Ар­се­ній Яце­нюк: мі­сце­ва вла­да має актив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти «жи­тло­ві» кре­ди­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк за­кли­кав мі­сце­ві вла­сті та ко­му­наль­ні під­при­єм­ства актив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти кре­ди­ти на про­е­кти з мо­дер­ні­за­ції жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства, які цен­траль­на вла­да за­лу­чає до між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій. «Ва­ше зав­да­н­ня, Ген­на­дію Гри­го­ро­ви­чу, зму­си­ти мі­сце­ві вла­сті та ко­му­наль­ні під­при­єм­ства взя­ти гро­ші, які ми з ва­ми зна­йшли», — ска­зав прем’єр на ко­ле­гії Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во- ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства в че­твер, звер­та­ю­чись до мі­ні­стра Ген­на­дія Зуб­ка. Яце­нюк ска­зав, що на ці ці­лі є в на­яв­но­сті $2,7 мі­льяр­да, Зуб­ко за­ува­жив, що з ці­єї су­ми мі­сце­ві вла­сті та ко­му­наль­ні під­при­єм­ства взя­ли ли­ше $140 міль­йо­нів. За сло­ва­ми прем’єра, за ни­ні­шньо­го ста­ну ко­му­наль­них ме­реж утра­ти в них скла­да­ють від 40 до 80%, і во­ни за­кла­да­ю­ться в та­риф на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги. То­му при та­ко­му рів­ні втрат ні­ко­ли не вда­сться до­мог­ти­ся зни­же­н­ня вар­то­сті ра­хун­ків за ко­му­наль­ні по­слу­ги, за­ува­жив прем’єр. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Єв­ро­пей­ський ін­ве­сти­цій­ний банк ( ЄІБ) на­дав Укра­ї­ні кре­дит у роз­мі­рі EUR400 міль­йо­нів на фі­нан­су­ва­н­ня ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів укра­їн­ських ве­ли­ких і се­ре­дніх міст із за­хи­сту та від­нов­ле­н­ня ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри. За­галь­ний тер­мін по­га­ше­н­ня по­зи­ки на про­е­кти мо­дер­ні­за­ції си­стем те­пло­по­ста­ча­н­ня скла­дає 22 ро­ки, на про­е­кти мо­дер­ні­за­ції во­до­по­ста­ча­н­ня — 30 ро­ків. Про­цен­тна став­ка скла­да­ти­ме 2%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.