Та­ри­фи на по­слу­ги Дер­ве­тфі­то­слу­жби хо­чуть під­ви­щи­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства ви­сту­пає за під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на по­слу­ги Дер­жав­ної ве­те­ри­нар­ної і фі­то­са­ні­тар­ної слу­жби і при­ве­де­н­ня їх до еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­но­го рів­ня. Згі­дно із прес-ре­лі­зом на сай­ті аграр­но­го ві­дом­ства, ді­ю­чі та­ри­фи на по­слу­ги Дер­жве­тфі­то­слу­жби не від­по­від­а­ють рин­ко­во­му рів­ню, не по­кри­ва­ють ви­ро­бни­чих ви­трат, при­зво­дять до зби­тко­во­сті дер­жав­них уста­нов ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни. За ін­фор­ма­ці­єю Мі­на­гро­про­ду, це пи­та­н­ня дві­чі обго­во­рю­ва­ло­ся на на­ра­дах з Асо­ці­а­ці­єю сви­на­рів Укра­ї­ни, Укра­їн­ською кор­по­ра­ці­єю з ви­ро­бни­цтва м’яса на про­ми­сло­вій осно­ві «Тва­рин­пром», асо­ці­а­ці­єю «Со­юз пта­хів­ни­ків Укра­ї­ни» і Дер­жве­тфі­то­слу­жбою. Бу­ло по­го­дже­но про­по­зи­ції що­до ство­ре­н­ня ме­ха­ні­зму ко­ри­гу­ва­н­ня та­ри­фів і вне­се­н­ня змін до на­ка­зу Мі­на­гро­про­ду «Про за­твер­дже­н­ня роз­мі­рів пла­ти за по­слу­ги з пи­тань ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, за­хи­сту ро­слин, охо­ро­ни прав на сор­ти ро­слин, які на­да­ю­ться ор­га­на­ми і уста­но­ва­ми, що вхо­дять e сфе­ру управ­лі­н­ня Дер­жав­ної ве­те­ри­нар­ної і фі­то­са­ні­тар­ної слу­жби » . За ін­фор­ма­ці­єю де­пар­та­мен­ту тва­рин­ни­цтва Мі­на­гро­про­ду, збіль­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті по­слуг зу­мов­ле­не зро­ста­н­ням ко­му­наль­них ви­трат, по­до­рож­ча­н­ням ім­порт­них і ві­тчи­зня­них хі­мі­чних ре­акти­вів, ді­а­гно­сти­чних на­бо­рів, де­валь­ва­ці­єю грив­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.