­ро­ший пла­ті­жний ба­ланс. По-дру­ге, по­зи­тив­на ре­а­кція на­ших зов­ні­шніх кре­ди­то- рів, які нас під­три­му­ють, зокре­ма МВФ, Сві­то­вий банк, ЄС. То­му я вва­жаю, що Укра­ї­на є ціл­ком пла­то­спро­мо­жна. Чи пі­дуть кре­ди­то­ри нам на­зу­стріч? Це пи­та­н­ня аб­со­лю­тно рин­ко­ве. За скіль­ки во­ни ку­пу­ва­ли на­ші облі­га­ції на вто­рин­но­му рин­ку? З дис­кон­том 60%, тоб­то по 40 цен­тів за акцію. І ціл­ком оче­ви­дно, що ми з ни­ми ма­є­мо тор­гу­ва­ти­ся. Як­би ми ці акції отри­ма­ли одра­зу, то бу­ла б зов­сім ін­ша спра­ва. Якщо Укра­ї­на до­мо­ви­ться з кре­ди­то­ра­ми, то подаль­ший еко­но­мі­чний сце­на­рій роз­пи­са­ний в Ме­мо­ран­ду­мі з МВФ. За ним Фонд ви­ді­ляє нам 17 мі­льяр­дів до­ла­рів, ще 15 мі­льяр­дів кра­ї­на ре­стру­кту­ри­зує, і за дво­сто­рон­ні­ми до­го­во­ра­ми з між­на­ро­дни­ми фі­нан­со­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми ми за­лу­ча­є­мо ще 9 мі­льяр­дів до­ла­рів. Тоб­то у су­мі май­же 40 мі­льяр­дів до­ла­рів — це та ре­аль­на су­ма, яка ви­ве­де Укра­ї­ну до 2020 ро­ку на по­зи­тив­ну ма­кро­еко­но­мі­чну ди­на­мі­ку. В ме­мо­ран­ду­мі все пра­виль­но про­пи­са- но. То­му нам за­ли­ша­є­ться чі­тко ви­ко­ну­ва­ти взя­ті на се­бе зо­бов’яза­н­ня і за­ли­ши­ти­ся в очах сві­ту со­лі­дною кра­ї­ною, а не так, як Гре­ція. Оле­ксандр ЖО­ЛУДЬ, стар­ший ана­лі­тик Між­на­ро­дно­го цен­тру пер­спе­ктив­них до­слі­джень:

— До­сить ве­ли­ка ймо­вір­ність, що Укра­ї­на про­дов­жить об­слу­го­ву­ва­ти зов­ні­шні бор­ги. По­трі­бно ро­зу­мі­ти, що да­на ви­пла­та сто­су­є­ться не основ­ної су­ми бор­гу. Йде­ться про спла­ту від­со­тків, а це — зна­чно мен­ше, ніж основ­на су­ма кре­ди­ту. Якщо ми ви­пла­ти­мо від­со­тки, то еко­но­мі­чна си­ту­а­ція за­ли­ши­ться на ни­ні­шньо­му рів­ні. Якщо ні — увій­де­мо в зо­ну де­фол­ту. Але це є чи­мось над­то стра­шним для нас. Адже та­ка кра­ї­на не змо­же ви­хо­ди­ти на при­ва­тні зов­ні­шні рин­ки із за­по­зи­че­н­ня­ми. Укра­ї­ні цьо­го не по­трі­бно, бо во­на має в за­па­сі два ро­ки га­ран­то­ва­ної спів­пра­ці з МВФ.

БО­РИС СО­БО­ЛЄВ

ОЛЕ­КСАНДР ЖО­ЛУДЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.