Детективів НАБУ тре­ну­ва­ти­муть бри­тан­ські фа­хів­ці

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пер­ші де­те­кти­ви На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро бу­дуть обра­ні вже в сер­пні, пі­сля чо­го по­чне­ться їх по­ча­тко­ве тре­ну­ва­н­ня за до­по­мо­гою бри­тан­ських фа­хів­ців, за­яв­ляє ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Ар­тем Си­тник. «Із цьо­го при­во­ду ми плі­дно спів­пра­цю­є­мо з бри­тан­ськи­ми ко­ле­га­ми. На сьо­го­дні­шній день при їх актив­ній уча­сті вже ро­зро­бле­на про­гра­ма тре­ну­вань», — роз­по­вів він в ін­терв’ю БІ-БІ-СІ під час ро­бо­чо­го ві­зи­ту до Ве­ли­кої Бри­та­нії. Він та­кож за­ува­жив, що до­по­ма­га­ти з тре­ну­ва­н­ням детективів бу­дуть і фа­хів­ці з ін­ших кра­їн Єв­ро­со­ю­зу. «Це кра­ї­ни При­бал­ти­ки. У нас за­раз по­стій­но пра­цює фа­хі­вець із Фін­лян­дії, ко­ли­шній про­ку­рор, який за­ймав­ся ан­ти­ко­ру­пцій­ни­ми роз­слі­ду­ва­н­ня­ми. Та­кож є фа­хі­вець із Ка­на­ди, який брав участь у роз­ви­тку ба­га­тьох ан­ти­ко­ру­пцій­них бю­ро в рі­зних кра­ї­нах. Тоб­то є гру­па між­на­ро­дних фа­хів­ців, які вже на сьо­го­дні актив­но до­по­ма­га­ють у ство­рен­ні бю­ро та в роз­роб­ці про­гра­ми тре­нін­гів», — по­ві­до­мив він. За йо­го сло­ва­ми, ін­фор­ма­цію де­те­кти­ви отри­му­ва­ти­муть, най­пер­ше обро­бля­ю­чи від­кри­ті та за­кри­ті ба­зи да­них, пра­во до­сту­пу до яких про­пи­са­не в за­ко­ні. «Ми вже під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю з ор­га­на­ми дер­жав­но­го фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу. До жов­тня та­кі ме­мо­ран­ду­ми бу­дуть під­пи­са­ні з Мі­ні­стер­ством юсти­ції, фі­скаль­ною слу­жбою, з ор­га­на­ми МВС і СБУ. У нас бу­де ство­ре­но спе­ці­аль­ний під­роз­діл ана­лі­ти­ків, які ра­зом із де­те­кти­ва­ми обро­бля­ти­муть ін­фор­ма­цію з цих баз да­них і по­чи­на­ти­муть роз­слі­ду­ва­н­ня», — за­ува­жив ди­ре­ктор НАБУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.