Мін­фін Укра­ї­ни че­кає на чер­го­вий транш фін­до­по­мо­ги ЄС

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни че­кає над­хо­дже­н­ня чер­го­вою тран­шу ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги ЄС в кін­ці по­то­чно­го ро­ку, по­ві­дом­ля­є­ться на веб-сай­ті ві­дом­ства. «На­сту­пні тран­ші в рам­ках па­ке­ту ма­кро­фі­нан­со­вої під­трим­ки, Укра­ї­на отри­має пі­сля ви­ко­на­н­ня низ­ки умов у сфе­рі дер­жав­них фі­нан­сів, енер­ге­ти­ки, дер­жав­но­го управ­лі­н­ня та по­лі­пше­н­ня бі­знес- клі­ма­ту. Зокре­ма, очі­ку­є­ться, що дру­гий пла­тіж у су­мі EUR600 міль­йо­нів бу­де на­да­ний у кін­ці 2015 ро­ку, і тре­тій, аналогічний за об’ємом — у пер­шо­му квар­та­лі 2016 ро­ку», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. На­га­да­є­мо, що 22 трав­ня в Ри­зі Укра­ї­на та Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня що­до остан­ньо­го (тре­тьо­го) па­ке­ту ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги від Єв­ро­со­ю­зу в роз­мі­рі EUR1,8 мі­льяр­да, за­про­по­но­ва­ної Єв­ро­ко­мі­сі­єю в сі­чні цьо­го ро­ку і схва­ле­ної Єв­ро­со­ю­зом 15 кві­тня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.