Схе­му оці­ню­ва­н­ня май­на змі­нять

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Фонд дер­жав­но­го май­на (ФДМ) Укра­ї­ни пла­нує з по­ча­тком тре­тьої се­сії Вер­хов­ної Ра­ди 1 ве­ре­сня по­да­ти на роз­гляд на­ро­дних де­пу­та­тів про­ект за­ко­ну про вне­се­н­ня змін у сфе­рі оці­ню­ва­н­ня і оці­но­чної ді­яль­но­сті. За сло­ва­ми го­ло­ви ФДМ Іго­ря Бі­ло­уса, у рам­ках зга­да­них та ін­ших іні­ці­а­тив пла­ну­є­ться, зокре­ма, скла­да­н­ня рей­тин­гу оці­ню­ва­чів, який впли­ва­ти­ме на рі­ше­н­ня при від­бо­рі оці­ню­ва­чів дер­жоб’ єктів. Си­сте­му і ме­то­ди­ку скла­да­н­ня та­ко­го рей­тин­гу у ФДМ пла­ну­ють роз­ро­би­ти до кін­ця сер­пня цьо­го ро­ку, уто­чнив він. «Но­ву си­сте­му ква­лі­фі­ка­ції бу­де ство­ре­но в най­кра­щих єв­ро­пей­ських тра­ди­ці­ях, які ли­ше мо­же до­зво­ли­ти со­бі Фонд у рам­ках чин­но­го за­ко­но­дав­ства, і во­на бу­де го­то­ва вже за кіль­ка ти­жнів», — до­дав він. Та­кож очіль­ник ФДМ ви­сло­вив го­тов­ність під­три­ма­ти озву­че­ну під час кру­гло­го сто­лу іні­ці­а­ти­ву оці­ню­ва­чів що­до пе­ре­гля­ду вста­нов­ле­ної на сьо­го­дні вар­то­сті по­слуг при кон­кур­сно­му від­бо­рі ФДМ суб’єктів оці­но­чної ді­яль­но­сті. «За­раз вар­тість по­слуг у нас до 100 ти­сяч гри­вень — це за кон­кур­сом, а по­над 100 ти­сяч гри­вень — це вже тен­дер, що є не­нор­маль­ним. Ця нор­ма ви­сить вже ві­сім ро­ків ще за кур­су 5 грн/$1», — по­яснив го­ло­ва ра­ди Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства оці­ню­ва­чів Оле­ксій Ам­фі­те­а­тров.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.